Chránim si svoje nápady

Chránim si svoje nápady

Návod ako predísť zneužitiu predmetov duševného vlastníctva firmy

Inovatívnosť, kreativita a originalita majú v dnešnej dobe neoceniteľnú hodnotu. Napomáhajú zaujať klienta, ponúknuť mu alternatívu, navrhnúť nové riešenia. Jeden dobrý nápad môže v niektorých prípadoch zabezpečiť dlhotrvajúci úspech a s tým súvisiaci príjem. Prečítajte si, ako takýto nápad chrániť pred zneužitím.

Prekvapenie

 • Nápad ako taký nie je chránený. Aspoň nie predpismi, ktoré upravujú práva duševného vlastníctva (napr. autorské právo, právo majiteľov patentov, ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov). Právnu ochranu požíva len jeho vyjadrenie v podobe vnímateľnej zmyslami. Ak teda máte myšlienku, nápad alebo vytvoríte určité riešenie či koncept, ktoré majú potenciál dosiahnuť hodnotu, vyjadrite ich! V praxi sa to najčastejšie robí v papierovej forme – písomne, nákresom, vyobrazením.
 • Podľa autorského zákona sa neposkytuje právna ochrana nápadu obsiahnutému v diele, ale iba dielu samotnému, ak ho možno navyše považovať za výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Ak by sa napríklad dve osoby rozhodli vytvoriť počítačový program riadiaci mzdovú agendu, oba produkty by boli chránené autorským zákonom, pričom žiadny z nich by nezasahoval do autorského práva k druhému z nich. Chránený by teda nebol nápad vytvoriť program, ale len jeho tvorivé vyjadrenie v podobe konkrétneho softvéru.
 • Patent je dokument poskytujúci právnu ochranu vynálezu, ktorý musí byť v zmysle patentového zákona nový, priemyselne využiteľný a musí zahŕňať vynálezcovskú činnosť. Opäť, patentová ochrana sa nevzťahuje na nápad ako taký, ale iba na jeho vyjadrenie v podobe individuálneho vynálezu spĺňajúceho požiadavky zákona na jeho patentovateľnosť.
 • Ak je výsledkom vašej vynálezcovskej činnosti riešenie technickej povahy, je nové a priemyselne využiteľné, do úvahy prichádza aj jeho ochrana prostredníctvom úžitkového vzoru. Jeho získanie je jednoduchšie a rýchlejšie, avšak úžitkovým vzorom nie je možné chrániť napríklad spôsoby výroby alebo výrobné činnosti.
 • Ochranu označení svojich výrobkov môžete zabezpečiť registráciou ochrannej známky, ich tvary zas môžu byť chránené prostredníctvom dizajnov.

Vlastný prospech

 • Ak máte nápad, ktorý považujete za invenčný, prínosný alebo originálny, neváhajte s jeho vyjadrením. Začnite písať, skicovať alebo inak zaznamenávať svoje myšlienky. V prípade, že výsledok bude výrazom vašej vlastnej tvorivosti, od okamihu jeho vyjadrenia v podobe vnímateľnej zmyslami bude požívať autorskoprávnu ochranu, a to aj vtedy, ak ešte nebol dokončený, pokiaľ už v tejto fáze spĺňa pojmové znaky diela. Autorské právo teda nie je potrebné si akokoľvek registrovať, vzniká objektívne momentom vytvorenia diela.
 • Pokiaľ by sa výsledok vašej činnosti kvalifikoval na vynález, začnite rozmýšľať nad získaním patentu od Úradu priemyselného vlastníctva SR. Bez súhlasu majiteľa patentu totiž nikto nemôže využívať takto chránený vynález.
 • Právna ochrana úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov sa taktiež získava prostredníctvom registrácie na Úrade priemyselného vlastníctva. Pamätajte na to, že pri týchto tzv. právach priemyselného vlastníctva, platí princíp „prvý do času, prvý do práva“. Ochranu bude teda požívať ten, kto ako prvý požiada o registráciu predmetu priemyselného vlastníctva.

Riziko

 • Skôr než sa rozhodnete, akú formu ochrany vyjadrení svojich nápadov zvolíte, dbajte o ich utajenie, resp. komunikujte o nich iba s osobami, ktorým veríte alebo ktoré sú voči vám zaviazané povinnosťou mlčanlivosti. Ochrana dôverných informácií a obchodného tajomstva je garantovaná Obchodným zákonníkom. Ak pri rokovaní o uzatvorení zmluvy označíte akékoľvek informácie za dôverné, druhá strana ich nesmie prezradiť tretej osobe, ani ich využiť vo svoj prospech. Táto ochrana vám prináleží priamo zo zákona.
 • V praxi sa zvyknú uzatvárať zmluvy, resp. sa do zmlúv zahŕňajú ustanovenia o mlčanlivosti, ktoré zaväzujú zmluvné strany dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s obchodnoprávnym, pracovnoprávnym, alebo iným vzťahom medzi zmluvnými stranami. V prípade, že mienite komunikovať o svojich podnikateľských zámeroch, plánoch alebo nových nápadoch s inými osobami, zvážte uzatvorenie zmluvy o mlčanlivosti, ak tieto osoby už nie sú mlčanlivosťou voči vám viazané.
 • Ako obchodné tajomstvo možno chrániť všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ak majú skutočnú, prípadne aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, v príslušných obchodných kruhoch nie sú bežne dostupné a podnikateľ si želá tieto skutočnosti utajiť, pričom ich utajenie aj zabezpečuje. To znamená, že pokiaľ váš nápad disponuje týmito znakmi, môžete ho chrániť ako obchodné tajomstvo, ak zároveň zabezpečujete jeho ochranu. Porušenie obchodného tajomstva je postihnuteľné podľa Obchodného zákonníka. Do úvahy prichádza aj postih podľa Trestného zákona, ak takéto konanie naplní skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.
 • Ochrana dôverných informácií a obchodného tajomstva sa najviac približujú ochrane samotných nápadov. Je použiteľná aj v prípade, že sa vyjadrenie vášho nápadu rozhodnete nezaregistrovať ako predmet priemyselného vlastníctva. Toto rozhodnutie môže navyše vyplývať aj zo skutočnosti, že vyjadrenie vášho nápadu sa na ochranu poskytovanú takýmto predmetom jednoducho nekvalifikuje.

Žolík

 • Patent, ochranná známka, ako aj ostatné predmety práv priemyselného vlastníctva sú chránené odo dňa podania prihlášky ich registrácie na Úrade priemyselného vlastníctva pod podmienkou, že tento proces bude zavŕšený úspešnou registráciou. Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto by neskôr podal prihlášku na totožný alebo podobný predmet.
 • Niektoré medzinárodné zmluvy pripúšťajú využitie práva prednosti vyplývajúceho z podania prihlášky v inej krajine, ak ho uplatníte v určitej lehote. Ak ste teda podali prihlášku na registráciu niektorého predmetu práv priemyselného vlastníctva v inom štáte a želáte si požiadať o registráciu aj na Slovensku, zvážte možnosť využitia práva prednosti z podania tejto prihlášky aj pre územie Slovenskej republiky.
 • V prípade, že podnikáte alebo rozmýšľate nad podnikaním presahujúcim územie Slovenskej republiky, môžete zvážiť podanie prihlášky o zápis ochrannej známky Spoločenstva do registra vedeného Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v španielskom Alicante. Táto ochranná známka požíva ochranu v celej EÚ, bez potreby jej individuálnej registrácie v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ by ste neboli úspešní s takýmto pokusom, môžete prihlášku zmeniť na národnú, ktorou sa bude ďalej zaoberať Úrad priemyselného vlastníctva.
 • Využitie práva prednosti prichádza do úvahy aj vo vzájomnom vzťahu úžitkového vzoru a patentu. Ak totiž prihlasovateľ patentu pred podaním patentovej prihlášky podal prihlášku o zápis úžitkového vzoru, pričom sa týkala totožného predmetu, má prihlasovateľ možnosť uplatniť si v rámci patentovej prihlášky právo prednosti vyplývajúce z prihlášky úžitkového vzoru. Podobne, ak prihlasovateľ už požiadal o udelenie patentu na rovnaké technické riešenie, môže si pri podaní prihlášky o zápis úžitkového vzoru uplatniť právo prednosti z patentovej prihlášky.

Odhad nákladov

Podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 27 eur
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 eur
Podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom alebo spolupôvodcami 33 eur
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 66 eur
Podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb 166 eur
za každú triedu tovarov a služieb nad tri triedy 17 eur
Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami 20 eur
iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 40 eur

Inštitucionálna mapa

institucionalna mapa_chranim si napady2

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV)

Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Pôsobí v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. Okrem iného udeľuje patenty na vynálezy, technickým riešeniam poskytuje ochranu úžitkovým vzorom, zapisuje ochranné známky do registra ochranných známok a dizajny do registra dizajnov. O odvolaní proti rozhodnutiu ÚPV rozhoduje v druhom stupni predseda ÚPV, pričom jeho rozhodnutie je konečné. Jedinou možnosťou ako ešte zvrátiť rozhodnutie ÚPV, je podať žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Oficiálna webová stránka ÚPV obsahuje veľmi podrobné vývojové diagramy pre jednotlivé konania pred úradom, vrátane konaní o prihláške patentu, úžitkového vzoru, ochrannej známky a dizajnu.

Krajský súd v Banskej Bystrici

O žalobách proti rozhodnutiam ÚPV rozhoduje Krajský súd v Banskej Bystrici, podľa sídla ÚPV. Žalobca musí byť v tomto konaní zastúpený advokátom. Žalobu je nevyhnutné podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia ÚPV v poslednom stupni.

Najvyšší súd SR

O prípadnom odvolaní proti rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici bude rozhodovať Najvyšší súd. Proti jeho následnému rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Diskusia (0reakcií)