Reorganizácia spoločnosti

Reorganizácia spoločnosti

Potreba reorganizovať spoločnosť môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Spája sa napríklad s rozširovaním biznisu, so zvyšovaním efektivity, znižovaním nákladov, daňovou optimalizáciou alebo pripravovaným predajom. Reorganizácia spoločností má veľa podôb. Zameriame sa na tie, ktoré sprevádzajú významnejšie zásahy do majetkovej štruktúry spoločnosti, napríklad zlúčenia alebo predaje podnikov

V prípade, že cieľom reorganizácie je spojiť dve a viac spoločností ako celok a dosiahnuť, aby najmenej jedna z nich zanikla, hovoríme o zlúčení alebo splynutí.

Pokiaľ naopak potrebujete dosiahnuť, aby sa existujúca spoločnosť rozdelila na dve úplne nové, môžete použiť formu rozdelenia.

reorganizacia_schema1

Ak však napríklad chcete spoločnosť ako „škrupinu“ ponechať bez zásahu, ale chcete docieliť rozdelenie časti jej majetku, zamestnancov, záväzkov, môžete zvoliť formu prevodu časti podniku. V tomto prípade prevádzate obsah firmy a nemusíte sa zaoberať obalom, spoločnosť existuje ďalej.

Riziko

Obchodná spoločnosť je viac alebo menej zložitý organizmus v závislosti od jej veľkosti, rozsahu aktivít, počtu zamestnancov a manažérov alebo majetku. Na druhej strane môže ísť len o jednoduchú schému, pri ktorej možno odhliadnuť od  jej špecifických detailov a zložitosti vzťahov a uvažovať o reorganizácií v rámci abstraktne zadefinovaných oblastí, otázok. Pri príprave reorganizácie je takéto zovšeobecnenie nevyhnutné.  Medzi oblasti, ktorým treba venovať dôkladnú pozornosť pri úvahách o reorganizácii, patria:

Daňové, finančné a účtovné aspekty

Vždy je potrebné porovnať, ktorá zo zvažovaných foriem reorganizácie je daňovo výhodnejšia a posúdiť, či je potrebné použiť finančné prostriedky a akým spôsobom ich zabezpečiť.  Odporúčame, aby ste najvhodnejšie štruktúrovanie transakcie konzultovali s účtovným a daňovým poradcom.

Majetok

Niektoré práva, ktoré sa viažu k majetku spoločnosti, môžu byť reorganizáciou dotknuté, resp. môžu zaniknúť a spoločnosť stratí práva k tomuto majetku, napr. nájomné zmluvy alebo niektoré vecné bremená a práva duševného vlastníctva. Na druhej strane na nehnuteľnom majetku môžu viaznuť environmentálne záťaže, ktoré predstavujú možné budúce náklady, či komplikácie.

Oprávnenia

Je potrebné skontrolovať, ktoré oprávnenia a licencie na podnikanie sa viažu ku spoločnosti, ktorá má zaniknúť a k časti majetku, ktorý sa prevádza, aby mohla nástupnícka spoločnosť plynule pokračovať v podnikaní.  Stojí za zváženie, za akých podmienok a v akom čase je možné takéto licencie a oprávnenia pre inú spoločnosť zabezpečiť. Týka sa to najmä osobitných licencií, ktoré zo zákona neprechádzajú na iný subjekt.  Živnostenské oprávnenia v princípe prechádzajú na nový subjekt.
V niektorých prípadoch bude reorganizácia podliehať predchádzajúcemu súhlasu štátneho orgánu, napríklad Národnej banky Slovenska v prípade finančných inštitúcií. Získanie tohto súhlasu teda bude podmienkou účinnosti projektu.

Záväzky a zmluvné vzťahy

Rizikom reorganizácie je, že s majetkom prechádzajú na nadobúdajúcu spoločnosť aj záväzky voči veriteľom a pri zlúčeniach, splynutiach napríklad aj voči daňovým orgánom. Takisto prechádzajú na nadobúdajúcu spoločnosť aj súdne spory, ktoré súvisia s prevádzaným podnikom. Je vhodné sa vopred oboznámiť s ich dôsledkami, aby neskôr nenastali nepríjemné prekvapenia.  Významný súdny spor môže predstavovať  riziko, pre ktoré sa musí proces reorganizácie upraviť resp. sa neuskutoční.
Určité zmluvy môžu vyžadovať pred reorganizáciou súhlas druhej strany, inak môže byť zmluva druhou stranou ukončená (napríklad úverové zmluvy). Odporúča sa ich vopred identifikovať a riešiť dôsledky vyplývajúce z reorganizácie. Upozorňujeme, že pri všetkých typoch reorganizácií zákony predpisujú rôzne typy oznamovacích povinností voči veriteľom spoločnosti, ktoré im majú zabezpečiť ochranu nárokov.

Zamestnanci

Základné pracovné podmienky zamestnancov, ktorí sú prevádzaní sa nemôžu z dôvodu reorganizácie zmeniť. Treba preto vziať do úvahy, že ich platobné podmienky a výhody majú zostať zachované. Zamestnanci musia byť o reorganizácii vopred informovaní v zmysle Zákonníka práce.

Prekvapenie

Forma spoločností

Zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia prichádzajú do úvahy v zásade len medzi spoločnosťami, ktoré majú rovnakú právnu formu.  Výnimkou je iba zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným s akciovou spoločnosť, ak je akciová spoločnosť nástupníckou spoločnosťou. Z tohto dôvodu napríklad komanditnú spoločnosť by bolo najprv potrebné transformovať na eseročku.

Počet spoločníkov

Pri štruktúrovaní reorganizácie netreba zabúdať na tzv. zákaz reťazenia jednoosobových s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka nesmie byť jediným spoločníkom inej spoločnosti s ručením obmedzeným. K takémuto stavu by reorganizáciou nemalo dôjsť, nakoľko by predstavoval skryté právne riziko do budúcnosti, napríklad pri predaji spoločnosti alebo v prípade čerpania úveru z banky. Z praxe sú známe prípady, keď porušenie zákazu reťazenia skomplikovalo podobné transakcie. Ak to hrozí, je potrebné prijať opatrenia, napríklad do štruktúry zahrnúť ďalšieho spoločníka.

Znalecké ocenenie

Podmienkou reorganizácie môže byť v mnohých prípadoch vyhotovenie znaleckého posudku prevádzanej spoločnosti alebo časti podniku za účelom stanovenia objektívnej hodnoty. Príprava znaleckého posudku je nákladná a časovo náročná, preto treba vopred analyzovať, či je v rámci transakcie potrebný. Znalecký posudok sa vyžaduje napríklad pri prevodoch majetku, keď ho dcérska spoločnosť nadobúda od matky a hodnota majetku prevyšuje tretinu hodnoty základného imania dcéry.

Žolík

Ak je plánované, aby fúzia nadobudla účinnosť ku koncu kalendárneho roka, dbajte, aby ste návrh do Obchodného registra nepodali až tesne pred vianočnými sviatkami. Obchodné registre bývajú pred koncom roka veľmi vyťažené množstvom návrhov a zároveň v dovolenkovom období sa dĺžka konaní naťahuje až do nasledujúceho roka a nie je možné sa spoliehať na dvojdňovú lehotu na zápis. V prípade elektronického podania, ktorým je možné ušetriť polovicu súdneho poplatku, je nutné počítať s tým, že dvojdňová lehota na zápis sa počíta až od spárovania platby, a teda celková lehota na zápis môže byť až päť pracovných dní.

Časové rámce

Pre zväčšenie schémy kliknite na obrázok.

Odhad nákladov

Druh poplatku Suma (v eur)
za vyhotovenie notárskej zápisnice 800
za návrh do OR 66/33*
Pozn.: * elektronické podanie

Diskusia (0reakcií)