Tendre sa majú zjednodušiť a zrýchliť

Parlament expresne schválil zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Priebeh súťaží o verejné zákazky by sa mal zrýchliť. Napomôcť tomu majú úpravy v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré parlament narýchlo schválil vo februári. K najzásadnejším novinkám patrí zmiernenie administratívnej záťaže v procese obstarávania.

Zmeny v pravidlách tendrov sú účinné od 18. februára. Po novom stačí, keď uchádzač o zákazku predloží doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tendri, až po vyhodnotení splnenia týchto podmienok na žiadosť verejného obstarávateľa. Dovtedy môže namiesto dokladov dodať čestné vyhlásenie. Táto zmena môže značne zjednodušiť uchádzačom prácu na príprave ponúk. Umožňuje ich rýchlejšie a flexibilnejšie spracovať, najmä čo sa týka dokladov, ktoré sa zháňajú dlhšie a administratívne náročnejším spôsobom.

Významne sa zmenil koncept predkladania ponúk. Proces sa rozdelil na dve uzavreté fázy – časť „kritériá“, ktorá sa týka určenia ceny a „ostatné“, v rámci ktorej sa preukazuje aj splnenie podmienok účasti. V praxi to funguje tak, že najskôr sa otvorí a vyhodnotí druhá časť ponuky, vrátane všetkých súvisiacich úkonov (napríklad vysvetlenie, doplnenie ponuky, pri verejnej súťaži aj vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vylúčenie ponúk, revízne postupy). Až po ukončení tohto procesu sa otvorí cenová časť ponuky a vyberie sa víťaz.

K novinkám patrí možnosť uzavrieť zmluvu s druhým a tretím v poradí, a to v zákonom stanovených prípadoch (napríklad odmietnutie uzavretia zmluvy alebo nesplnenie povinnosti poskytnutia súčinnosti prvým v poradí). Zavádza sa sankcia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky pre prípady podvádzania pri preukazovaní splnenia podmienok účasti.

Novela mení aj revízne postupy. Prináša nový inštitút ex ante kontroly na projekty financované z prostriedkov EÚ.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)