Bránim sa rozhodnutiam verejných orgánov

Bránim sa rozhodnutiam verejných orgánov

Praktické odporúčania a upozornenia, aby ste uspeli so svojou obranou

Verejné orgány môžu vydať rozhodnutia, ktorými Vám uložia povinnosti, či obmedzia práva. Môže sa stať, že Vaše žiadosti alebo návrhy budú odmietnuté. Voči takýmto zásahom sa dá brániť - uplatnením opravných prostriedkov, alebo podnetov či sťažností na preskúmanie činnosti a postupu konajúceho orgánu. Po neúspechu v konaní o opravných prostriedkoch sa v niektorých prípadoch môžete obrátiť na Ústavný súd SR, resp. na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Samotný verdikt, ktorý chcete napadnúť, Vám v poučení dáva aspoň stručný návod, ako na to. Nižšie nájdete praktické odporúčania a upozornenia, aby ste so svojou obranou uspeli.

Prekvapenie

 • Vzhľadom k tomu, že Slovensko je členským štátom EÚ, môže Vás prekvapiť, keď súd preruší súdne konanie a zašle Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu otázku týkajúcu sa správneho výkladu európskych pravidiel. Môže tak postupovať v prípade, že otázka riešená vo Vašom spore spadá do oblastí regulovaných predpismi EÚ a súd si nie je istý, ako má vo veci postupovať. V takýchto prípadoch rátajte s predĺžením súdneho konania minimálne o rok.
 • Ak Vaša obrana voči rozhodnutiu orgánu verejnej správy smeruje k podaniu a konaniu pred Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva alebo Súdnym dvorom EÚ musíte byť zastúpený advokátom (To isté sa vzťahuje na podanie správnej žaloby v rámci správneho súdnictva).
 • Pri napadnutí rozhodnutia verejného orgánu môžete podať opravný prostriedok výlučne voči výroku, nie len voči chybám, či nedostatkom v odôvodnení. Platí to aj napriek tomu, že verejné orgány sú povinné svoje verdikty riadne odôvodňovať a napomáhať tak k zvyšovaniu dôvery v správnosť ich rozhodnutí.
 • V priebehu konania o opravnom prostriedku Vás môže zaskočiť, keď prokuratúra nečakane vstúpi do konania. V súčasnosti sa rola prokurátorov v civilných súdnych konaniach viac a viac posilňuje.

Vlastný prospech

Kedy je rozhodnutie právoplatné a kedy musíte plniť ním uložené povinnosti?

 • V súvislosti s vydaním rozhodnutia si môžete položiť otázku, kedy je pre Vás záväzné, nezmeniteľné. Kedy musíte splniť povinnosť v ňom uloženú, napr. zaplatiť dlžnú sumu, zdržať sa klamlivej reklamy, vypratať nehnuteľnosť. Právoplatné rozhodnutie zaväzuje všetkých jeho účastníkov a nedá sa ľahko napadnúť opravným prostriedkom (rozhodnutie je možné napadnúť len výnimočne tzv. mimoriadnym opravným prostriedkom). Právoplatným sa stane, ak žiadny z účastníkov voči nemu nepodá opravný prostriedok, alebo ak opravný prostriedok bol podaný a nadriadený orgán rozhodnutie potvrdil alebo zmenil. Keď Vám bola rozhodnutím uložená povinnosť, ste väčšinou povinný plniť po právoplatnosti rozhodnutia (výnimkou je predbežné opatrenie) a po márnom uplynutí lehoty na plnenie uvedenej v rozhodnutí (napr. v rozsudku môže byť uvedené: „odporca je povinný zaplatiť  ..... do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia“).
 • Kým nie je právoplatné, môžete voči každému prvostupňovému rozhodnutiu podať riadny opravný prostriedok  - napr. odvolanie, sťažnosť, pričom dôvody na ich podanie sú značne široké. V prípade, že sa chcete brániť už voči právoplatnému rozhodnutiu verejného orgánu, máte k dispozícii len mimoriadne opravné prostriedky – napr. dovolanie, obnova konania, podnet na podanie protestu prokurátora. Môžete ich iniciovať len vo výnimočných, zákonmi stanovených prípadoch (napr. zistenie nových skutočností či dôkazov, ktoré vyšli najavo až dodatočne po skončení konania, alebo existencia významného procesného nedostatku – znemožnenie byť vypočutý na pojednávaní a podobne).

Poučenie o opravnom prostriedku

 • Pri doručení rozhodnutia si pozorne prečítajte poučenie o možnosti podania opravného prostriedku, ktoré nájdete na konci. V zásade rozhodujúci verejný orgán uvádza len informáciu o možnosti podania riadneho opravného prostriedku. Orgán, ktorý rozhodnutie vydáva, má v poučení uviesť, či ho možno napadnúť opravným prostriedkom, akým (sťažnosť, odvolanie, námietky) a v akej lehote, prípadne na aký orgán sa má opravný prostriedok adresovať. V prípade doručenia druhostupňového rozhodnutia sa v poučení píše, že proti nemu nie je možné podať opravný prostriedok (má sa na mysli riadny opravný prostriedok). Poučenie neupozorňuje na možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok.
 • Ak v rozhodnutí nájdete nesprávne poučenie alebo v ňom úplne chýba, neznamená to, že právo na opravný prostriedok nemáte. Občiansky súdny poriadok poskytuje v týchto prípadoch právnu ochranu poskytnutím lehoty troch mesiacov, teda odvolanie podané do troch mesiacov od doručenia (v prípade, ak rozhodnutie obsahuje nesprávne poučenie, že odvolanie nie je prípustné alebo poučenie úplne chýba) bude súd akceptovať ako včasné. Ak by v poučení bola uvedená lehota nesprávne kratšia ako 15 dní, môžete odvolanie podať v zákonnej lehote 15 dní. Pri nesprávnom uvedení dlhšej lehoty, napr. 25 dní, môžete podať odvolenie v takejto lehote.

Ako podať opravný prostriedok?

 • Ak ste účastníkom sporu, či konania, opravný prostriedok môžete podať logicky v prípade neúspechu v konaní, resp. nevyhovenia Vašej žiadosti. Dá sa využiť aj vtedy, ak nie ste priamo účastníkom konania, ale boli ste rozhodnutím poškodený na svojich právach (napr. v stavebnom konaní pri vydávaní stavebného povolenia na susednom pozemku). Podáva sa priamo alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorým nemusí byť vždy advokát. Zastúpenie advokátorm si vyžaduje iba podanie niektorých náročnejších opravných prostriedkov (napr. dovolanie alebo správna žaloba).
 • Opravný prostriedok môžete podať osobne na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal  (niektoré zákony pripúšťajú podať opravný prostriedok aj na orgáne, ktorý bude o veci rozhodovať) alebo odovzdať na poštovú prepravu. Ak teda odvolanie alebo iný opravný prostriedok zasielate, nie je potrebné, aby sa podanie v tento posledný deň dostalo fyzicky na verejný orgán. Stačí, ak ho v posledný deň odovzdáte na poštovú prepravu. Samozrejme si pre účely konania o opravnom prostriedku zabezpečte dôkaz o včasnom podaní, a to buď potvrdením kópie pri osobnom podaní alebo formou doručenky v prípade zasielania poštou. Ak máte zriadený zaručený elektronický podpis, môžete opravný prostriedok podať aj elektronicky.

Ako prebieha konanie po podaní opravného prostriedku a ako môže verejný orgán rozhodnúť?

 • Ak podáte opravný prostriedok včas a s uvedením dôvodov, konajúci prvostupňový orgán už nebude o ňom rozhodovať, ale vec postúpi nadriadenému orgánu. Verejný orgán, ktorý bude rozhodovať o podanom opravnom prostriedku, Vás nemusí vždy vo veci nanovo vyslúchať a nariaďovať pojednávanie. Dôkazy sa v odvolacom konaní vykonávajú len v obmedzenom rozsahu. Konajúci nadriadený orgán má v zásade tri možnosti. Rozhodnutie ako správne potvrdí , z dôvodu väčšieho pochybenia alebo potreby opätovného vykonania dôkazov ho zruší a vráti naspäť orgánu, ktorý ho vydal alebo rozhodnutie zmení (v niektorých konaniach ho možno len potvrdiť alebo zrušiť a vrátiť). Rozhodnutie odvolacieho orgánu už nemôžete napadnúť odvolaním, resp. iným riadnym opravným prostriedkom, ale len mimoriadnym opravným prostriedkov v osobitných prípadoch.

Riziko

Dôvody pre podanie opravného prostriedku

 • V prípade podania opravného prostriedku musíte vždy uviesť, v čom vidíte nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu konajúceho súdu. Dôvody pre napadnutie rozhodnutia riadnym opravným prostriedkom nie sú taxatívne stanovené. Môžete teda na svoju obranu uviesť akékoľvek skutkové okolnosti (napr. súd nevykonal Vami navrhnuté dôkazy alebo dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam) a procesné pochybenia konajúceho orgánu (napr. neboli ste riadne zastúpený; vo veci sa už pred tým právoplatne rozhodlo – tzv. vec res iudicata; súd Vám svojím postupom odňal možnosť riadne konať pred súdom – napr. Vás nezavolal na pojednávanie), ktoré sú vo váš prospech.
 • Pozor, v mnohých konaniach zákon vyžaduje uplatnenie všetkých dôvodov pre podanie opravného prostriedku priamo v jeho texte s tým, že ak by ste chceli napr. dodatočným podaním alebo na pojednávaní uviesť ďalší dôvod, prečo považujte rozhodnutie za nesprávne, konajúci orgán by tento dodatočný dôvod už neakceptoval. Len pre úplnosť treba upozorniť, že v konaniach o opravnom prostriedku vo všeobecnosti nie je prípustné uvádzať nové skutočnosti a nové dôkazy, ktoré ste neuviedli a neuplatnili v prvostupňovom konaní; konajúce orgány chcú eliminovať vykonávanie dokazovania a dopĺňania skutkového stavu v konaniach na druhom stupni.

Lehoty

 • Na to, aby ste s opravným prostriedkom uspeli, musíte ho včas podať, a to najneskôr v posledný deň lehoty. Nezabudnite, že lehota začína plynúť až nasledujúci deň po dni doručenia. V prípade, ak padne posledný deň lehoty na víkend alebo sviatok, nemusíte sa báť, nakoľko lehota končí prvý nasledujúci pracovný deň.
 • Pozor, v prípade ak lehotu zmeškáte, opravným prostriedkom sa nadriadený orgán nebude zaoberať. Odmietne ho a bude sa na vec hľadieť, ako by ste opravný prostriedok nepodali. Vždy však skúste požiadať konajúci orgán o odpustenie zmeškania lehoty, ktorému však vyhovie len v prípade splnenia zákonom predpokladaných dôvodov.
 • Pri podávaní riadneho opravného prostriedku platia rôzne lehoty podľa druhu konania. V prípade občianskeho súdneho konania (napr. pracovné, občiansko-právne alebo obchodno-právne spory) je to 15 dní. Rovnako tak v správnom konaní, ktoré sa vedie podľa správneho poriadku (napr. priestupkové či územné a stavebné konanie). V katastrálnom konaní platí dlhšia lehota na odvolanie, 30 dní. Ak máte dôvod pre napadnutie rozhodnutia mimoriadnym opravným prostriedkom alebo správnou žalobou, lehoty sa veľmi líšia v závislosti od typu opravného prostriedku (bližšie pozri časovú os).

Žolík

Ako sa brániť voči nečinnosti verejného orgánu?

 • Stáva sa, že v konaní síce ešte nebolo vydané rozhodnutie, avšak vy nie ste spokojný už so samotnou činnosťou resp. nečinnosťou verejného orgánu. Ako príklad možno uviesť nevytýčenie pojednávania po dlhšej dobe (napr. aj po niekoľkých rokoch, čo nie je úplne ojedinelým javom v Slovenskej republike). Základným nástrojom vo väčšine prípadov (potom, ako ste zaslali opätovné žiadosti o konanie, resp. o vytýčenie pojednávania v tejto veci) je sťažnosť na prieťahy konania a postup konajúceho orgánu. V princípe platí, že sťažnosti by ste mali podať predsedovi tohto orgánu, resp. nadriadenému orgánu (teda napr. v prípade prieťahov na Okresnom súde Bratislava I podáte najprv sťažnosť predsedovi Okresného súdu. Až v prípade, ak by nedošlo k náprave, je možné podať sťažnosť predsedovi Krajského súdu).

Ako sa brániť, ak sa s Vami ako s účastníkom konania nekonalo?

 • Okrem situácie, keď verejný orgán nekoná, sa môže stať, že síce vo veci koná, avšak nekoná s Vami ako s účastníkom konania, hoci by mal. Môže sa Vám to stať napr. v územnom a stavebnom konaní, keď účastníkom je aj ten, koho práva a právom chránené záujmy môžu byť vydaním rozhodnutia dotknuté  (napr. Vaše práva ako suseda, a napriek tomu s Vami stavebný úrad nekoná ako s účastníkom). Aj v takýchto prípadoch Vaše práva ako účastníka zostávajú zachované a môžete sa ich domáhať - napr. zúčastňovať sa na zasadnutiach, pojednávaniach orgánu, podávať opravné prostriedky. Skutočnosť, že sa s Vami ako s účastníkom nekonalo, môže mať niekedy dokonca za následok zrušenie vydaného rozhodnutia nadriadeným orgánom a prejednanie veci odznovu aj s Vami ako s účastníkom. Ak sa s Vami na správnom orgáne nekonalo ako s účastníkom konania, môžete podať navyše aj žalobu na správny orgán v rámci správneho súdnictva.

Správne súdnictvo

 • Niektoré rozhodnutia orgánov verejnej správy ako napr. územné alebo stavebné povolenie, rozhodnutie o priestupku, môžete potom, ako sa stali právoplatnými (t. j. rozhodnutia už boli napadnuté odvolaním v rámci správneho konania a odvolania boli správnym orgánom zamietnuté) napadnúť ešte v rámci správneho súdnictva. Teda domáhať sa, aby právoplatné rozhodnutie správneho orgánu preskúmal ešte súd. V tomto konaní však súd už nebude skúmať skutkové stránky napádaného rozhodnutia, ale len zákonnosť a postup správnych orgánov pri vydávaní rozhodnutí. Súd môže rozhodnúť dvoma spôsobmi. Ak je rozhodnutie vecne správne, žalobu zamietne alebo v opačnom prípade ho zruší a vráti konanie opätovne na správny orgán. Pozor, súd môže zrušiť nielen rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu – napr. Krajského stavebného úradu, ale aj rozhodnutie prvostupňového orgánu – napr. obce ako stavebného úradu, a teda stavebné konanie začne prebiehať znova odpočiatku.

Možnosti obrany v trestnom konaní

 • V trestnom konaní môže byť Vaša potreba brániť sa ešte nástojčivejšia. A to voči začatiu trestného stíhania, vzneseniu obvinenia  či vydaniu rozhodnutia o vine a treste, resp. o nepriznaní škody Vám ako poškodenému. Voči rozsudku, ktorým súd rozhoduje o vine a treste, resp. uplatnenej škode, môžete podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Častejšie využívaným opravným prostriedkom v trestnom konaní je sťažnosť, ktorú môžete podať voči takmer všetkým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní v rámci vedenia vyšetrovania (teda úkonom policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov). Pozor, tu je lehota veľmi krátka, len tri dni odo dňa doručenia – napr. môže ísť o uznesenie o zastavení trestného stíhania, či vzatí do väzby. V trestnom konaní okrem uvedeného môžete ako poškodený alebo ako obvinený kedykoľvek požadovať od prokurátora, aby preskúmal postup policajta v rámci vyšetrovania, najmä pokiaľ ide o prieťahy v konaní. Prokurátor je povinný vždy Vás informovať o vykonanom prešetrení.

Možnosti obrany v exekučnom konaní

 • Voči začatiu exekúcie sa môžete brániť podaním námietok, a to v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Ako dôvod v námietkách smiete uviesť, že napr. oprávnený písomnou dohodou súhlasil s odkladom exekúcie; že došlo k premlčaniu vymáhaného nároku; alebo listina, na základe ktorej sa nárok vymáha, je nesprávna, neúplná. Následne o námietkách bude rozhodovať súd, ktorý ich buď zamietne ako nedôvodné a exekúcia môže pokračovať alebo exekúciu zastaví, ak sú námietky dôvodné. V prípade výkonu exekúcie môžete požiadať a dohodnúť sa s exekútorom na splátkovom kalendári alebo na dočasnom odklade exekúcie.

Ombudsman

 • Ak neviete, ako sa brániť voči rozhodnutiam verejných orgánov a už ste vyskúšali viaceré právne prostriedky, môžete sa so svojím podnetom obrátiť na ombudsmana, tzv. verejného ochrancu práv. A to vtedy, ak nie ste spokojní s činnosťou, rozhodnutím, postupom najmä orgánov štátnej správy, orgánov obcí, sociálnej a zdravotnej poisťovne, katastra nehnuteľností. Do právomoci ombudsmana však nepatrí kontrola činnosti súdov (s výnimkou sťažností na prieťahy v konaní) a najvyšších štátnych orgánov ako parlament, vláda či prezident. Ombudsman Váš podnet preskúma a požiada o vyjadrenie, resp. nápravu orgán, voči ktorému bol podaný, resp. požiada prokuratúru o prešetrenie postupu verejného orgánu. Pozor, aby sa ombudsman vecou zaoberal, nemala by byť staršia ako tri roky a podnet nesmie byť anonymný.

Časové rámce

Časová os - občianske súdne konanie

casova os_obcianske sudne konanie

Časová os - správne konanie

casova os_spravne konanie

Odhad nákladov

Poplatky a spôsob ich platenia

Odvolacie konanie vedené podľa Občianskeho súdneho poriadku sa zvyčajne spája s platením súdnych poplatkov. Existujú však výnimky, keď sa nemusia platiť pri každom napadnutí rozhodnutia opravným prostriedkom.

Za podanie odvolania v občianskom súdnom konaní uhradíte poplatok vo výške 6 percent z hodnoty predmetu sporu, ak sa dá oceniť peniazmi. Odlišné sadzby súdnych poplatkov platia v nesporových konaniach (napr. vo veciach obchodného registra, konanie o úschovách).

Vo väčšine správnych konaní, ktoré upravujú osobitné predpisy, nemusíte zaplatiť za podanie opravného prostriedku správny poplatok (napr. v katastrálnom alebo stavebnom konaní). V prípade, ak je konanie spojené s poplatkovou povinnosťou, nemusíte správny poplatok uhradiť automaticky pri podaní opravného prostriedku, stačí, ak ho zaplatíte na základe výzvy verejného orgánu, ktorý ho aj vypočíta. Dajte si však pozor na to, že ak poplatok na výzvu príslušného orgánu nezaplatíte, konanie o opravnom prostriedku bude stopnuté.

Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom, osobne v pokladni príslušného orgánu alebo formou tzv. E-kolkov, ktoré nahradili od 1. januára 2015 pôvodné papierové kolky. E-kolky je možné zakúpiť na pošte alebo priamo na príslušnom úrade/súde prostredníctvom tzv. samoobslužných terminálov - kioskov.

Pozor, E-kolok nie je možné zakúpiť zatiaľ na každom orgáne verejnej správy či súde, takže odporúčame si túto možnosť vopred preveriť. Je nutné upozorniť ešte na skutočnosť, že E-kolok má obmedzenú lehotu použiteľnosti, a to 30 dní odo dňa jeho zakúpenia. Po uplynutí tejto lehoty Vám bude na základe žiadosti hodnota E-kolku preplatená prostredníctvom pošty.

Inštitucionálna mapa

Občianske súdne konanie:

institucionalna mapa_obcianske sudne konanie

Správne konanie:

institucionalna mapa_spravne konanie