Recyklačný fond skončí, separovaný zber „zatiahnu“ výrobcovia

Producenta vyhradených výrobkov odbremení od väčšiny povinností organizácia zodpovednosti výrobcov

Peniaze na nakladanie so separovaným zberom odpadu prestanú tiecť cez Recyklačný fond, ktorý zanikne ku koncu roka 2016. Jeho úlohy preberú samotní výrobcovia takzvaných vyhradených výrobkov s ročným predstihom už od januára. Od väčšiny povinností ich však budú môcť odbremeniť organizácie zodpovednosti výrobcov.

V Recyklačnom fonde sa sústreďujú peniaze z príspevkov výrobcov a dovozcov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania niektorých druhov odpadov. Organizácia zanikne bez právneho nástupcu. Štyri pätiny prostriedkov vedených na jej účtoch k 30. júnu budúceho roka sa prevedú na Environmentálny fond. Rovnaký osud čaká neskôr aj likvidačný zostatok. Podľa výročnej správy Recyklačného fondu za rok 2014 bolo na jeho finančných účtoch ku koncu vlaňajška vedených viac ako 50 miliónov eur.

Funkcie Recyklačného fondu nahradí rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpad z ich produktov. S účinnosťou od 1. januára 2016 ju zavádza nový zákon o odpadoch. Bude sa týkať výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku (papier, sklo, plasty, lepenky).

Výrobca vyhradených výrobkov sa odbremení od väčšiny povinností, ak zabezpečí ich splnenie kolektívne. Slúžiť na to budú organizácie zodpovednosti výrobcov na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností. Založia ich samotní výrobcovia vyhradeného výrobku alebo vzniknú transformáciou z doterajších kolektívnych či oprávnených organizácií. Prípadný zisk použijú výlučne na plnenie úloh, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.

Vyhradené povinnosti budú môcť výrobcovia plniť aj individuálne. V takom prípade im však pribudne agenda, ktorú by inak za nich „zatiahla“ organizácia zodpovednosti výrobcov. Sami si budú musieť navyše zabezpečiť autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu od ministerstva životného prostredia.

Úlohu akéhosi koordinátora povinností výrobcov, organizácií zodpovednosti výrobcov a obcí budú pre konkrétnu skupinu podobného odpadu z vyhradených výrobkov (takzvaný vyhradený prúd odpadu) plniť takzvané koordinačné centrá. Združia sa v nich výrobcovia a organizácie zodpovednosti. V prípade, že s nejakou obcou dobrovoľne neuzatvorí zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov, zorganizuje príslušné koordinačné centrum zlosovanie, ktorým obci pridelí zmluvného partnera.

Výber z povinností výrobcov takzvaných vyhradených výrobkov:

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku
  • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti
  • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov
  • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
  • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
  • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Diskusia (0reakcií)