Spĺňam environmentálne požiadavky?

Spĺňam environmentálne požiadavky?

Uistite sa, že podnikáte s ohľadom na životné prostredie

1. Zaťažujem životné prostredie svojou prevádzkou?

Ochrana životného prostredia sa čoraz viac dostáva do popredia v lokálnej aj európskej legislatíve. Podmienky podnikania sa sprísňujú tak, aby čo najmenej ovplyvňovalo životné prostredie. Tak, ako je rozmanité životné prostredie a vplyvy, ktoré ho ohrozujú, rovnako rôznorodá a rozsiahla je aj legislatíva v tejto oblasti. Poukážeme len na hlavné environmentálne aspekty, ktoré by mal mať podnikateľ na zreteli.

Prekvapenie

 • Povinnosť chrániť životné prostredie platí pre každého rovnako ako právo mať priaznivé životné prostredie. Regulácia jeho ochrany sa riadi nielen množstvom zákonov, ale aj ďalšími vykonávacími predpismi, či technickými normami. Environmentálne požiadavky sú často „našité“ na ochranu konkrétnej zložky životného prostredia a vzťahujú sa na každého podnikateľa, ktorý by do nej mohol zasiahnuť. Každá oblasť podnikania si väčšinou vyžaduje sledovanie špecifického okruhu predpisov z oblasti životného prostredia a ich zmien, ktoré sú v tejto oblasti veľmi dynamické. V priemyselnej výrobe býva zväčša širší záber než v službách.
 • V prípade ak pri Vašej výrobe, ale aj službách produkujete odpad, nevyhnete sa dodržiavaniu zákonných i podzákonných pravidiel o nakladaní s ním. Ak vyprodukujete väčšie množstvo odpadu, musíte vypracovať vlastný program pôvodcu odpadu, obsahujúci opatrenia na obmedzenie vzniku odpadu a predložiť ho na schválenie okresnému úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie). (Táto povinnosť sa novým zákonom o odpadoch ruší, od 1. januára 2016 preto strácajú platnosť aj rozhodnutia, ktorými tieto programy boli schválené). Odpad nemožno zneškodňovať ľubovoľne, nie všetko patrí do koša. Napríklad použité batérie, akumulátory, odpadové oleje, staré vozidlá, odpadové pneumatiky či elektroodpad musíte odovzdať osobe oprávnenej na zber tohto odpadu či na mieste na to určenom. Ak vlastníte, spravujete alebo si prenajímate nehnuteľnosť, na ktorej niekto nezákonne umiestnil odpad, ste povinný to oznámiť obci alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Ak prevádzkujete zariadenie spoločného stravovania (tzv. prevádzkovateľ kuchyne), musíte zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Použité jedlé oleje a tuky nemožno vypúšťať do kanalizácie či ukladať do nádob určených na zber komunálneho odpadu.
 • Ak prevádzkujete stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia (akýkoľvek objekt, zariadenie či činnosť, ktorá môže znečisťovať životné prostredie), je potrebné tento zdroj klasifikovať ako veľký, stredný či malý. Podľa toho následne určíte rozsah svojich povinností pri jeho prevádzkovaní. Zároveň musíte pri svojej činnosti dodržiavať stanovené emisné limity (max. miera vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia), technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a emisné kvóty. Pri zmenách technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmenách palív, inštalácii meracích systémov emisií či iných úkonoch súvisiacich so zdrojom znečistenia, si nezabudnite obstarať súhlas okresného úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie). Dodržiavať zákonné obmedzenia vo vzťahu k ochrane ovzdušia musíte aj v prípade, ak vyrábate alebo dovážate tzv. regulované výrobky, čiže farby, laky a produkty s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí.
 • Ak Vaša prevádzka vypúšťa do ovzdušia skleníkové plyny alebo znečisťujúce látky, potrebujete na to povolenie okresného úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie) a emisné kvóty. Kvóty skleníkových plynov sú prideľované sčasti bezplatne a sčasti odplatne na každý rok pre osemročné obchodovateľné obdobie od 1. januára 2013 a následne zapisované na účty pre jednotlivé prevádzky vnútroštátnym správcom emisných kvót SR (spoločnosť ICZ Slovakia). Ak však vyrábate elektrickú energiu, alebo nakladáte s oxidom uhličitým, budete si všetky kvóty musieť zakúpiť. Ročné kvóty znečisťujúcich látok pre jednoročné obchodovateľné obdobie prideľuje bezplatne okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie) po tom, čo ministerstvo životného prostredia stanoví kvóty pre jednotlivé okresy. Obchodovať s pridelenými kvótami skleníkových plynov a znečisťujúcich látok môžete len ako účastník jednotlivých systémov obchodovania. Od 1. 9. 2016 už nebude potrebné povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a súčasne sa zruší aj obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, keďže znižovanie emisií sa dosahuje už sprísnenými požiadavkami na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia. Obchodovať sa teda bude už len s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci schémy obchodovania.
 • Osobitné povinnosti majú podnikatelia aj za účelom ochrany ozónovej vrstvy v súvislosti s nakladaním s tzv. kontrolovanými látkami (látky potenciálne poškodzujúce ozón, vymenované v nariadení EÚ). Ak prevádzkujete chladiace alebo klimatizačné zariadenie, tepelné čerpadlo alebo protipožiarny systém s obsahom kontrolovanej látky, ste povinný viesť osobitnú evidenciu podľa európskych predpisov. To isté platí pri používaní regenerovaných alebo recyklovaných neúplných halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov na údržbu alebo na servis. Predpísanú evidenciu musíte viesť aj v prípade, ak kontrolované látky dovážate, vyvážate, uvádzate na trh, zneškodňujete, robíte údržbu a servis zariadení s kontrolovanou látkou a podobne. V týchto prípadoch máte tiež osobitné informačné povinnosti voči štátnym orgánom.
 • Hoci sa na prvý pohľad zdá, že voda je všeobecne voľne dostupná a prístup k nej technicky neobmedzený, nemôžete ju pri podnikaní odoberať či využívať svojvoľne a bez obmedzení. Na tzv. osobitné užívanie vôd, ako napríklad na odber, čerpanie vôd, vypúšťanie odpadových, minerálnych či liečivých vôd do povrchových či podzemných vôd, vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, využívanie vôd na chov vodných živočíchov  potrebujete povolenie okresného úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie). Súhlas okresného úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie) si obstarajte napríklad pre sklady či nádrže škodlivých látok, veľkokapacitné farmy či leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na rastliny. Ak na základe povolenia pri podnikaní odoberáte vodu alebo vypúšťate odpadové vody do povrchových či podzemných vôd v objeme nad 400 kubických metrov denne, nezabudnite ustanoviť vo Vašej prevádzke funkciu vodohospodára. Pri využívaní minerálnych či liečivých vôd na podnikateľskú činnosť, pri odbere väčších objemov vôd, vypúšťaní odpadových vôd alebo minerálnych či liečivých vôd do povrchových vôd, môžete zase mať isté informačné povinnosti. S výnimkou humanitárnej pomoci a núdzových stavov je vylúčený vývoz vody z vodných útvarov dopravnými prostriedkami alebo potrubím do zahraničia.
 • V prípade, ak Vás štátny dozor v konaní identifikuje ako pôvodcu environmentálnej záťaže, vzniká Vám povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na jej odstránenie. Spravidla, ak pôvodcu environmentálnej záťaže nemožno zistiť, platí fikcia, že je ním vlastník nehnuteľnosti. V takom prípade môžete previesť nehnuteľnosť len po vykonaní geologického prieskumu a záverečná správa z neho musí byť súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Vo vlastnom záujme preto chráňte aj svoj nehnuteľný majetok a predíďte jeho environmentálnemu zaťaženiu i zo strany tretích osôb. Obdobne, ak Vám pri podnikaní hrozí alebo vznikne environmentálna škoda, máte množstvo informačných, prevenčných, či nápravných povinností.
 • Osobitnú ochranu požíva poľnohospodárska pôda ako zdroj všetkých pestovaných potravín. Preto ak vlastníte poľnohospodársku pôdu (napríklad ornú pôdu, vinice, záhrady, chmeľnice...), ste povinní zachovávať jej kvalitatívne vlastnosti a funkcie, zamedziť šíreniu burín, erózii, zhutneniu a chrániť ju pred znehodnotením. V prípade, ak by ste svoju poľnohospodársku pôdu chceli využiť na stavebný či iný nepoľnohospodársky účel, je potrebné najprv požiadať okresný úrad (pozemkový a lesný odbor) o odňatie tejto pôdy. Od 1. júna 2014 je navyše limitovaný aj predaj poľnohospodárskej pôdy tak, aby primárne ostala v rukách podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe. Nemožno teda s ňou nakladať ľubovoľne ako pri iných druhoch pôdy, ale pri predaji je potrebné ju najskôr ponúknuť iným poľnohospodárom v obci či v susednej obci.
 • V prípade, že zamýšľate realizovať činnosť s potenciálne negatívnym vplyvom na životné prostredie, preverte si, či Váš zámer nepodlieha posúdeniu vplyvov na životné prostredie (EIA) ešte pred jeho uskutočnením. Za určitých zákonných predpokladov do tejto kategórie patria niektoré činnosti v ťažobnom, energetickom, hutníckom, chemickom, farmaceutickom, drevospracujúcom, papierenskom, strojárenskom, potravinárskom a elektrotechnickom a inom priemysle, infraštruktúre či doprave. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je časovo náročný a zložitý, s čím je potrebné počítať v biznis pláne.
 • Ak prevádzkujete podnik, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná chemická látka, alebo zariadenie, v ktorom sa s takou látkou nakladá, môže sa na Vás vzťahovať celý rad povinností v záujme predídenia závažnej priemyselnej havárii. Počínajúc notifikovaním okresnému úradu (odbor  starostlivosti o životné prostredie) o vlastnej kategorizácii podniku cez hodnotenie rizík, vypracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií, zavedenie bezpečnostného riadiaceho systému, vypracovanie bezpečnostnej správy, havarijného plánu až po ustanovenie odborne spôsobilej osoby na koordináciu a kontrolu zabezpečovania týchto úloh.

Riziko

 • Chráňte svoje nehnuteľnosti pred skladovaním odpadu tretími osobami. Ak sa nezistí pôvodca odpadu zodpovedný za jeho umiestnenie na Vašej nehnuteľnosti, môže za určitých okolností prejsť povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu na Vás.
 • Na väčšinu povinností v oblasti životného prostredia sú viazané pokuty, ktoré môžu udeliť orgány štátneho dozoru. Môžu sa vyšplhať až na 350 000 eur. V určitých prípadoch hrozí i zákaz činnosti.
 • V mnohých prípadoch napĺňajú porušenia predpisov o ochrane životného prostredia i skutkovú podstatu niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu. Takýmto konaním je napríklad nakladanie s odpadmi v rozpore s právnymi predpismi, hoci aj nedbanlivostné vypúšťanie znečisťujúcich látok alebo nedbanlivostné zhoršenie kvality vôd či ovzdušia porušením právnych predpisov. Rovnako tak úmyselné ohrozenie či poškodenie životného prostredie porušením právnych predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov, alebo porušenie ochrany rastlín, živočíchov, stromov či krov.
 • Ohrozovanie životného prostredia patrí aj medzi skutkové podstaty nekalej súťaže. Ak skresľujete podmienky hospodárskej súťaže tým, že prevádzkujete výrobu, uvádzate na trh výrobky, alebo uskutočňujete výkony ohrozujúce záujmy ochrany životného prostredia s cieľom získať pre seba alebo iného prospech na úkor iných súťažiteľov či spotrebiteľov, Vaše konanie je nekalosúťažné. Okrem vyššie uvedených sankcií Vám tak hrozí povinnosť odstrániť závadný stav, poskytnúť primerané zadosťučinenie, vydať bezdôvodné obohatenie či nahradiť vzniknutú škodu.
 • Ak nakladáte s odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch a takýto odpad by bolo možné zhodnotiť, príslušný orgán vám môže za takýto priestupok nariadiť aj prepadnutie veci - tohto odpadu, čím môžete prísť o finančné prostriedky, ktoré by ste inak získali napríklad z odovzdania odpadu oprávnenej osobe.

Vlastný prospech

 • Projekty a činnosti na zlepšenie životného prostredia podporuje Environmentálny fond poskytovaním úverov či dotácií, o ktoré sa môžete uchádzať. Vyzbierané poplatky či pokuty za rôzne porušenia predpisov o ochrane životného prostredia ako aj výnosy z dražieb emisných kvót tak slúžia na podporu prieskumov, výskumov, environmentálnej výchovy a propagácie, prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami, prechodu z individuálnej dopravy na verejnú, projektov na úspory emisií skleníkových plynov, modernizácie zariadení s cieľom úspory energie spotrebiteľov, zvýšenia energetických účinností budov a podobne. Príjmy fondu v roku 2016 stúpnu o prostriedky zo zanikajúceho Recyklačného fondu. Bližšie informácie o podmienkach dotácií či úverov z Environmentálneho fondu sú dostupné na jeho internetovej stránke.
 • Finančné prostriedky na projekty v oblasti životného prostredia môžete získať aj z európskeho programu LIFE+. Európska komisia každoročne vyzýva na predkladanie projektov a rozhoduje, ktoré sú vhodné na financovanie z tohto programu.
 • S kvótami skleníkových plynov môžete obchodovať nielen s účastníkmi schémy obchodovania Slovenskej republiky, ale aj zahraničnej schémy v rámci EÚ či štátov Kjótskeho protokolu, čo vytvára širší trh s týmito kvótami. Hoci sú kvóty skleníkových plynov prideľované pre osemročné obdobie od 1. januára 2013, aj nový prevádzkovateľ nového zdroja znečisťujúceho ovzdušie, ktorý získa povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov môže požiadať o pridelenie bezplatných kvót z rezervy Európskej únie prostredníctvom ministerstva životného prostredia. I prevádzkovatelia lietadiel, ktorí začínajú s vykonávaním určitých činností leteckej dopravy alebo ktorých tonokilometre sa zvýšili o viac ako 18 percent ročne, môžu požiadať o bezplatné pridelenie emisných kvót z osobitnej rezervy. Kvóty, ktoré neboli pridelené bezplatne, môžete získať v dražbe realizovanej Exportno-importnou bankou.

Žolík

 • Ak sa Vás štátny dozor pokúsi označiť za pôvodcu environmentálnej záťaže na Vašich pozemkoch, pretože skutočného pôvodcu nie je možné určiť, môžete sa tejto zodpovednosti zbaviť. Musíte ale preukázať, že ste nemohli vedieť o environmentálnej záťaži v čase nadobudnutia pozemkov a po ich nadobudnutí ste v nej nepokračovali. Alebo, ak ste v nej pokračovali, aspoň ste nepoškodzovali horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie.

2. Zaťažujú životné prostredie moje produkty?

Výrobcovia Eco-friendly produktov sledujú často trend či obchodnú stratégiu zameranú na skupinu spotrebiteľov, ktorej na životnom prostredí obzvlášť záleží. Zároveň sa však snažia napĺňať striktnú reguláciu, ktorej každý produkt podlieha. V tejto časti poukážeme na hlavné environmentálne požiadavky viazané na produkt ako taký.

Prekvapenie

 • Ak vyrábate alebo dovážate niektoré špecifické produkty, alebo produkty zo špecifických materiálov, môžete mať povinnosť odvádzať príspevky do tzv. Recyklačného fondu. V ňom sa sústreďujú peniaze na zber a recykláciu odpadov z týchto produktov. Medzi produkty či materiály, s ktorými sa spája povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu, patria napr. pneumatiky, výrobky z viacvrstvových materiálov na báze lepenky, výrobky v kovových obaloch, výrobky z plastov, papier, sklo, batérie, akumulátory, vozidlá, či niektoré elektrozariadenia. Keďže už však recyklačný fond splnil svoje úlohy, počíta sa s jeho zánikom ku koncu roka 2016. Už ku dňu 30. júna 2016 zanikne aj povinnosť výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.
 • Ak vyrábate takzvané vyhradené výrobky, ako sú elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky alebo neobalové výrobky (z plastov, skla, papiera, lepenky), od 1. januára 2016 znášate rozšírenú zodpovednosť výrobcu spočívajúcu v množstve povinností podľa nového zákona o odpadoch, najmä zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu odpadov vzniknutých z týchto druhov výrobkov.
 • Vyradené výrobky môže od 1. januára 2016 na slovenský trh uvádzať len výrobca zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu vedeného ministerstvom životného prostredia pre príslušnú komoditu. O zápis do registra musí požiadať najneskôr do konca januára 2016. Túto povinnosť nemožno preniesť na organizáciu zodpovednosti výrobcov.
 • Ak vyrábate alebo dovážate rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel, musíte k nim vypracovať predpísanú technickú dokumentáciu pre potreby orgánov štátneho dozoru.
 • Osobitnú skupinu vyhradených výrobkov z hľadiska environmentálnych požiadaviek tvoria elektrozariadenia a z nich vznikajúce odpady. Ak sa zaoberáte distribúciou elektrozariadenia, musíte vo svojich prevádzkach umožňovať spätný zber elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa. A to bezplatne pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie  a zabezpečiť recykláciu elektroodpadu. Ak maloobchodne predávate elektrozariadenia na ploche aspoň 400 metrov štvorcových, od 1. januára 2016 musíte na nej alebo v jej blízkosti umožniť bezplatne spätný zber malého elektroodpadu či elektroodpadu zo svetiel aj v prípade, ak si zákazník nové elektrozariadenie nekupuje.
 • Environmentálne aspekty treba zohľadniť aj v prípade, ak obchodujete s niektorými plodinami či zvieratami. Je potrebné mať na pamäti, že držba, dovoz, vývoz či tranzit niektorých exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podliehajú osobitným povoleniam a regulovaný je aj obchod s nimi. Podobne spracovať, baliť, či prebaľovať kaviár na účely obchodovania s ním v rámci EÚ možno len so špeciálnou licenciou od ministerstva životného prostredia.
 • Ak chcete vystupovať priateľsky voči životnému prostrediu, dbajte nielen o zloženie svojich produktov, ale aj o to, do čoho ich zabalíte. Nielen zloženie a označenie samotného produktu, ale aj jeho obalu podlieha prísnym zákonným požiadavkám. Dohliadnite preto, aby vlastnosti, zloženie a označenie Vášho obalu spĺňali požiadavky zákona o obaloch (od 1. januára 2016 zákona o odpadoch) a aby škodlivé látky v ňom neprekročili prípustné hranice. Výrobcovia, ktorí produkty balia do obalov, či distribútori zabalených produktov na slovenský trh musia zabezpečiť zber odpadov z týchto obalov a ich následnú recykláciu. Navyše aj za obaly obsahujúce špecifické materiály, ktoré komplikujú spracovanie odpadov z nich (napr. kovové obaly), sa musí odvádzať príspevok do Recyklačného fondu. Aspoň do 30. júna 2016, keď táto povinnosť zanikne.

Riziko

 • Na plnenie povinností ohľadne obalov a odpadov z nich dohliadajú viaceré orgány, ktoré môžu ľahkovážnosť pokutovať. Najvyššia pokuta sa môže vyšplhať až na 350 000 eur.
 • Za neoprávnené používanie národnej či európskej environmentálnej značky, osvedčujúcej nadštandardné vlastnosti výrobku z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo za vytváranie zámeny s tými značkami, hrozí pokuta do 16 596,95 eur.
 • V prípade, ak výrobca vyhradených výrobkov neuzatvorí s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, nielenže bude musieť plniť individuálne všetky vyhradené povinnosti, ale pribudnú mu aj ďalšie (napríklad musí uzatvoriť zmluvu s príslušným koordinačným centrom) a bude musieť získať od ministerstva životného prostredia aj autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Vlastný prospech

 • Pokúste sa získať prostriedky z Recyklačného fondu, kým sa dá. Z vyzbieraných financií poskytuje účelové dotácie alebo úvery na realizácie cieľov v oblasti zberu, úpravy či zhodnotenia niektorých druhov odpadov, prípadne vývoj, výskum či aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov. Bližšie informácie o podmienkach dotácií z Recyklačného fondu sú dostupné na jeho internetovej stránke. Fond sa ruší k 31. decembru 2016, štyri pätiny finančných prostriedkov, ktoré budú na účtoch fondu k 30. júnu 2016, sa prevedú na Environmentálny fond, na ktorý sa po likvidácii fondu prevedie aj likvidačný zostatok. Od 1. júla 2016 sa budú preto z fondu poskytovať prostriedky už iba na projekty, ktorých realizácia sa skončí skôr ako nastane likvidácia fondu.
 • enviro_logo_produkt

  Spropagujte svoj produkt vďaka jeho proenvironmenálnym vlastnostiam. Odlíšte sa od iných. Ak Váš produkt vyhovuje základným zákonným environmentálnym požiadavkám a kritériám, môžete požiadať prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia o udelenie tzv. národnej environmentálnej značky: „Environmentálne vhodný produkt“. Získate tým konkurenčnú výhodu v podobe osvedčenia, že Váš produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom rovnakého druhu.

 • enviro_ecolabel

  V prípade, že distribúcia Vašich produktov presahuje hranice Slovenska, môžete požiadať aj o udelenie európskej obdoby národnej environmentálnej značky, ktorou je environmentálna značka EÚ. Európska únia vyvinula stratégiu ako ju využiť v rámci marketingu daného produktu. Spolu s environmentálnou značkou tak získate know how na jej využitie a spropagovanie u klientov. Množstvo udelených environmentálnych značiek EÚ rastie každým rokom enormným tempom.

 • Proenvironmentálny postoj Bruselu nabáda členské štáty (hoci zatiaľ nezáväzne) i k uplatňovaniu tzv. zeleného verejného obstarávania. Teda apeluje, aby štátne orgány v pozícii obstarávateľov uprednostňovali pri nákupoch environmentálne vhodné produkty. Už teraz je preto vhodné aplikovať pri výrobe produktov environmentálne vhodné materiály, nakoľko sa to v budúcnosti môže prejaviť ako výhoda pri účasti vo verejných súťažiach. Referencie o dlhodobom dodávaní proenvironmentálnych produktov potom určite nebudú na škodu.

Žolík

 • Výška príspevku do Recyklačného fondu sa znižuje s prihliadnutím na množstvo odpadu z výrobkov, ktorého zhodnotenie zabezpečil výrobca alebo dovozca prostredníctvom oprávnenej osoby.
 • Výrobca elektrozariadení môže svoje povinnosti ohľadne nakladania s elektroodpadom splniť prostredníctvom kolektívnej organizácie zapísanej v Registri kolektívnych organizácií. Nezbaví sa tým síce svojej zodpovednosti, no odbremení sa od zložitej logistiky pri zbere a recyklácii elektroodpadov, ktorá by ho čakala pri individuálnom nakladaní s týmito odpadmi. Uvedený osobitný režim platí len do 30. júna 2016. Po tomto dátume sa aplikujú povinnosti výrobcu výhradného zariadenia, teda výrobca bude plniť svoje povinnosti individuálne alebo kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.
 • Zber odpadu z obalov a ich recykláciu nemusia zabezpečiť podnikatelia, ktorí uvedú na trh ročne menej ako 200 kilogramov obalov. Keďže ochrana životného prostredia nesleduje len lokálne, ale globálne záujmy, splniť povinnosť zberu a recyklácie možno miesto Slovenska i v inej krajine EÚ, či mimo EÚ, ak sa recyklácia uskutoční v rovnocennom rozsahu. Túto povinnosť nemusí podnikateľ splniť sám tak, že bude chodiť a zbierať obaly po svojich zákazníkoch. Môže tým poveriť oprávnenú organizáciu, ktorú si vyberie zo zoznamu vedeného na internetovej stránke ministerstva životného prostredia. Uvedené platí len do 30. júna 2016. Po tomto dátume sa aplikujú povinnosti výrobcu výhradného zariadenia, teda výrobca bude plniť svoje povinnosti individuálne alebo kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.
 • Výrobca vyhradeného výrobku môže od 1. júla 2016 svoje povinnosti vyplývajúce z jeho rozšírenej zodpovednosti výrobcu splniť kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov na základe uzatvorenej zmluvy o plnení výhradných povinností. Nielenže tak prenesie zodpovednosť za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu, ale vyhne sa aj plneniu dodatočných povinností, ktoré by mu vznikli v prípade individuálneho plnenia vyhradených povinností, ako napríklad povinnosti získať autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
 • Ak si výrobca vyhradeného výrobku alebo obec želajú zmeniť svoju zmluvnú organizáciu zodpovednosti výrobcov za inú, môžu tak urobiť výpoveďou bez udania dôvodu vždy len k 31. decembru kalendárneho roka, ak jej ju doručí najneskôr 60 kalendárnych dní vopred.

Inštitucionálna mapa

Ministerstvo životného prostredia SR

 • ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
 • rozhoduje o niektorých opravných prostriedkoch
 • vykonáva hlavný štátny dozor
 • udeľuje autorizácie na spracovanie osobitných odpadov, rôzne oprávnenia, súhlasy, povolenia a pod.
 • vedie Register výrobcov vyhradeného výrobku

Okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie)

 • vykonáva miestnu štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo svojom obvode
 • vykonáva štátny dozor vo svojom obvode a udeľuje pokuty
 • rozhoduje ako prvostupňový správny orgán, v sídle kraja ako druhostupňový správny orgán
 • schvaľuje program pôvodcu odpadu
 • udeľuje povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • prideľuje kvóty znečisťujúcich látok
 • rozhoduje o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečistenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • rozpočtová organizácia ministerstva životného prostredia
 • odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ukladá pokuty, a vykonáva ďalšie činnosti na území Slovenskej republiky

Inšpektorát životného prostredia

 • Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Košice
 • Inšpektori, ale aj pracovníci iných orgánov štátneho dozoru môžu pri výkone štátneho dozoru vstupovať na pozemky do budov a zariadení, môžu požadovať vysvetlenia a informácie, odoberať vzorky.

Správny súd

 • rozhodnutie orgánu štátneho dozoru (napr. o pokutách, povoleniach, súhlasoch) je možné nechať preskúmať súdom – podaním žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu

Environmentálny fond

 • právnická osoba spravovaná ministerstvom životného prostredia
 • kumuluje peňažné prostriedky z pokút či poplatkov na úseku ochrany životného prostredia
 • poskytuje úvery a dotácie na podporu rôznych činností v záujme zlepšenia životného prostredia

Recyklačný fond

 • neštátny účelový fond
 • sústreďuje peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania niektorých materiálov
 • očakáva sa jeho zánik ku koncu roka 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 • ústredný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad (pozemkový a lesný odbor)

 • rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy
 • ukladá pokuty

ICZ Slovakia, a.s.

 • vnútroštátny správca emisných kvót ustanovený ministerstvom životného prostredia, ktorý spravuje účty emisných kvót, zapisuje kvóty pre jednotlivé prevádzky a eviduje prevod kvót

Obec

 • kontroluje dodržiavanie niektorých povinností na úseku ochrany životného prostredia
 • udeľuje niektoré povolenia
 • rozhoduje o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia
 • ukladá pokuty

Európska komisia

 • dohliada na aplikáciu európskych environmentálnych noriem slovenskými orgánmi
 • prijíma sťažnosti súkromných osôb voči pochybeniam členských štátov pri ochrane životného prostredia, v prípade potreby podáva žalobu voči členskému štátu na Súdny dvor EÚ
 • spolupôsobí so slovenskými orgánmi pri plnení niektorých úloh v oblasti ochrany životného prostredia, napr. pri zostavovaní zoznamu prevádzok, ktorým sa bezplatne prideľujú emisné kvóty

Súdny dvor Európskej únie

 • rozhoduje o otázkach vnútroštátnych súdov týkajúcich sa výkladu európskych predpisov v oblasti životného prostredia
 • rozhoduje o žalobách Európskej komisie voči členským štátom pre porušenie európskych pravidiel ochrany životného prostredia

Odhad nákladov

 • Za užívanie povrchových vôd  - napr. odbery povrchových vôd nad 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne, využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kilowattov (kW), odbery energetickej vody z vodných tokov pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 megawattov (MW) - sa uhrádzajú platby správcovi vodného toku vo výške podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na daný rok.
 • Za odber podzemných vôd nad 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd nad 10 000 m3 ročne alebo 1 000 m3 mesačne sa platia poplatky správcovi vodohospodársky významných tokov vo výške podľa nariadenia vlády.
 • V súvislosti so žiadosťou o udelenie národnej environmentálnej značky sa platí jednorazovo 165 eur (u mikropodnikateľov, malých a stredných podnikateľov sa poplatok znižuje o 15 %) za preskúmanie žiadosti a po udelení značky sa každoročne za jej používanie hradí 400 eur (u malých a stredných podnikateľov 200 eur, u mikropodnikateľov 100 eur).
 • Poplatok za odňatie poľnohospodárskej pôdy na účely jej nepoľnohospodárskeho využitia sa pohybuje v závislosti od bonity pôdy vo výške od 0 do 15 eur/štvorcový  meter.
 • Výška príspevku do Recyklačného fondu sa určí ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa príspevok platí a sadzby stanovenej podľa predpokladaných nákladov na zber a recykláciu budúcich odpadov z nich.
 • Ani len „vyhodiť smeti“ nemožno dnes zadarmo. Poplatky za uloženie odpadov na skládku uhrádzajú v závislosti od množstva a druhu odpadov poslední držitelia odpadu. Výška poplatku sa určí ako súčin množstva odpadu zisteného vážením na skládke a sadzby za položku odpadu uvedenej v prílohe zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.
 • Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia musia platiť poplatok za znečisťovania ovzdušia vo výške určenej každoročne podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Diskusia (0reakcií)