Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

TREND.sk radí: Daň z motorových vozidiel 2014

09.01.2014 | Zuzana Kollárová | © 2014 TREND Holding

Ak ste vlani pri podnikaní používali auto, musíte podať do 31. januára (piatok) daňové priznanie a zaplatiť daň. Daň sa už ráta na dni a nie na mesiace, nižšia sa odvedie za vozidlá spĺňajúce emisné limity EEV a EURO 6.

V zdaňovacom období roku 2013 sa platí daň len za auto, ktoré je evidované na Slovensku. Za autá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla v roku 2013 sa daň z motorových vozidiel neplatí, a to i napriek tomu, že sa budú používať na podnikanie na Slovensku.

Zamestnávateľ platí daň za auto, ktoré zamestnanec používa na pracovnej ceste bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom auta alebo nie je. 

Od 1. januára 2013 je pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie.

Daniarom už podnikateľ nenahlasuje auto, ktoré používa pri podnikaní. Do 30 dní však musí daniarom nahlásiť, keď ho používať prestane.    

Ktoré autá sa zdaňujú

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M1 (osobný automobil), M2 a M3 (autobusy), N1 až N3 (nákladné vozidlá) a O1 až O4 (prípojné vozidlá), ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Ktoré autá sa nezdaňujú

Dani z motorových vozidiel nepodlieha vozidlo:

 • používané na skúšobné jazdy (vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M)
 • ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (v dokladoch vozidla) označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo), je určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu

Kto je daňovník dane z motorových vozidiel

Daňovníkom dane je držiteľ vozidla, vlastník, užívateľ vozidla, zamestnávateľ a stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Držiteľ vozidla je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II vozidla vtedy, ak používa vozidlo evidované v SR na podnikanie.

Vlastník je zapísaný v dokladoch vozidla pri prenájme vozidla bez predkupného práva, a to iba v prípade poskytovania operatívneho lízingu.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je užívateľ :

 • ak používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela
 • ak používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla
 • ak používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ, ak zamestnancovi vypláca cestovné náhrady. Neberie sa ohľad na to, či zamestnanec, ktorému sú vyplatené cestovné náhrady je držiteľom vozidla alebo nie je.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je aj stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť vzniká daňovníkovi iba pri zániku daňovej povinnosti. 

Daňovník je povinný zánik daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Tridsaťdňová lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď zanikla daňová povinnosť. Oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla.

Zánik daňovej povinnosti môže daňovník oznámiť elektronicky, písomne (odporúčaný vzor Oznámenie o zániku daňovej povinnosti je zverejnený na i stránke finančnej správy) alebo osobne u správcu dane.

Miestna príslušnosť na správu dane

Správu dane pre daňovníka, ktorým je držiteľ vozidla a užívateľ vozidla vykonáva daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka (predchádzajúcim rokom sa rozumie rok, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa daňové priznanie podáva). Pre rok 2013 sa teda miestna príslušnosť daňového úradu určí podľa miesta evidencie motorového vozidla k 31. decembru 2012.

Správu dane pre daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, vykonáva daňový úrad podľa sídla alebo trvalého pobytu zamestnávateľa.

Správu dane pre stálu prevádzkareň alebo organizačnú zložku osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí vykonáva daňový úrad podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území SR.

Správu dane pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

Dobrá rada: Ak v zdaňovacom období boli vozidlá daňovníka, ktorým je držiteľ alebo a užívateľ  vozidla evidované na rôznych dopravných inšpektorátoch v rámci územného obvodu jedného kraja, daňovník podá jedno daňové priznanie na ktorejkoľvek organizačnej zložke alebo pobočke daňového úradu za všetky vozidlá. Miestnu príslušnosť na správu dane vykonáva daňový úrad, ktorý sa nachádza v územnom obvode tohto kraja.

Kto je od dane oslobodený alebo platí nižšiu daň

Oslobodenie alebo zníženie dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení. Týka sa vozidiel banskej, horskej, leteckej a zdravotnej záchrannej služby, požiarnej ochrany, pravidelnej autobusovej dopravy, áut používaných výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, používané na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5 alebo EURO 6 a EEV.

Daňovník si uplatní v daňovom priznaní iba zníženie, oslobodenie od dane, ktoré vyšší územný celok zaviedol v nariadení. Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane, ktoré je výhodnejšie pre daňovníka.

Sadzby dane a výpočet pomernej časti

Sadzby dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení. Vlani zvýšil sadzby len Banskobystrický samosprávny kraj.

Pri  osobnom automobile sa sadzba dane určí podľa zdvihového objemu motora v cm3  uvedeného v dokladoch vozidla. Pri úžitkovom vozidle a autobuse sa sadzba dane určí  podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo.

Ak motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo podliehalo dani celé zdaňovacie obdobie (365 dní pre rok 2013), daň sa bude rovnať sadzbe dane vo všeobecne záväznom nariadení samosprávneho kraja.

Ak podnikateľ začal používať auto počas roka, pomernú časť dane vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiat pätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Sadzby dane z motorových vozidiel v nariadeniach vyšších územných celkov:

VÚC Banská Bystrica  | VÚC Bratislava | VÚC Košice | VÚC Nitra | VÚC Prešov | VÚC Trenčín | VÚC Trnava | VÚC Žilina

Ako sa platia preddavky na daň

Preddavky na daň môžu byť štvrťročné alebo mesačné. Za predpokladanú daň sa považuje súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Štvrťročné preddavky na daň sa musia platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur.

Platia sa vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky na daň treba platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur. Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia,  preddavky na daň daňovník neplatí. Pokiaľ ale u vozidla vznikne daňová povinnosť 1. januára, ročná sadzba dane sa započíta do výšky predpokladanej dane, ktorá je rozhodujúca pre určenie platenia preddavkov na daň.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti.

Podávanie daňového priznania

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane do 31. januára.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Kalendárny rok je zdaňovacím obdobím aj pre právnické osoby, napríklad eseročky, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok.

 • zdaňovacie obdobie pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie sa začína 1. januára a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Daňové priznanie je povinný podať právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane.
 • zdaňovacie obdobie pre likvidátora daňovníka, ktorý sa zrušuje likvidáciou sa začína 1. januára a končí sa dňom, ktorý predchádza dňu, kedy došlo k vstupu spoločnosti do likvidácie. Daňové priznanie je povinný podať likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane.
 • zdaňovacie obdobie pre správcu v konkurznom konaní daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz sa začína 1. januára a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Daňové priznanie je povinný podať správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane.
 • za daňovníka, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, daňové priznanie podáva dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Dobrá rada: Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby, ktorá skončí podnikanie alebo pozastaví prevádzkovanie živnosti (preruší podnikanie) je stále kalendárny rok.

Zmeny v tlačive a ako ho vyplniť

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na novom tlačive (vydanom v Opatrení MF SR č. MF/021314/2012-722). Suma dane sa zaokrúhľuje na eurocenty. 

Zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva sa vypĺňa s presnosťou na kalendárne dni. Vo  formulári sa vyplní počet dní, počas ktorých vozidlo podliehalo dani (v prípade celého roka 2013 je to 365 dní).

 Ak živnostníci používajú okrem svojho mena a priezviska aj dodatok k obchodnému menu, musia ho zapísať do tlačiva.

Ak osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II obsahuje dátum prvej evidencie auta, do daňového priznania sa zapíše aj tento údaj.

V tlačive sa musí vyznačiť o aký typ auta ide (1 - osobné vozidlo, 2 - nákladné vozidlo, 3 - nákladné vozidlo - ťahač návesu, 4 - autobus, 5 - prípojné vozidlo - náves, 6 - prípojné vozidlo - príves).

Pre každé auto sa musí zapísať dátum vzniku daňovej povinnosti. Ak vznikla daňová povinnosť viackrát, riadok zostane prázdny a dátumy sa uvedú v oddiele VII - Poznámky.

Nezapisuje sa značka (výrobca, model) motorového vozidla.

V oddiele VI. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku sa údaje o bankovom spojení daňovníka vypĺňajú v bežnom tvare (tak ako v roku 2012): národné číslo účtu a kód banky. 

Od 1. februára 2014 sa však menia podmienky bezhotovostného bankového styku (bankové účty v tvare IBAN), čo sa môže dotknúť tých podnikateľov ktorí budú podávať dodatočné daňové priznanie.

Tak ako pri daňovom priznaní k dani z príjmu aj pri motorových vozidlách môže podnikateľ podať opravné či dodatočné daňové priznanie. Opravné sa podáva do 31. januára, dodatočné po tomto termíne. Podávajú sa na rovnakom vzore tlačiva daňového priznania ako daňové priznanie "riadne". Podnikateľ musí na tlačive vyznačiť, že ide o opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Dobrá rada: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budú musieť platitelia dane z pridanej hodnoty povinne doručovať elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane. Elektronický formulár daňového priznania, ktorý umožňuje automatickú kontrolu, nájdete na webe Finančnej správy v Rýchlych odkazoch medzi Daňovými a colnými tlačivami v Katalógu elektronických tlačív. Musíte si nainštalovať eDane. Ľahko ho vyplníte priamo vo vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte. Vyplniť ho možno priamo v počítači a pomocou zaručeného elektronického podpisu (ZEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Elektronicky sa môžu podať aj všetky prílohy.

Ako zaplatiť daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň z motorových vozidiel za všetky vozidlá sa platí miestne príslušnému správcovi dane na číslo účtu:

Čísla účtov, na ktoré treba zaplatiť daň za auto
Daňový úrad
Bratislava 500275-OUD/8180
Banská Bystrica 500320-OUD/8180
Vybrané daňové subjekty 500275-OUD/8180
Košice 500339-OUD/8180
Nitra 500304-OUD/8180
Prešov 500347-OUD/8180
Trenčín 500291-OUD/8180
Trnava 500283-OUD/8180
Žilina 500312-OUD/8180

Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel je v tvare:

1700 - označenie platby dane ako daň na úhradu

99RRRR - 99 je fixná hodnota a RRRR označuje kalendárny rok, za ktorý sa daň z motorových vozidiel platí.

Pri platbe dane z motorových vozidiel za rok 2013 podnikateľ použije variabilný symbol v tvare 1700992013.

Pri platbe mesačných preddavkov na daň podnikateľ použije variabilný symbol

1100012014 (január 2014)

Pri platbe štvrťročných preddavkov použije variabilný symbol 1100412014 (I. štvrťrok 2014)

Dobrá rada: Na overenie alebo zistenie vám prideleného OUD použite službu na webe Finančnej správy  "Overenie prideleného OÚD". V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), daňový subjekt je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Pokuta za nepodanie priznania alebo neoznámenie zániku daňovej povinnosti

 • ak podnikateľ nepodá daňové priznanie do 31. januára môže dostať pokutu od 30 eur do 16 000 eur
 • ak neoznámi zánik daňovej povinnosti hrozí mu pokuta od 30 do 3 000 eur
 • ak nepodá daňové priznanie ani na výzvu daňového úradu daniari mu môžu dať pokutu od 30 do 16 000 eur
 • ak podnikateľ nezaplatí daň z motorových vozidiel v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, daňový úrad vyrubí úrok z omeškania.
 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1 Diskusia

Tagy: Auto poradňa, cestná daň, daň z motorových vozidiel, dane, Dane v roku 2014, daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa, TREND.sk radí

Nástroje

 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1 Diskusia