Nové eurosmernice pre verejné obstarávanie

Sumár najdôležitejších zmien oproti súčasnému stavu

Na pôde Európskej únie boli prijaté nové smernice pre oblasť verejného obstarávania, ktorých prenos do slovenského práva by mal byť zabezpečený najneskôr do apríla 2016. Základným trendom, ktorý badať v celej komplexnej rekodifikácii, je podpora elektronického obstarávania, zjednodušenie a modernizácia jednotlivých konaní.

Nástroje a metódy, ktoré sa majú uplatniť či rozvíjať vo vzťahu k elektronizácii verejného obstarávania, zahŕňajú rámcové dohody, dynamické nákupné systémy, elektronické aukcie a elektronické katalógy. Väčšia pozornosť je tiež venovaná centralizovaným obstarávacím činnostiam a spoločnému obstarávaniu viacerých verejných obstarávateľov.

Nové smernice taktiež kladú dôraz na podporu malých a stredných podnikov, ktorú by mali brať do úvahy aj verejní obstarávatelia pri zadávaní jednotlivých zákaziek. Osobitne bola prijatá taktiež smernica upravujúca oblasť zadávania koncesií.

Súvisiace Situácie