Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

TREND.sk radí: Daň z motorových vozidiel 2015

06.01.2015 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

TREND.sk prináša podrobný návod na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (takzvaná cestná daň). Daňové priznanie za rok 2014 treba podať a daň aj zaplatiť najneskôr do 2. februára 2015. Tlačivo daňového priznania sa oproti minulým rokom nezmenilo a nájdete ho v tomto článku, spolu so sadzbami, číslami účtov a ďalšími potrebnými informáciami.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 14

NAVIGÁCIA

Ktoré autá sa zdaňujú | Kto platí daň z motorových vozidiel | Vznik a zánik daňovej povinnosti | Oznamovacia povinnosť | Kde podávať daňové priznanie | Sadzby dane | Platenie preddavkov na daň za rok 2015 | Podávanie daňového priznania za rok 2014 | Výpočet pomernej časti dane a platenie dane | Ako vyplniť daňové priznanie + tlačivo | Ako zaplatiť daň + čísla účtov | Zmeny platné od januára 2015 | Samostatný článok: Príklad ako vyplniť priznanie

Ktoré autá sa zdaňujú

Zdaňuje sa motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M1 (osobný automobil), M2 a M3 (autobusy), N1 až N3 (nákladné vozidlá) a O1 až O4 (prípojné vozidlá), ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie.

Dobrá rada: Ak napríklad podnikateľ používa na podnikanie v Rakúsku auto, ktoré má pridelené evidenčné číslo na Slovensku, podnikateľ podáva daňové priznanie a platí cestnú daň na Slovensku. Ak by podnikateľ na podnikanie na Slovensku používal auto evidované v Rakúsku, daň u nás neplatí. Rozhoduje evidencia auta na Slovensku.

Kto platí daň z motorových vozidiel

Daňovníkom dane je držiteľ vozidla, vlastník, užívateľ vozidla, zamestnávateľ a stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, ak používa vozidlo na podnikanie.

Príklady: Podnikateľ prenajal svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi. Daň z motorového vozidla zaplatí tento podnikateľ prenajímateľ.

Pri operatívnom lízingu je daňovníkom dane z motorových vozidiel je vlastník zapísaný v dokladoch vozidla.

Syn používa auto na podnikanie. Držiteľom vozidla je jeho otec (nepodnikateľ). Daň zaplatí syn (užívateľ), ktorý používa vozidlo na podnikanie.

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie auta zamestnancom na služobné cesty. Zamestnanec nie je držiteľom vozidla. Vozidlo je predmetom dane a daňovníkom dane je zamestnávateľ.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je aj stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, ak ide o vozidlo so slovenskými značkami.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. Zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Dobrá rada: Podnikateľ si kúpil auto 10. septembra 2014. Na podnikanie ho však použil až 15. novembra. Daňová povinnosť mu vznikla až 15. novembra. Ak by toto auto predal 15. marca 2015, jeho daňová povinnosť zaniká 15. marca.

Oznamovacia povinnosť

Ak podnikateľ začne auto používať v podnikaní 15. novembra, daňovému úradu to neoznamuje. Túto povinnosť má len ak ho v podnikaní prestane používať. Napríklad ak by ho prestal používať 15. marca, musí to daňovému úradu oznámiť do 30 dní. Môže to oznámiť mailom, písomne (odporúčaný vzor Oznámenie o zániku daňovej povinnosti je zverejnený na stránke Finančnej správy) alebo ústne (osobne) do zápisnice o ústnom pojednávaní u správcu dane.

Oznamovaciu povinnosť nemá zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla. Nezáleží pritom na tom, či v osvedčení o evidencii časť I. alebo II. vozidla je ako držiteľ zapísaný zamestnanec alebo iná osoba.

Kde podávať daňové priznanie

Daňové priznanie podáva držiteľ a užívateľ vozidla daňovému úrad podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. To znamená, že daňové priznanie v januári 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014 musí podnikateľ podať podľa toho, kde bolo jeho auto evidované k 31. 12. 2013.  

Správu dane pre daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, vykonáva daňový úrad podľa sídla alebo trvalého pobytu zamestnávateľa.

Správu dane pre daňovníka, ktorým je stála prevádzkareň alebo organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí vykonáva daňový úrad podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území SR.

Správu dane pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti

Dobrá rada: Ak mal vlani podnikateľ vozidlá evidované na rôznych dopravných inšpektorátoch v rámci jedného kraja, podá jedno daňové priznanie a to na ktorejkoľvek pobočke daňového úradu za všetky vozidlá.

Ak v zdaňovacom období boli vozidlá daňovníka, ktorým je držiteľ alebo užívateľ vozidla, evidované na rôznych dopravných inšpektorátoch v rámci viacerých krajov, podá daňové priznanie na každý miestne príslušný daňový úrad, pričom miestna príslušnosť daňových úradov sa odvíja od miesta evidencie vozidiel  na dopravných inšpektorátoch v rámci jednotlivých krajov, v ktorých boli vozidlá evidované. Aj v tomto prípade podanie môže daňovník predložiť na ktorejkoľvek organizačnej zložke alebo pobočke týchto daňových úradov.

Sadzby dane

Sadzby dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení. Pri  osobnom automobile sa sadzba dane určí podľa zdvihového objemu motora v cm3  uvedeného v dokladoch vozidla. Pri úžitkovom vozidle a autobuse sa sadzba dane určí  podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2014 (v eurách)
Objem motora v cm3 BA BB NR TN TT KE PO ZA
do 900 vr. 67,18 62,00 63,89 61,00 64,99 62,07 63,19 61,34
900 - 1200 88,18 80,00 82,89 81,00 85,44 80,33 81,78 80,51
1201 - 1500 121,77 115,00 124,10 117,00 117,57 113,19 111,53 135,10
1501 - 2000 155,36 148,00 157,44 150,00 150,43 146,06 144,98 171,61
2001 - 3000 197,35 180,00 198,80 181,00 190,96 182,57 182,17 182,28
nad 3000 235,14 218,00 235,75 214,00 227,47 219,08 219,34 214,69
Zdroj: vyššie územné celky

Platenie preddavkov na daň na rok 2015

Pri platení preddavkov sa postupuje už podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel. Podkladom na určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane v prílohe číslo 1 zákona (§ 7). Podľa § 10 zákona o dani z motorových vozidiel  predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2015. Do predpokladanej dane sa nezapočítava sadzba dane za tie vozidlá, ktoré sú v zmysle § 4  zákona o dani z  motorových vozidiel oslobodené od dane.

Preddavky môžu byť štvrťročné alebo mesačné. Za predpokladanú daň sa považuje súčet ročnej sadzby dane uvedenej všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur (do 31. 12. 2014 sumu 660 eur), daňovník preddavky na daň neplatí.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniká daňovníkovi preplatok na dani, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania k dani z motorových vozidiel. 

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur  (do 31. 12. 2014 ak presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur).

Štvrťročné preddavky sa platia vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur (do 31. 12. 2014 sumu 8 292 eur).

Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Podávanie daňového priznania za rok 2014

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia do 2. februára 2015 miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť. Toto sa nevzťahuje na  daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná. 

Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.

Za zdaňovacie obdobie roku 2014 za organizačnú zložku zapísanú v Obchodnom registri daňové priznanie podáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej organizačná zložka patrí.

Príklad: Firma so sídlom v Bratislave má tri organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Žiline, v  Košiciach a v Trnave. Organizačné zložky používali na podnikanie vozidlá zapísané na dopravnom inšpektoráte podľa ich sídiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014 je povinná podať za svoje organizačné zložky miestne príslušnému daňovému úradu v Žiline, v Košiciach a v Trnave firma, ktorej tieto organizačné zložky patria.

Výpočet pomernej časti dane a platenie dane

Ak podnikateľ začal používať auto v podnikaní vlani v polovici roka, zaplatí pomernú časť dane. Pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny (v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny) ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Rok 2014 nebol prestupný, mal 365 dní.

V prípade, že ide o daň za vozidlo registrované na súkromnú osobu, ktoré so súhlasom zamestnávateľa používa zamestnanec alebo štatutár na služobné cesty, sa berie do úvahy skutočný počet dní používania vozidla na podnikanie. Tzn. počet dní na služobných cestách za celý rok podľa knihy jázd alebo cestovných príkazov. 

Príklad: Podnikateľ začal používať auto na podnikanie 5. apríla. Dňa 13. novembra auto predal. Sadzba dane za vozidlo je 80 eur. Pomerná časť dane za uvedené vozidlo sa vypočíta nasledovne: 80/365 x 223 dní (daňovník používal vozidlo na podnikanie od 5. apríla do 13. novembra) = 48,87 eura.

Zdroj: Finančná správa

Ako vyplniť daňové priznanie

Tlačivo k dani z motorových vozidiel sa nezmenilo. Suma dane sa zaokrúhľuje na eurocenty. 

Zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva sa vypĺňa s presnosťou na kalendárne dni. Vo  formulári sa vyplní počet dní, počas ktorých vozidlo podliehalo dani (v prípade celého roka 2014 je to 365 dní).

Ak živnostníci používajú okrem svojho mena a priezviska aj dodatok k obchodnému menu, musia ho zapísať do tlačiva.

Ak osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II obsahuje dátum prvej evidencie auta, do daňového priznania sa zapíše aj tento údaj.

V tlačive sa musí vyznačiť o aký typ auta ide (1 - osobné vozidlo, 2 - nákladné vozidlo, 3 - nákladné vozidlo - ťahač návesu, 4 - autobus, 5 - prípojné vozidlo - náves, 6 - prípojné vozidlo - príves).

Pre každé auto sa musí zapísať dátum vzniku daňovej povinnosti. Ak vznikla daňová povinnosť viackrát, riadok zostane prázdny a dátumy sa uvedú v oddiele VII - Poznámky.

Nezapisuje sa značka (výrobca, model) motorového vozidla.

V oddiele VI. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku sa údaje o bankovom spojení daňovníka vypĺňajú v tvare IBAN.

Aj pri motorových vozidlách môže podnikateľ podať opravné či dodatočné daňové priznanie. Opravné sa podáva do 31. januára, dodatočné po tomto termíne. Podávajú sa na rovnakom vzore tlačiva daňového priznania ako riadne daňové priznanie. Podnikateľ musí na tlačive vyznačiť, že ide o opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Dobrá rada: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel platitelia dane z pridanej hodnoty doručujú elektronicky. Na stránke Finančnej správy je v časti Rýchle odkazy (Katalóg colných a daňových formulárov) v Katalógu elektronických tlačív formulár daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ktorý umožňuje automatickú kontrolu priznania.

Ako zaplatiť daň

Daň a preddavky na daň z motorových vozidiel za všetky vozidlá sa platí miestne príslušnému správcovi dane na číslo účtu:

Čísla účtov, na ktoré treba zaplatiť daň
Daňový úrad Číslo účtu
Bratislava 500275-OÚD/8180
Banská Bystrica 500320-OÚD/8180
Košice 500339-OÚD/8180
Nitra 500304/OÚD/8180
Prešov 500347-OÚD/8180
Trenčín 500291-OÚD/8180
Trnava 500283-OÚD/8180
Žilina 500312-OÚD/8180
Prameň: Finančná správa SR, OÚD = osobný účet daňovníka

Pri zadávaní platby napíšete správne predčíslie na platenie dane z motorových vozidiel , za ním nasleduje základné číslo účtu pre konkrétneho daňovníka. To má každý iné. Je to OÚD, ktoré sa dá zistiť cez web Finančnej správy. Daň sa platí na účet Štátnej pokladnice. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu, musíte si ho vygenerovať. Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor  na stránke Finačnej správy IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR. Alebo zadáte platbu dane cez internet a systém vám automaticky preklopí číslo Štátnej pokladnice do požadovaného formátu  

Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel pre ročného platiteľa je v tvare 170099RRRR, kde:

 • 1700 je označenie platby dane ako daň na úhradu (ročný platiteľ)
 • 99 je fixná hodnota
 • RRRR označuje kalendárny rok, za ktorý sa daň z motorových vozidiel platí.

Pri platbe dane z motorových vozidiel za rok 2014 teda podnikateľ použije variabilný symbol v tvare 1700992014.

Pri platbe mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň podnikateľ použije variabilné symboly:

 • 1100012015 (január 2015)
 • 1100412015 (prvý štvrťrok 2015)

Dobrá rada: Na overenie alebo zistenie vám prideleného Osobného účtu daňovníka (OÚD) použite službu na webe Finančnej správy Overenie prideleného OÚD. V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania nebolo daňovníkovi oznámené číslo OÚD, daňový subjekt je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Pokuta za nepodanie priznania alebo neoznámenie zániku daňovej povinnosti

 • ak podnikateľ nepodá daňové priznanie do 31. januára (tento rok do pondelka 2. februára, keďže 31. 1. pripadlo na sobotu) môže dostať pokutu od 30 eur do 16 000 eur
 • ak neoznámi zánik daňovej povinnosti hrozí mu pokuta od 30 do 3 000 eur
 • ak nepodá daňové priznanie ani na výzvu daňového úradu daniari mu môžu dať pokutu od 30 do 16 000 eur
 • ak podnikateľ nezaplatí daň z motorových vozidiel v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, daňový úrad vyrubí úrok z omeškania.

Zmeny platné od januára 2015

Tento rok sa priznania posledný raz podávajú po starom. Od januára 2015 totiž platí nový zákon, podľa ktorého sa daň bude vypočítavať v januári 2016. Vypočítavajú sa podľa neho aj tohtoročné preddavky.

Pri výpočte dane sa už zohľadňuje vek a ekologickosť auta. Daň bude rovnaká pre všetky kraje, odlišovať sa bude  podľa zdvihového objemu valcov motora. Napríklad nad 1 200 do 1 500 cm3 bude 115 eur, od 1 500 do 2 000 cm3 bude 148 eur. Ak podnikateľ používal auto len časť roka, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Daň bude výhodná pre nové autá a autá staré najviac 9 rokov, nevýhodná je pre staršie ako 12 rokov. Podnikateľ si bude môcť znížiť daň o 25 percent počas prvých troch rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla. O 20 percent nižšiu daň zaplatí za auto nad tri roky až do šiestich rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla a 15 percent pre vozidlá nad šesť rokov až do deviatich rokov od dátumu prvej evidencie vozidla. Vyššiu sadzbu o 10 percent zaplatí za auto nad dvanásť rokov až do trinásť rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla. Pri aute nad trinásť rokov od dátumu prvej evidencie vozidla si podnikateľ priplatí 20 percent. Zníženie ročnej sadzby dane o 50 percent bude pre hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG a vodík mladšie ako 9 rokov.

Nový zákon už nerozlišuje tuzemského a zahraničného daňovníka. Organizačná zložka sa už podľa navrhovaného znenia nepovažuje za samostatného daňovníka. Daňová povinnosť vzniká prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane a zaniká k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, zániku daňovníka bez likvidácie, zmene držiteľa vozidla alebo ukončeniu použitia vozidla.

Preddavky na daň sa platia štvrťročne a to v prípade, ak predpokladaná daň je v rozmedzí od 700 eur do 8 300 eur alebo mesačne, ak predpokladaná daň je vyššia ako 8 300 eur.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 14

Tagy Auto poradňa, cestná daň, daň z motorových vozidiel, dane, daňová poradňa, daňová poradňa, poradňa, TREND.sk radí