Som poškodený v súťaži

Som poškodený v súťaži

Ak máte pocit, že správanie konkurentov presahuje medze, bráňte sa

Podnikatelia nehrajú vždy fér. Často porušujú zásady poctivého obchodného styku. Neváhajú siahnuť po praktikách, ktoré sa považujú za nekalú súťaž či nedovolené obmedzenie  hospodárskej súťaže. To všetko preto, aby si zvýšili zisk, vytlačili konkurenciu a upevnili si svoju pozíciu na trhu.

Hospodárska súťaž je v trhovej ekonomike nevyhnutná, súperenie prirodzené a dovolené. No v právnom štáte môže takýto súboj prebiehať len v medziach zákona. Predpokladom vášho podnikateľského úspechu nie je len šikovnosť, ale aj rovnaké férové podmienky dodržiavané všetkými hráčmi na trhu. Pokiaľ máte pocit, že správanie konkurentov už presahuje medze, bráňte sa. Aj sloboda podnikateľov v konkurenčnom boji má totiž svoje hranice.

1. Ochrana hospodárskej súťaže

Prekvapenie

 • Prirodzené monopoly alebo aj iní podnikatelia, ktorí sú natoľko ekonomicky silní, že sa na trhu správajú nezávisle od svojich konkurentov, sú označovaní za podnikateľov v dominantnom postavení. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (ZoHS) im zakazuje zneužívať svoje postavenie na úkor ostatných podnikateľov či spotrebiteľov. Zároveň uvádza pre inšpiráciu najčastejšie formy takéhoto zneužitia, ako napr. vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok/cien alebo odberu ďalšieho nesúvisiaceho tovaru, nerovnaký diskriminačný prístup k obchodným partnerom, či iné zneužitie ekonomickej sily s cieľom vylúčiť konkurentov.
 • K podnikaniu patrí neoddeliteľne uzatváranie rôznych typov zmlúv s mnohými subjektmi, akými sú napríklad dodávatelia, distribútori či odberatelia. Zmluvu si podnikatelia môžu naformulovať podľa svojich potrieb a predstáv. Musia si však dať pozor, aby neobsahovala žiadne ustanovenia, ktoré by obmedzovali hospodársku súťaž. Takýmito dohodami sú napr. klauzuly o určovaní cien ďalšieho predaja tovaru/služieb, rozdelení trhu, záväzky vzájomného si nekonkurovania či  „neoficiálna“ spolupráca účastníkov tendrov s cieľom zmanipulovať ich výsledok. Pozor, aj výmena citlivých trhových informácií medzi konkurentmi môže byť problém.
 • Obdobou ZoHS na európskej úrovni sú čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré obsahujú identicky zákaz uzatvárania dohôd obmedzujúcich súťaž či zneužívania dominantného postavenia. Národným orgánom na ochranu súťaže je Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Závažnejšie protisúťažné konania, ktoré by mohli mať dopad na viacero štátov EÚ, posudzuje a sankcionuje priamo Európska komisia (Komisia), ako akýsi „nadnárodný protimonopolný úrad“.
 • Pokiaľ PMÚ resp. Komisia preukáže zneužitie dominantného postavenia alebo uzatvorenie dohody obmedzujúcej súťaž, uloží podnikateľovi pokutu až do výšky 10 percent z jeho dosiahnutého ročného obratu, prípadne mu aj zakáže pokračovať v takomto konaní. Reálne sa pokuta málokedy vyšplhá na hornú hranicu. Ale aj sankcia vo výške štandardných cca jedno až dve percentá je poriadna suma.
 • Proti rozhodnutiu PMÚ môžete podať žalobu na Krajský súd v Bratislave. Pokiaľ nebudete mať úspech, Vašou poslednou záchranou je odvolanie na Najvyšší súd SR. Voči rozhodnutiu Európskej komisie sa môžete brániť na európskych súdoch. Úspešní však budete s najväčšou pravdepodobnosťou rozdielne. Kým na slovenských súdoch máte reálne šancu, že súd rozhodnutie PMÚ zruší, na európskom súde by zrušenie verdiktu Komisie bolo skôr výnimkou.

Riziko

 • Ste distribútorom tovaru alebo služieb a dodávateľ vám určuje priamo konkrétnu, resp. minimálnu cenu, za akú musíte svoj tovar ďalej dodávať? Dohodli ste sa s konkurentom, že  nebudete navzájom bojovať o svojich zákazníkov? Vyhnite sa uzatvoreniu takýchto zmluvných záväzkov. S veľkou pravdepodobnosťou totiž pôjde o zakázanú dohodu obmedzujúcu súťaž. Za jej uzatvorenie Vám hrozí pokuta, aj keby ste preukázali, že to navrhla a presadila druhá zmluvná strana. Ak si nie ste istí, požiadajte PMÚ pred uzatvorením samotnej dohody o jej posúdenie. Úrad je povinný dať vám stanovisko do 30, resp. 60 pracovných dní.
 • PMÚ aj Komisia majú rozsiahle vyšetrovacie právomoci, od vyžadovania akýchkoľvek informácií až po neohlásené inšpekcie vašich podnikateľských priestorov. Bez toho, aby ste mali tušenie, že ste v hľadáčiku PMÚ resp. Komisie, môžu vám na dvere zaklopať  ich inšpektori. Brániť im v inšpekcii sa neoplatí. Pokuta do 1 resp. 5 percent z obratu za predchádzajúci rok môže byť vyššia, ako dôsledok toho, čo by sa im podarilo nájsť.  V rámci inšpekcie si môžu inšpektori vyžiadať prístup do všetkých miestností, spisov, počítačov. Môžu zapečatiť miestnosti, či veci na nevyhnutný čas aj odobrať. Rýchle mazanie údajov z počítača nepomôže. Inšpektori majú zariadenia, ktorými vedia nájsť aj na prvý pohľad už vymazané údaje.
 • Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, či už formou dohôd obmedzujúcich súťaž, alebo zneužitím dominantného postavenia je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody do troch rokov a v prípade záväznejšieho konania až do šiestich.

Vlastný prospech

 • Zistite si, či váš obchodný partner nie je podnikateľom s dominantným postavením. Pokiaľ Vám bude takýto podnik vnucovať podmienky alebo ceny, ktoré sú na prvý pohľad neprimerané, upozornite ho na jeho zvýšenú zodpovednosť. Dominantní podnikatelia sú si zvyčajne vedomí svojej pozície a na takúto argumentáciu reagujú „pozitívne“. Nečakajte však, že tovar dostanete „zadarmo“. Aj dominantný podnikateľ  má právo na slobodu podnikania a dosahovanie primeraného zisku. Hranica medzi oprávneným konaním dominanta a zneužívaním jeho postavenia je veľmi tenká a niekedy ťažko určiteľná.
 • Ak máte pocit, že vaši konkurenti uzatvorili dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá vás znevýhodňuje alebo podnikateľ vo vzťahu k vám zneužíva svoje dominantné postavenie, obráťte sa na PMÚ s podnetom. Tento môže byť aj anonymný, pokiaľ sa bojíte odvety. PMÚ prešetrí v zásade každý podnet. Čím viac informácií poskytnete, tým relevantnejšie sa ním bude zaoberať. Pokiaľ zverejníte svoje meno, máte právo na spätnú väzbu z PMÚ do dvoch mesiacov od podania podnetu. V prípade závažnejšieho protisúťažného konania, ktoré sa dotýka viacerých členských štátov, môžete podať podnet aj priamo na Komisiu.
 • Pokiaľ ste vy sami uzatvorili zakázanú dohodu, máte stále možnosť vyviaznuť bez pokuty. Musíte však byť prvý, kto PMÚ takúto dohodu nahlási a predloží dostatočné dôkazy na to, aby úrad mohol preukázať jej existenciu a uložiť pokuty jej ostatným účastníkom. Ďalšie podmienky na odpustenie pokuty sú uvedené v ZoHS. Ide o tzv.  leniency - žiadosť o zhovievavosť. Pokiaľ ste druhý, stále máte šancu na zníženie pokuty až do 50 percent, ak  predložíte PMÚ významný dôkaz preukazujúci uzatvorenie zakázanej dohody. Nikdy neviete, či vás náhodou už zmluvný partner nepredbehol, takže nie je na čo čakať. Obdobným spôsobom sa môžete vyhnúť aj pokute od Komisie.

Žolík

 • „Donútila“ vás druhá strana uzatvoriť zmluvu, ktorá obsahuje ustanovenie obmedzujúce súťaž (napr. že jej nikdy nebudete konkurovať)? Nemusíte ho dodržať, a to bez toho, aby vám hrozila žaloba pre porušenie zmluvnej povinnosti. Takéto ustanovenia sú totiž absolútne neplatné, t. j. ich nedodržanie nemôže byť porušením právnej povinnosti. Stále však nie ste chránení pred pokutou od PMÚ. Pokiaľ druhú stranu upozorníte na riziko pokuty, nebude sa s vysokou pravdepodobnosťou ani domáhať dodržania zakázanej klauzuly.
 • Ak ku vám príde PMÚ resp. Komisia na inšpekciu, skontrolujte si podrobne, či inšpektori majú správne poverenie na jej výkon. Mali by vedieť, čo hľadajú a inšpekciu by nemali robiť štýlom, že skúsia, či niečo náhodou nenájdu. Vždy zabezpečte, aby s každým inšpektorom, ktorý sa pohybuje po vašich priestoroch, bol prítomný jeden váš zamestnanec. Ten ho síce nesmie obmedzovať, ale môže sa mu pozerať na prsty (čo hľadá, resp. čo už našiel). Komunikáciu s externým právnym poradcom napr. advokátom (nie vašim interným právnikom) nemusíte sprístupňovať. Dokumenty, ako i emaily, je z tohto dôvodu vhodné označovať ako napr. Legal privilige - Komunikácia klienta s advokátom. Pokiaľ nesúhlasíte s odňatím dokumentov, ktoré podľa vás tvoria tzv. legal privilege a inšpektori trvajú na ich odňatí, požiadajte o ich zapečatenie.

2. Nekalá súťaž

Prekvapenie

 • Nekalosúťažným konaním nie je akékoľvek nemorálne konanie spôsobujúce ujmu. Ale len také, ktoré sa odohrá v hospodárskej súťaži, kde sa súperi snažia predstihnúť konkurenta a dosiahnuť tak pre seba hospodársky prospech.  Ujma môže byť tak materiálna (napríklad spôsobená odlákaním zákazníkov), ako aj nemateriálna (napríklad poškodenie dobrej povesti súťažiteľa).
 • Pri nekalej súťaži zákon používa množné číslo, teda hovorí o konaní spôsobilom privodiť ujmu súťažiteľom, alebo spotrebiteľom. Najčastejšie sa však v praxi stávajú prípady, keď je ujma privodená len jednému subjektu. Na naplnenie znakov nekalosúťažného konania sa nevyžaduje, aby ujma bola spôsobená aspoň dvom subjektom, preto toto ustanovenie možno považovať za mierne zavádzajúce.
 • Obchodný zákonník sa nevzťahuje na nekalosúťažné konanie v rozsahu, v akom má účinky v zahraničí. Ak teda nekalosúťažné konanie vznikne na Slovensku, ale jeho účinky sa prejavia v zahraničí, nebude postihnuteľné podľa slovenského práva.
 • Pozor, popri nekalosúťažných konaniach, ktoré sú výslovne uvedené v Obchodnom zákonníku, ako napríklad klamlivá reklama, klamlivé označenie tovaru a služieb, parazitovanie na povesti, existuje rad ďalších súťažných konaní, ktoré napĺňajú všeobecné znaky nekalej súťaže. Ide napríklad o známe pyramídové hry alebo reklamné zlosovanie, kde podmienkou účasti je nákup tovaru, či lákanie zákazníka na akcie spojené s pohostením, na ktorých sú výrobky podnikateľa ponúkané na predaj. Ďalším príkladom môže byť nalákanie zákazníka na to, že vyhral v súťaži, hoci sa žiadna nekonala a zákazník je prehováraný pri „vyzdvihnutí ceny“, aby si výrobok kúpil.

Riziko

 • Ak sa Vám zdá, že konkurent parazituje na vašej povesti, nemusí to tak byť. Treba si uvedomiť, že aby jeho konanie bolo považované za zakázané, musí naplniť všeobecné znaky nekalej súťaže. Na druhej strane, aj v prípade, ak konanie nenapĺňa žiadnu z osobitných skutkových podstát výslovne uvedených v Obchodnom zákonníku, môže byť klasifikované ako nekalosúťažné, ak naplní podstatu nekalej súťaže.
 • Osobitnú úpravu pre posudzovanie klamlivosti reklamy obsahuje zákon o potravinách. Za klamlivú reklamu a klamlivé označenie sa pri označovaní potravín považuje nepravdivá informácia o tom,  že potraviny majú určité vlastnosti, pokiaľ ide o ich charakter, identitu, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod, miesto pôvodu, spôsob výroby, alebo spracovania. Prípadne sa im prisudzujú vlastnosti, alebo účinky, ktoré potravinám neprislúchajú, alebo označenie, ktoré naznačuje, že potravina má osobitné vlastnosti, hoci tieto vlastnosti majú všetky podobné potraviny, alebo že má preventívne, liečebné, alebo hojivé vlastnosti, pričom takéto vlastnosti potravina nemá.
 • Dávajte si pozor, ako reklamu formulujete, pretože ako klamlivé možno kvalifikovať aj pravdivé údaje, ak je spôsob ich vyjadrenia zavádzajúci. Často sú informácie podávané tak, aby vzbudzovali dojem, že výrobok je výhodný. Napríklad sú ceny uvádzané „vrátane DPH” ako by šlo o výnimočnú  ponuku, pričom započítať DPH do výslednej ceny výrobku je povinný každý predávajúci. Niekedy sa v reklame uvádza len časť pravdy, ale aj tá má na spotrebiteľov rovnaký dopad, ako by mala informácia nepravdivá.
 • Nepodceňujte obal a dizajn vášho výrobku. O klamlivé označenie tovaru a služieb by šlo aj vtedy, ak by na výrobku napríklad bola vyobrazená alpská krajinka, hoci by s Alpami nemal nič spoločné. Vy pritom ani nemusíte vedieť, vyobrazenie akej krajiny ste na obale použili. Nemusí teda ísť o údaj, ktorý by vyslovene uvádzal, že výrobok pochádza z určitej krajiny. Stačí len nepriamy náznak, že by mal z určitej krajiny pochádzať, ako napríklad zobrazenie krajiny, cudzojazyčný názov, symbol, ľudový kroj, svetoznáma stavba.
 • Nestačí, ak je označenie výrobku doplnené dodatkom „typ“, „druh“ a podobne, ktorý by mal naznačiť, že nejde o pravý pôvod výrobku. Takéto označenie môže uviesť do omylu. Preto ho nemožno považovať za dostatočné na to, aby priemerne vzdelaný spotrebiteľ rozoznal, že napríklad označenie „druh Martini“ neznamená, že tento alkoholický výrobok v skutočnosti nie je taliansky vermut.

Vlastný prospech

 • Za konanie v hospodárskej súťaži sa nepovažuje porovnávanie cien alebo výkonov podnikateľov zo strany nezávislých organizácií spotrebiteľov, ktoré s tými, o ktorých podávajú informácie, nie sú v súťažnom vzťahu. V prípade, ak by sa takéto informácie nezakladali na pravde a škodili vám, nemôžete sa síce brániť podľa ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich nekalú súťaž, ale môžete postupovať v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka napríklad ochrany osobnosti, či ochrany proti zasahovaniu do vašich práv.
 • Často sa možno stretnúť aj s preháňaním istých skutočností obsiahnutých v reklame. Nemožno očakávať, že reklama vždy bude triezvym svedectvom o tovaroch, službách alebo výrobkoch. Aj v nej je dovolené určité zveličenie, ale iba vtedy, ak spotrebiteľ vie rozpoznať, že ide o preháňanie.
 • Ak niekto používa vaše obchodné meno, osobitné označenie podniku, úpravy výrobku, obchodných materiálov, dizajnov katalógov, tlačív, ktoré už používate, napodobňuje vaše výrobky, ktoré sa s vaším podnikom stotožňujú a spájajú, pôjde o nekalosúťažné konanie - vyvolanie nebezpečenstva zámeny. Na druhej strane ale napodobňovanie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené, je dovolené, ak  sa urobili opatrenia na vylúčenie alebo aspoň  obmedzenie zameniteľnosti. Funkcia, na ktorú je výrobok určený, môže totiž podmieniť jeho tvar a ďalšie vlastnosti.
 • Dajte si pozor, aby niekto neparazitoval na vašej povesti. Robia tak najmä  podnikatelia, ktorí na trhu pôsobia krátko a chcú sa priživiť. Príkladom by mohla byť reklama výrobku, v ktorej sa hovorí, že výrobky parazitujúceho súťažiteľa sú tak dobré, ako výrobky iného dlhodobo známeho súťažiteľa. Podstatné je v tomto prípade to, že parazitujúci podnikateľ dáva do pozornosti verejnosti klamlivý súvis jeho výrobku s výrobkom iného a využíva jeho povesť.
 • Aj osoba, ktorá o vás šíri pravdivé informácie, sa môže dopúšťať nekalosúťažného konania. Zľahčovanie je konanie, ktorým súťažiteľ uvedie, alebo/a rozširuje o pomeroch, výrobkoch, alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé resp. aj pravdivé údaje, spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu. Môžu nimi byť aj údaje týkajúce sa osoby podnikateľa, keďže môžu poškodiť jeho povesť, a tým spôsobiť odliv zákazníkov alebo odberateľov.  Ak ste však k takémuto konaniu boli okolnosťami prinútení, nepôjde o nekalú súťaž. V takomto prípade sa jedná o tzv. oprávnenú obranu, ale iba v tom prípade, ak je primeraná a nesmie prerásť do systematického očierňovania konkurenta.
 • Pri porovnávacej a superlatívnej reklame súťažiteľ vychvaľuje vlastné výrobky ako najlepšie medzi ostatnými, alebo znižuje úroveň kvality výrobkov iných. Porovnávacia reklama je dovolená pod podmienkou, že je objektívna a údaje v nej uvedené sú preukázateľné, napríklad aj prostredníctvom testov.
 • Nebojte sa použiť prostriedky ochrany, ktoré vám zákon priznáva. Domáhajte sa na súde, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžete požadovať primerané zadosťučinenie,  a to aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Tiež máte právo na uverejnenie rozsudku, ak ste v spore úspešný.
 • Právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a odstránil závadný stav, môže uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov, ako napríklad združenia na ochranu spotrebiteľov alebo stavovské podnikateľské komory.
 • Akonáhle bol spor o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu začatý, alebo právoplatne skončený, nie sú ďalšie žaloby oprávnených osôb z toho istého konania prípustné. Neznamená to ale, že ste (ako ďalší poškodený) z konania úplne vylúčený. Môžete sa k nemu pripojiť ako vedľajší účastník. V prípade vecí už rozhodnutých sa právoplatné rozsudky budú vzťahovať aj na ďalšie oprávnené osoby a budú voči nim aj účinné.

Žolík

 • V niektorých prípadoch je povolené použiť zemepisné označenia, aj keď odtiaľ výrobok nepochádza. Pôjde o označenia, ako parížsky šalát, ktoré dlhodobým používaním zdruhovateli. Každému je hneď jasné, že parížsky šalát nebude pôvodom z Paríža. Takéto označenie nie je chápané ako označenie pôvodu výrobkov, ale stáva sa len voľným označením druhu výrobku a teda nepôjde o klamlivé označenie.
 • Chráňte si údaje o výrobkoch tiež individuálne, napríklad pomocou ochrannej známky. V prípade porušenia vašej ochrany si tak budete môcť uplatniť nárok z nekalej súťaže a zároveň aj porušenia práv priemyselného vlastníctva.
 • Pri ústnych pojednávaniach v sporoch podľa ustanovení o nekalej súťaži môže byť rozhodnutím súdu na váš návrh alebo z úradnej moci vylúčená verejnosť, ak by verejným prejednávaním došlo k ohrozeniu obchodného tajomstva alebo verejného záujmu.
 • Nebojte sa použiť aj trestnoprávnu ochranu, keďže existuje niekoľko skutkových podstát trestných činov, ktoré súvisia s nekalou súťažou. Napríklad zneužitie účasti na hospodárskej súťaží,  trestné činy proti priemyselným právam a autorským právam, poškodzovanie spotrebiteľa.

Časové rámce

Časová os - Konania pred Protimonopolným úradom SR

casova os_protimonopolny urad

Odhad nákladov

Súdny poplatok v prípade podania žaloby voči inej súkromnej osobe Suma
z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16,5 eur, najviac 16 596,5 eur, v obchodných veciach najviac 33 193,5 eur
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 99,5 eur
z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 331,5 eur
z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 331,5 eur
žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia PMÚ SR 70 eur

Inštitucionálna mapa

institucionalna mapa_som poskodeny v sutazi (aktualizacia)

Protimonopolný úrad SR

V prvom stupni rozhodujú tri výkonné odbory. Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd a odbor kartelov posudzujú, či neprišlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže t.j. k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V prípade, že ho preukážu, uložia podnikateľovi pokutu, prípadne aj iné opatrenia. Odbor koncentrácii preveruje, či zamýšľanou koncentráciou nepríde k obmedzeniu súťaže a dáva súhlas k jej realizácii.

Rada Protimonopolného úradu SR

Proti rozhodnutiu niektorého z odborov Protimonopolného úradu SR (PMÚ) je možné podať rozklad. O ňom rozhoduje ako druhostupňový orgán Rada PMÚ.

Krajský súd v Bratislave

Rozhodnutie Rady PMÚ možno napadnúť žalobou na Krajskom súde v Bratislave pre jeho nezákonnosť.

Najvyšší súd SR

Pokiaľ Krajský súd zamietne žalobu voči rozhodnutiu Rady PMÚ, voči takémuto rozsudku je možné podať odvolanie na Najvyšší súd SR.

Ústavný súd SR / Európsky súd pre ľudské práva

Pokiaľ boli rozhodnutím Najvyššieho súdu SR porušené základné práva podnikateľa, prichádza do úvahy podanie sťažnosti na Ústavný súd SR a následne prípadne aj na Európsky súd pre ľudské práva. Tieto možnosti zostávajú však skôr iba v hypotetickej rovine.

Európska komisia

Posudzuje a sankcionuje protisúťažné konania (dohody obmedzujúce súťaž a zneužitie dominantného postavenia), ktoré môžu mať dopad na viacero členských štátov resp. schvaľuje významnejšie koncentrácie, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov.

Všeobecný súd EÚ

Proti rozhodnutiu Európskej komisie možno podať žalobu na Všeobecný súd EÚ.

Súdny dvor EÚ

Voči rozhodnutiu Všeobecného súdu možno podať odvolanie na Súdny dvor EÚ. Krajský súd aj Najvyšší súd SR môžu zároveň požiadať Súdny dvor EÚ o zodpovedanie ich predbežnej otázky týkajúcej sa výkladu európskeho práva hospodárskej súťaže.

Diskusia (0reakcií)