Splatenie dlhu sa dá „poistiť“ notárskou zápisnicou s exekučným titulom

Uznať možno len podlžnosť, ktorá už vznikla

Ochranu majetku možno zabezpečiť spísaním notárskej zápisnice s exekučným titulom. Na jej základe sa potom môže začať exekučné konanie aj bez potreby právoplatného rozhodnutia na určité plnenie. Takýto dokument sa vyhotovuje pri nájomných zmluvách, na vypratanie nájomcov ku dňu skončenia nájmu, prípadne na uznanie dlhu povinnej osoby s jej súhlasom s vykonateľnosťou pri pôžičkách.

Na základe aktuálneho rozhodnutia krajského súdu sa ustálilo, že uznať možno len dlh, ktorý vznikol a nie ktorý iba vznikne v budúcnosti. Ak sa teda dohodou niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, takáto dohoda bude absolútne neplatná.

Notárska zápisnica o uznaní dlhu a súhlase povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, ktorá bola spísaná v rovnaký deň ako bola uzavretá zmluva o pôžičke, ale aj o nájme, nie je vykonateľným exekučným titulom.  Je to tak preto, že v čase uznania dlhu a vyhlásenia povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ešte žiadny dlh, resp. povinnosť neexistovala a uznať možno len dlh alebo povinnosť, ktorá už vznikla a nie ktorá možno v budúcnosti vznikne.

Ak na základe takéhoto exekučného titulu bola exekúcia už nariadená, musí byť v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania aj bez návrhu účastníkov zastavená.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)