Pozor na nové lehoty v odpadovom hospodárstve

Nový zákon o odpadoch prináša zmeny, na ktoré by si dotknuté subjekty mali dať pozor

Odpadové hospodárstvo čakajú na budúci rok rozsiahlejšie zmeny. Prináša ich nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2016. Dôkladnému a včasnému oboznámeniu sa s novou úpravou a včasnému prispôsobeniu sa dotknutých subjektov novým pravidlách má slúžiť pomerne dlhá legisvakančná lehota.

Prinášame vám prehľad lehôt a zmien, na ktoré si treba dať pozor:

Do 31. januára 2016:

 • výrobca vyhradených výrobkov musí požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Ak bol už registrovaný na ministerstve životného prostredia podľa doterajších predpisov, táto povinnosť sa ho netýka. Musí však do 30. júna 2016 získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností alebo predložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Do 29. februára 2016:

 • ak vykonávate zber odpadov z takzvaných vyhradených výrobkov – elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, lepenky), musíte o tom informovať ministerstvo životného prostredia a najneskôr do 30. júna 2016 musíte uzatvoriť zmluvu s výrobcom príslušného vyhradeného výrobku alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov

Do 31. marca 2016:

 • kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov vyžadoval súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel či odpadu z elektrozariadení, je povinný požiadať o vydanie súhlasu na túto činnosť podľa nového zákona
 • kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov už od 1. júla 2016, musí na ministerstvo životného prostredia doručiť žiadosť o udelenie autorizácie. Platí to aj pre doterajšie oprávnené a kolektívne organizácie, ktoré by sa chceli transformovať na organizáciu zodpovednosti výrobcov

Do 30. júna 2016:

 • ak sa plánujete uchádzať o peniaze z Recyklačného fondu, urobte tak do konca júna budúceho roka. O deň neskôr už bude možné prostriedky z fondu poskytnúť iba na projekty s ukončením najneskôr v deň vstupu Recyklačného fondu do likvidácie.
 • posledný júnový deň 2016 zaniká povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z jeho evidencie za príslušné výrobky a zariadenia
 • musíte si zaobstarať váhu zaradenú do skupiny určených meradiel a spĺňajúcu požiadavky na určené meradlo (ak vykonávate zber alebo výkup kovového odpadu, na výkon ktorého sa pri zisťovaní hmotnosti podľa nového zákona o odpadoch vyžaduje výlučné používanie takejto váhy)
 • môže výrobca vyhradeného výrobku plniť kľúčové vyhradené povinnosti ako doteraz sám alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, kolektívnej organizácie či tretej osoby. Po tomto termíne ich však už musí plniť individuálne alebo kolektívne na základe zmluvy s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
 • musíte požiadať o rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak to vaša činnosť podľa nového zákona už vyžaduje
 • ak prevádzkujete zberný dvor podľa doterajších predpisov, musíte požiadať o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa nového zákona o odpadoch

Do 31. decembra 2016:

 • je možné vypovedať zmluvy uzavreté podľa doterajších predpisov medzi obcou a oprávnenou či kolektívnou organizáciou, ktorých predmetom je úhrada nákladov obce spojených s nakladaním s komunálnym a drobným stavebným odpadom v obci. V rovnakej lehote sa musia uviesť do súladu s novým zákonom zmluvy, ktorých predmetom je zabezpečovanie činností zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov v obci.


Ak ste držiteľom polychlórovaných bifenylov a máte už schválený program ich držiteľa, budete si musieť obstarať nový program. Na schválenie ho musíte predložiť najneskôr do šiestich mesiacov po tom, čo budú novým vykonávacím predpisom, vydaným na základe nového zákona o odpadoch, stanovené nové požiadavky na jeho obsah.