Firmy s neznámym vlastníkom majú mať v tendroch „stopku“

Zákon stanovuje požiadavky, po naplnení ktorých budú uchádzači zo súťaže vylúčení. Nešpecifikuje však spôsob, akým sa má ich splnenie preukazovať

Uchádzať o verejné zákazky by sa mali iba firmy, pri ktorých je možné identifikovať vlastníka.  Docieliť sa to má prostredníctvom inštitútu preukazovania majetkovej účasti, ktorý zaviedla novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od marca 2015. Jej cieľom je vylúčiť z tendrov spoločnosti s neznámymi majiteľmi.

Novela síce zavádza požiadavky, po naplnení ktorých budú uchádzači zo súťaže vylúčení, no bližšie nešpecifikuje spôsob, akým sa má ich splnenie preukazovať. Z verejného obstarávania je vylúčená:

  • právnická osoba so sídlom v štáte, ktorý neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť alebo v ktorej majú kvalifikovanú účasť fyzické osoby s bydliskom v štáte, ktorý ju neumožňuje preukázať
  • právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári

Na túto novú právnu úpravu by malo nadväzovať vytvorenie registra konečných užívateľov výhod. Má obsahovať údaje fyzických osôb, ktoré sú skutočnými vlastníkmi subjektov zúčastňujúcich sa verejných obstarávaní. Evidovanie dát v registri by malo byť podmienkou účasti konkrétnych spoločností vo verejnom obstarávaní.

Podľa výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie, ak uchádzač preukáže svoju vlastnícku štruktúru relevantnými dokladmi až do úrovne známych fyzických osôb, ktoré v ňom majú kvalifikovanú účasť, účasť na verejnom obstarávaní mu nemôže byť znemožnená.

Takéto doklady zahŕňajú okrem dokladov vydávaných štátnymi orgánmi, úradmi alebo inými štátom poverenými orgánmi aj tie, ktoré sú vydané príslušnými orgánmi obchodných spoločností alebo iných subjektov (napríklad združenia, nadácie a podobne), ktoré preukazujú vlastnícku štruktúru (vrátane čestného vyhlásenia príslušného orgánu, ktorým tento potvrdí, že v právnickej osobe nemá žiadna známa fyzická osoba kvalifikovanú účasť)

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)