Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Kúpa staršieho auta je od januára o čosi zložitejšia

22.01.2016, 17:40 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Predložiť plnomocenstvo na polícii nemusí pôvodný majiteľ vozidla, ak sú na dopravnom inšpektoráte zároveň prítomní predávajúci aj kupujúci, alebo ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 7

Chystáte sa kúpiť staršie auto? Od januára bude pre vás jeho kúpa o čosi zložitejšia. Ak ste z Bratislavy a kupujete auto napríklad z Košíc, mali by ste byť prítomný pri odhlasovaní auta na polícii. Existuje ešte možnosť, že starému majiteľovi auta dáte úradne overené splnomocnenie, ako súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu. To pri odhlasovaní auta na polícii predloží. Pri odhlasovaní nie je potrebné pristavenie vozidla. Zmeny priniesla novela zákona o cestnej premávke. Polícia takto chce zabrániť odhláseniu vozidla z evidencie na osoby, ktoré auto v skutočnosti neodkúpili.

Odhlásenie so splnomocnením

Povinnosť predložiť spomínané plnomocenstvo neplatí, ak sú na dopravnom inšpektoráte zároveň prítomní predávajúci aj kupujúci, alebo ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla. Ide o príbuzného v priamom rade, ktorý je evidovaný v registri obyvateľov – napríklad rodič, prarodič, potomok, súrodenec, manžel alebo manželka žiadateľa. Rovnaká povinnosť bola zavedená aj pri odhlasovaní vozidiel prostredníctvom elektronickej služby.

„Toto plnomocenstvo môže byť nahradené použitím elektronickej služby určenej na tento účel. Vtedy nebude potrebné overovať podpis u notára,“ vysvetľuje hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Túto službu ministerstvo vnútra ešte len pripravuje.

Nový vlastník má po odhlásení vozidla z okresu lehotu 30 dní na prihlásenie v okrese s miestom bydliska. Pokiaľ auto neprihlási do 60 dní od odhlásenia tabuľky s evidenčným číslom, doklady budú neplatné. Pri odhlasovaní nie je potrebné pristavenie vozidla.

Povinnosti aj pre autobazáre

Pri odhlasovaní vozidiel autobazármi bola tiež doplnená povinnosť priložiť k žiadosti zmluvu o sprostredkovaní predaja vozidla podpísanú vlastníkom vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa vozidlo prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom nového majiteľa.

„Autobazáre musia predkladať sprostredkovateľskú zmluvu uzatvorenú s doterajším vlastníkom vozidla, aj plnomocenstvo kupujúceho, ako vyjadrenie súhlasu s tým, že sa naňho vozidlo prevádza,“ vysvetľuje M. Slivka.

V zákone sa tiež spresnil postup pri prevode vozidla. Držiteľ vozidla bude povinný odovzdať polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I. Následne dopravný inšpektorát prevedie vozidlo.

Týmto sa podľa M. Slivku zamedzí neoprávneného používaniu vozidla pri nedokončenom prevode držby vozidla na inú osobu.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
  a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na polícii,
  b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
  c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala polícii plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidel v rámci SR).

Orgánu Policajného zboru je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • správny poplatok v hodnote 66 eur, ak sa mení majiteľ (33 eur za prihlásenie a 2 x 16,50 eur za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 eur); pri presťahovaní pôvodného majiteľa - poplatok iba 33 eur za 2 x TEČ,
 • je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 7

Tagy auto, predaj áut