Môj obchodný partner neplní zmluvu

Môj obchodný partner neplní zmluvu

Venovať pozornosť ochrane vlastných záujmov v obchodných vzťahoch sa oplatí. Môžete tak predísť nepríjemným prekvapeniam, napríklad v klasickom prípade, že Váš obchodný partner neplní zmluvu. Zákon ponúka možnosti, ako si ochrániť vlastné záujmy v takýchto situáciach a nevyjsť skrátka. Ponúkame Vám niekoľko dobrých rád, ako na to.

Vlastný prospech

 • Snažte sa dodatočne zabezpečiť splnenie zmluvy. Aj napriek tomu, že v pôvodnej dohode s  obchodným partnerom nebolo dostatočne zabezpečené Vaše postavenie pre prípad neplnenia zmluvy, túto situáciu možno riešiť aj neskôr. Dokonca aj v čase, keď už k porušovaniu zmluvy zo strany Vášho obchodného partnera dochádza. Dajú sa využiť všetky zabezpečovacie právne prostriedky a inštitúty, ktoré sa používajú aj pri uzatváraní obchodu, najmä zabezpečenie záložným právom, ručením alebo zmenkou.
 • Ak máte splnenie povinnosti obchodného partnera ošetrené zabezpečovacím právom, uplatnite si nárok čo najskôr. Totiž nie je vylúčené, že Váš obchodný partner tiež zabezpečil splnenie svojich ďalších zmluvných záväzkov s inými obchodnými partnermi a pri ich uplatnení inými už nebude mať Váš obchodný partner dosť peňazí na uspokojenie Vašich pohľadávok.
 • Problémy Vášho obchodného partnera môžu byť oveľa hlbšie, než sa na pohľad zdá. Ich právne následky vytvárajú situácie, neprispôsobenie sa ktorým môže pre Vás znamenať ďalšie zhoršenie postavenia. Ide najmä o konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie Vášho dlžníka. Takéto konania menia niektoré zásadné vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom, resp. menia možnosti dlžníka domáhať sa svojich práv.
 • Začatie  konkurzných a reštrukturalizačných konaní sa povinne zverejňuje v Obchodnom vestníku, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej internetovej stránke. Aplikácia umožňuje vyhľadávanie v Obchodnom vestníku zadaním viacerých kritérií, z ktorých azda najjednoznačnejším je obchodné meno (názov).

Riziko

 • Známe príslovie síce hovorí, že trpezlivosť ruže prináša, avšak nezabúdajte, že výnimky potvrdzujú pravidlá. Nečinné vyčkávanie v obchodných vzťahoch môže prehĺbiť nepriaznivý stav spôsobený už neplnením zmluvy zo strany Vášho obchodného partnera. Napriek tomu, že mnohokrát pravou príčinou nie je jeho nevôľa, ale bezradnosť a pocit bezvýchodiskovosti situácie. Toto však nemusí znamenať, aby ste nečinne čakali na „pomoc zhora“.
 • Na účinné vymoženie práv je potrebné si ich uplatniť príslušným spôsobom v premlčacej dobe. V prípade, že tak neurobíte, Váš obchodný partner uplatní námietku premlčania. Príslušný orgán, ktorý je oprávnený o právach rozhodnúť, Vám ich potom nemôže priznať. Je síce pravda, že premlčané práva nezanikajú, ale tým, že sa po námietke ich premlčania stanú fakticky nevymožiteľnými, bude iba na vôli dlžníka, či Vám takéto práva niekedy splní alebo nie.
 • Uplatnenie si práv príslušným spôsobom v určenom čase je obzvlášť dôležité vtedy, keď podľa zákona alebo zmluvy s Vaším obchodným partnerom majú zaniknúť, ak sa neuplatnia včas. V tomto prípade hovoríme o takzvanej preklúzii práv. Rozdiel oproti premlčaniu spočíva v tom, že kým v prípade premlčania práva nezanikajú, v prípade preklúzie zanikajú. Po uplynutí prekluzívnej lehoty už prípadné plnenie zo strany Vášho obchodného partnera môže znamenať aj vznik bezdôvodného obohatenia na Vašej strane, ktoré by si od Vás mohol vymáhať.
 • Dbajte na to, aby ste si nečinnosťou nezvyšovali škodu, ktorá Vám už bola spôsobená neplnením zmluvy. Osoba, ktorej hrozí škoda, totiž podľa zákona musí s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  Neexistuje povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 • Ak Váš obchodný partner skončil v konkurze alebo reštrukturalizácii, nezabudnite si podať prihlášku pohľadávky do takéhoto konania, aby mohla byť uspokojená. Prihlášku pohľadávky do konkurzu/reštrukturalizácie je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktoré je možné stiahnuť z internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR.
 • Prihlášku podajte v ustanovenej lehote. Zákon ustanovuje 45 dňovú lehotu na prihlásenie pohľadávok v konkurznom konaní a 30 dňovú lehotu v reštrukturalizačnom konaní.
 • Pre každú zabezpečenú pohľadávku musíte podať osobitnú prihlášku. V nej je potrebné uviesť zabezpečenú sumu, druh, poradie, predmet a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva.
 • Prihlášku treba správne vyplniť a uviesť v nej všetky rozhodujúce skutočnosti. Totiž v konkurze nemožno prihlášku opraviť ani doplniť vôbec a v reštrukturalizácii iba jej nahradením novou prihláškou, a to len v lehote na prihlasovanie pohľadávok. Opravu prihlášky v konkurze by ste mohli zrealizovať podaním novej, správnej prihlášky aj po uplynutí lehoty na prihlasovanie s tým, že by ste súčasne vzali späť tú predchádzajúcu (nesprávnu). V reštrukturalizácii toto už po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok nie je možné.

Prekvapenie

 • Dlžník, súd ani správca nie sú povinní oznámiť domácim veriteľom vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka alebo povolenie jeho reštrukturalizácie. Insolvenčný správca má takúto oznamovaciu povinnosť iba voči zahraničným veriteľom dlžníka. Preto sa môže stať, že ak pravidelne nesledujete zdroje týchto informácií, zmeškáte zákonnú lehotu, na ktorú sa môže viazať ďalšia existencia Vašich práv.
 • Ak zmeškáte lehotu na prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie dlžníka, na pohľadávku sa neprihliada a nemôže byť teda ani čiastočne uspokojená. Po potvrdení schváleného reštrukturalizačného plánu dlžníka zaniká právo vymáhať takéto pohľadávky.
 • Prihlásenie pohľadávky ešte nemusí znamenať isté ukončenie procesu jej vymáhania v konkurze, resp. v reštrukturalizácii.  Správca a aj iný veriteľ, ktorý si tiež prihlásil pohľadávku do konkurzu, môžu totiž popierať do konkurzu prihlásené pohľadávky. Popretie pohľadávky znamená jej vylúčenie z možného uspokojenia. Brániť sa dá včasným podaním žaloby na súd o určenie „pravosti“ popretej pohľadávky.

Žolík

 • Nezabezpečené pohľadávky už netreba prihlasovať samostatnou prihláškou pre každú z nich. Znamená to, že všetky nezabezpečené pohľadávky, ktoré si prihlasujete do konkurzu si môžete uplatniť jednou „spoločnou“ prihláškou. Tým si môžete ušetriť nielen čas, ale aj peniaze. Podľa predchádzajúcich pravidiel sa totiž všetky pohľadávky mali prihlásiť samostatnou prihláškou, čo bolo veľmi nepraktické, nákladné a časovo náročné najmä pri veľkom počte pohľadávok.

Diskusia (0reakcií)