Končím s podnikaním

Končím s podnikaním

Ako pri štarte podnikania, tak aj pri jeho ukončení platia rôzne postupy

Skončiť s podnikaním dnes nie je ničím neobvyklým. Podnikateľov k tomu vedú rôzne dôvody. Môže to byť pre nich potrebný, nevyhnutný alebo dokonca výhodný krok. Nemusia práve najlepšie odhadnúť brandžu, do ktorej sa pustili alebo si jednoducho spočítajú, že sa im viac oplatí, keď zdvihnú kotvy a presťahujú biznis do inej krajiny.

Rovnako ako pri začatí podnikania, aj pri jeho ukončení platia rôzne postupy. Pravidlá závisia od toho, či sa jedná o podnikateľa fyzickú osobu – SZČO alebo o právnickú osobu – obchodnú spoločnosť, resp. organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Tiež od oblasti podnikania, od toho, či je pre výkon činnosti potrebné osobitné povolenie alebo licencia alebo firma podniká na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ukončenie podnikania si zariadite prostredníctvom osobitného registra alebo úradu, ktorý Vám vydal povolenie.

Ako ukončíte podnikanie, ak ste SZČO?

Ak podnikáte ako SZČO a plánujete ukončiť činnosť vykonávanú prostredníctvom ohlasovaných živností, oznámite to formulárom miestne príslušnému okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania alebo na jednotnom kontaktnom mieste (JKM). Za podanie oznámenia sa neplatí správny poplatok. Uveďte v ňom dátum, ku ktorému požadujete ukončenie podnikania. Ak tak neurobíte, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia. Následne budete ako podnikateľ vymazaný zo Živnostenského registra.

Po ukončení podnikania ste povinní do 15 dní vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (kartičku s daňovým identifikačným číslom). Ukončenie podnikania je potrebné oznámiť aj zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. V prípade, že si ukončenie podnikania rozmyslíte, môžete oznámenie vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Ako ukončíte podnikanie, ak ste právnická osoba?

Pri obchodných spoločnostiach je potrebné dôsledne rozlišovať pojmy „zrušenie“ a „zánik“ spoločnosti. Kým k zrušeniu spoločnosti dochádza napr. na základe rozhodnutia spoločníkov, valného zhromaždenia alebo súdu, k jej zániku dochádza výlučne výmazom z Obchodného registra.

Prekvapenie

Kedy musíte vykonať likvidáciu?

Spoločnosť môže byť zrušená bez likvidácie alebo s likvidáciou. Likvidácia sa neuskutoční napríklad vtedy, keď majetok, celé imanie spoločnosti prechádza na iný subjekt (napríklad zlúčením spoločností) alebo v prípade, že firma nemá dostatočný majetok pre vykonanie likvidácie, a to ani v takej výške, ktorá by postačila na úhradu nákladov a odmeny likvidátora. V opačných prípadoch je nevyhnutnosťou vyhlásiť likvidáciu a postupovať podľa nato určených krokov.

Podnikanie zahraničných subjektov

Ukončenie podnikania organizačnej zložky zahraničnej osoby je v zásade podobné a jednoduché (čo do spôsobu a časovej náročnosti) ukončeniu podnikania SZČO. Zriaďovateľ organizačnej zložky rozhodne o jej zrušení na Slovensku. Následne to oznámi živnostenskému úradu a podá návrh na výmaz zložky z Obchodného registra. Celý proces je zjednodušený, keďže organizačná zložka podniku nemá právnu subjektivitu. De facto tak všetky majetkové hodnoty, ktorými disponuje pri vykonávaní svojej činnosti, patria materskej spoločnosti, a teda jej zakladateľovi. Nie je preto dôvod pre uskutočňovanie likvidácie.

Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti v s.r.o.

Od 1. februára 2013 je potrebné podľa prijatej novely Obchodného zákonníka overiť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia, ak sa rozhoduje o zrušení spoločnosti. Rovnako sa takáto ďalšia administratívna povinnosť uplatňuje aj na rozhodnutie spoločníka, ak je jediným spoločníkom danej spoločnosti.

Vlastný prospech

Jednotné kontaktné miesto a jeho fungovanie

Pre uľahčenie vstupu do podnikania boli v roku 2007 zriadené jednotné kontaktné miesta. Ich úlohy plnia odbory živnostenského podnikania na okresných úradoch. Začínajúcim aj fungujúcim podnikateľom majú poskytovať informácie, prijímať od nich doklady a komunikovať v ich mene s ďalšími úradmi (daňovým úradom, zdravotnou poisťovňou a registrovým súdom). Takýto servis je k dispozícii aj podnikateľom, ktorí plánujú ukončiť svoju činnosť. Aj po rokoch JKM poskytuje služby neefektívne a neúmerne zdĺhavo – ak požiadate o zápis do Obchodného registra pre novozaloženú spoločnosť alebo vybavenie registrácie pre daň z príjmov, má niekoľko dní až týždňov na to, aby odoslalo požiadavku príslušnému úradu. Lehoty sú dlhé, lebo fungovanie JKM stále nie je legislatívne „dotiahnuté“. V každom prípade odporúčame doriešiť podania a registrácie na každom úrade samostatne, aby ste sa vyhli zbytočným a veľmi dlhým prieťahom. Toto obzvlášť platí pri ukončení podnikania.

Likvidačný zostatok

Likvidátor vypracuje návrh rozdelenia majetkového zostatku, ktorý zostal po ukončení likvidácie spoločníkom spoločnosti. Pripraví vlastne správu o tom, ako si spoločníci (prípadne akcionári) rozdelia likvidačný zostatok, na ktorý má každý z nich nárok. Je možno prekvapením, že likvidačným zostatkom môže byť aj akákoľvek vec alebo nehnuteľnosť. Spoločník teda nemusí z likvidačného zostatku nadobudnúť iba výlučne peniaze (ako sa to reálne chápe), ale aj akúkoľvek vec, ku ktorej je možné nadobudnúť vlastnícke právo. Každý spoločník však dostane svoj podiel na likvidačnom zostatku až po uspokojení nárokov všetkých známych veriteľov spoločnosti, pričom za záväzok sa považuje aj odmena likvidátora. A teda až po zaplatení odmeny likvidátorovi môže byť likvidačný zostatok rozdelený spoločníkom spoločnosti.

Zodpovednosť likvidátora

Úlohou likvidátora je vykonať likvidáciu spoločnosti a priviesť ju k zániku. Predovšetkým má plniť úlohy s odbornou starostlivosťou v prospech záujmov spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Mal by zaobstarať a zohľadniť všetky objektívne dostupné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho rozhodovanie. Likvidátor musí zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy spoločnosti alebo jej spoločníkov. Pokiaľ by firme pre porušenie niektorých povinností likvidátora vznikla škoda, môže požadovať náhradu priamo od neho. Likvidátor zodpovedá za škodu na základe objektívnej zodpovednosti, čiže bez ohľadu na jeho zavinenie.

Riziko

Úrady

Úrady majú efektívnu páku na obchodné spoločnosti, ktoré plánujú ukončiť svoje podnikanie. Pre výmaz z Obchodného registra totiž firma potrebuje súhlas príslušného daňového úradu. Takéto opatrenie slúži pre „poistenie“ štátnych inštitúcií, nakoľko ak má spoločnosť podlžnosť voči daňovému úradu, nie je možné ju vymazať.

Predlženie spoločnosti

Ak likvidátor v priebehu likvidácie zistí, že spoločnosť, ktorú likviduje, má viacerých veriteľov a výška jej záväzkov presahuje hodnotu majetku, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V takomto prípade sa likvidácia preruší na celú dobu trvania konkurzného konania.

Domnienka schválenia likvidácie valným zhromaždením

Likvidátor zavŕši likvidáciu tým, že predloží spoločníkom účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh rozdelenia majetkového zostatku. Tieto dokumenty potom schvaľujú spoločníci na valnom zhromaždení, ktoré zvolá likvidátor. Ak sa spoločníci ani po opakovanej výzve likvidátora k dokumentom nevyjadria alebo sa nevyjadrí dostatočný počet spoločníkov a nestane sa tak ani do jedného mesiaca odo dňa, keď im bola doručená opakovaná výzva, považujú sa dokumenty za schválené. V takomto prípade likvidátor uloží prípadný likvidačný zostatok do notárskej úschovy a likvidácia sa týmto momentom končí. Až následne môže podať návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Povinnosť archivácie dokumentov

Podnikatelia musia aj po ukončení činnosti zabezpečiť skladovanie a archiváciu všetkých dokumentov, ktoré súvisia s ich podnikaním. Archiváciu môžete robiť vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom osôb, ktoré sa tomu venujú. Najjednoduchšie je obrátiť sa na firmy, ktoré ponúkajú služby v tejto oblasti (správa registratúr). Každopádne, z dôvodu pomerne prísnej právnej úpravy určite neodporúčame dokumenty vyviezť do cudziny, ale ponechať ich na Slovensku.

Ručenie v rámci ukončenia podnikania

  • Ak ste SZČO a ukončíte svoje podnikanie, neznamená to, že sa úplne zbavíte zodpovednosti. Naďalej budete ručiť celým svojím majetkom za úkony, ktoré ste urobili v rámci podnikania. Teda aj potom budete zodpovedať za Vaše záväzky, ako aj za škodu vzniknutú pri výkone podnikania.
  • Pokiaľ podnikáte prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločnosť ako taká zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Každý spoločník ale ručí za záväzky spoločnosti počas jej fungovania iba do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania. Zánik spoločnosti opäť neznamená, že spoločník sa vymaní z ručenia. Ako spoločník budete naďalej zodpovedať za záväzky spoločnosti v rámci výšky likvidačného zostatku a to najmenej do výšky, v akej ste za ne ručili počas jej existencie.
  • Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ktorý môže byť zároveň spoločníkom) sa zodpovedá za všetky svoje kroky spoločnosti samotnej. Funkciu musí vykonávať s odbornou starostlivosťou a zároveň v súlade so záujmami firmy a všetkých jej spoločníkov. Pri výkone funkcie nesmie uprednostňovať vlastné záujmy či záujmy niektorých spoločníkov alebo tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak poruší svoje povinnosti, musí spoločnosti nahradiť spôsobenú škodu.
  • Ak má spoločnosť viacero konateľov, sú povinní nahradiť škodu spoločne a nerozdielne. Napríklad by bol konateľ povinný sám zo svojho vrecka nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla v prípade, keby niektorému zo spoločníkov (alebo všetkým) vyplatil zisk alebo poskytol iné plnenie v rozpore s Obchodným zákonníkom. Zákon pozná aj možnosť „vyvinenia sa“, ak by konateľ preukázal, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti.

Žolík

Prevod obchodného podielu

Ak podnikáte prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, jednou z možností ako ukončiť podnikanie je prevod obchodného podielu (alebo ak ste jediným spoločníkom, tak prevod celého obchodného podielu) v danej firme. Takto de facto predáte svoju spoločnosť inej osobe. Urobíte to tak, že uzavriete zmluvu o prevode obchodného podielu a prevod sa následne zaeviduje v Obchodnom registri. Ak plánujete predávať väčšinový podiel v spoločnosti, t. j. rovných 50 percent a viac, podľa Obchodného zákonníka na to potrebujete súhlas príslušného daňového úradu. Platí to tak pre prevodcu (predávajúceho) ako aj nadobúdateľa (kupujúceho). Práve táto administratívna záťaž opäť len predĺžila proces prevodu obchodného podielu.

Odhad nákladov

Približné náklady Spolu v eur
Obchodná spoločnosť Notárske poplatky za zrušenie spoločnosti (overenie podpisov na rozhodnutí, návrh do OR SR) - cca 30 eur cca 83 - 116 eur
Správny poplatok za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku - 20 eur
Súdny poplatok za podanie návrhu do Obchodného registra pre zápis likvidácie - 33 eur/66 eur
Za výmaz spoločnosti z Obchodného registra sa neplatí žiadny poplatok (výška odhadovaných nákladov sa môže navýšiť o odmenu likvidátora)
Organizačná zložka zahraničnej osoby (OZZO) Notárske poplatky za zrušenie OZZO (návrh do OR SR) - cca 20 eur cca 20 eur
Za výmaz OZZO z Obchodného registra sa neplatí žiadny poplatok

Inštitucionálna mapa

Obchodná spoločnosť a organizačná zložka zahraničnej osoby

institucionalna mapa_koncim s podnikanim1

Samostatne zárobkovo činná osoba

institucionalna mapa_koncim s podnikanim2

Jednotné kontaktné miesta (JKM)

Prostredníctvom JKM je možné oznámiť zmeny na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni alebo aj v obchodnom registri.

Obvodný úrad, odbor živnostenský

Je štátnym orgánom na úseku živnostenského podnikania, ktorého úlohou je skúmať splnenie zákonných podmienok žiadateľov pre ohlásenie živností, ako aj vykonávať dozor nad dodržiavaním živnostenského zákona.

Obchodný register

Je verejný register subjektov, najmä obchodných spoločností, ktoré sa doňho povinne alebo dobrovoľne zapisujú. Obsahuje základné identifikačné údaje o daných subjektoch, vrátane osôb oprávnených konať za ne. Do Obchodného registra sa zapisuje vznik a zmeny v obchodných spoločnostiach, družstvách a pri iných subjektoch.

Daňové úrady

Daňový úrad je orgánom štátnej správy na úseku daní a poplatkov. Každý nový podnikateľský subjekt sa na príslušnom daňovom úrade registruje pre daň z príjmov, daň z motorových vozidiel a daň z pridanej hodnoty.

Sociálna poisťovňa

Štátny orgán na úseku sociálneho poistenia.

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Diskusia (0reakcií)