Ako zrušiť obchodnú spoločnosť

Postup krokov od likvidácie firmy až po jej zánik

1. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie
- môžu ho prijať samotní spoločníci alebo v niektorých prípadoch môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť aj súd
- vymenuje sa likvidátor a v súlade s Obchodným zákonníkom sa zmení aj obchodné meno spoločnosti
- firma je povinná počas likvidácie používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“

2. Príprava účtovnej závierky ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie
- štatutárny orgán spoločnosti alebo likvidátor zabezpečí vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Táto potom likvidátorovi poskytne (ako tak) reálny obraz o aktuálnom stave firmy a umožní mu zvoliť vhodné kroky v rámci likvidácie.

3. Zápis likvidácie do Obchodného registra
- podá sa návrh do Obchodného registra, ktorým sa oznámi vstup spoločnosti do likvidácie a osoba likvidátora, ako aj zmenené obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“

4. Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku
- likvidátor má povinnosť zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie aj v Obchodnom vestníku
- je vlastne výzvou pre existujúcich veriteľov spoločnosti, aby si uplatnili svoje pohľadávky v lehote určenej v oznámení, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od zverejnenia
- podlieha správnemu poplatku vo výške 20 eur

5. Priame oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie jej známym veriteľom
- likvidátor sa priamo obráti na všetkých známych veriteľov spoločnosti, a teda na tých, o existencii ktorých má vedomosť
- kroky likvidátora smerujú k vyrovnaniu pohľadávok, resp. veriteľom poskytne určité zabezpečenie

6. Vysporiadanie aktív a pasív spoločnosti
- likvidátor vysporiadava všetky pasíva spoločnosti a zároveň sa vyrovnáva aj s jej aktívami. Ukončuje fungovanie spoločnosti a zmluvné vzťahy vyplývajúce z jej fungovania , vysporiadava tiež pracovnoprávne záležitosti.

7. Príprava účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
- predloženie týchto podkladov spoločníkom spoločnosti a zvolanie valného zhromaždenia
- fikcia ich schválenia, v prípade ak sa tak neuskutoční do 30 dní po opakovanej výzve likvidátora

8. Získanie súhlasu daňového úradu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra
- spoločnosť jednoducho nie je možné vymazať z Obchodného registra, pokiaľ nedisponujete súhlasom s jej výmazom vydaným príslušným daňovým úradom
- daňový úrad takýto súhlas vydá iba vtedy, ak spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na daniach

9. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra
- až výmazom spoločnosti z Obchodného registra dochádza k jej právnemu zániku
- návrh na výmaz spoločnosti nepodlieha súdnemu poplatku

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)