Uchádzam sa o verejnú zákazku

Uchádzam sa o verejnú zákazku

Spôsob, akým si verejné orgány vyberajú svojich zmluvných partnerov prostredníctvom verejného obstarávania v súčasnosti vymedzujú prevažne pravidlá Európskej únie. Aj po tom, ako sa Slovenská republika stala riadnym členom EÚ (2004), sa v oblasti verejného obstarávania európska legislatíva naďalej vyvíja a naše zákony na ňu musia reagovať. Nie všetky lokálne zmeny sú však dôsledkom požiadaviek Bruselu. V ostatnom čase zaznamenávame čoraz častejšie zmeny, ktoré idú nad rámec európskych pravidiel, pričom deklarovaným dôvodom je zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri používaní verejných prostriedkov.

Ak sa uchádzate o verejnú zákazku, majte na pamäti, že úprava verejného obstarávania je mimoriadne zložitá a do značnej miery formalistická, čo Vám v praxi ako uchádzačovi môže priniesť neželané komplikácie. Ponúkame preto zopár dobrých rád a tipov, ktoré Vám umožnia lepšie sa zorientovať a obhájiť svoju pozíciu (potenciálneho) dodávateľa tovarov, služieb a prác pre verejný sektor.

Prekvapenie

 • Každý subjekt, ktorý pri nákupe tovarov a služieb podlieha pravidlám verejného obstarávania, by mal mať vyškolenú osobu odborne zodpovednú za jeho priebeh. Realita je však taká, že vzhľadom na zložitosť zákonov, ich časté zmeny a málo skúseností v praxi stále pretrvávajú značné nedostatky. Preto sa vám ako záujemcovi o zákazku oplatí už od samého začiatku kontrolovať, či váš potenciálny zmluvný partner skutočne dodržuje všetky pravidlá hry. Dôsledná kontrola vám umožní  včas namietať prípadné „prešľapy“ pri obstarávaní.
 • Kontrolovať obstarávací postup sa Vám oplatí už len z dôvodu, že mnoho pravidiel je pomerne nejasných. Úrad pre verejné obstarávanie(ÚVO), ktorý na Slovensku dohliada na správnosť verejných obstarávaní, síce vydáva tzv. metodické pokyny, ale tieto neposkytujú vopred spoľahlivé odpovede na všetky situácie, ktoré v praxi môžu nastať.
 • V prípade nejasností či dokonca konfliktu lokálnych pravidiel s európskymi štandardne platí, že rozhodujúce sú tie európske. Toto je dôležité pravidlo, a nie každý naňho pamätá. Súdy EÚ a Európska komisia vydali množstvo rozhodnutí a dokumentov, ktoré bližšie objasňujú ako správne postupovať v tom - ktorom prípade. Ak ide o dôležitú zákazku, určite sa oplatí kontrolovať aj to, či európske pravidlá správne uplatňuje aj samotný ÚVO.
 • V prípade, ak chcete na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní využiť zdroje, či kapacity iného subjektu, je potrebné, aby takýto subjekt spĺňal požiadavky na osobné postavenie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň musíte mať s takýmto subjektom uzatvorenú zmluvu, ktorou sa zaväzuje poskytnúť svoje zdroje, či kapacity v prípade, ak sa stanete víťazom súťaže a uzatvoríte zmluvu s verejným obstarávateľom.
 • Prekvapiť Vás môže dĺžka obstarávania. Hoci zákony predpisujú presné lehoty, využitie opravných prostriedkov či dokonca súdnych žalôb môže za určitých okolností obstarávanie výrazne predĺžiť.
 • V prípade, ak sa rozhodnete podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, ktorá vzišla z verejného obstarávania, a  to z dôvodu, že došlo k pochybeniu, bude o ňom rozhodovať okresný súd v Malackách. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak z uvedených dôvodov niekto napadne Vašu zmluvu, ktorú ste uzavreli ako víťaz súťaže.  

Riziko 

 • Pri obstarávaní existujú určité typy situácií, ktoré na prvý pohľad vôbec nepodliehajú pravidlám verejného obstarávania. Ale pozor, môžete sa mýliť. Existuje totiž „šedá zóna“, v ktorej nad rámec slovenských zákonov platia európske pravidlá a situácie, ktoré nie sú detailne regulované slovenským zákonmi. Tieto všeobecné pravidlá, ktoré platia napr. na zákazky nižšej hodnoty alebo na koncesie, vyplývajú z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a z rôznych verejne dostupných dokumentov Európskej komisie. Je potrebné im venovať pozornosť  a oplatí sa overiť si, či sú dodržiavané.
 • V slovenských médiách sa často diskutuje o tom, či sa verejné obstarávania môžu „predražovať“ neskoršími dodatkami k zmluve s víťazným dodávateľom. Pravda je taká, že pravidlá neumožňujú dodatočne významným spôsobom meniť podmienky zmluvy oproti pôvodným súťažným podkladom. Keďže mnohé verejné zákazky sa uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie, je jasné, že by mala existovať možnosť flexibilne reagovať na nový vývoj a potreby obstarávateľa. Na tento typ dodatočných úprav sa však musí pamätať od počiatku. Mali by byť čo najjasnejšie zadefinované už pri vyhlásení verejného obstarávania.
 • Ak boli porušené pravidlá verejného obstarávania, môže sa stať, že napriek tomu, že už máte ako víťaz súťaže v ruke podpísanú zmluvu, môže byť súdom vyhlásená za neplatnú. Návrh na vyhlásenie neplatnosti zmluvy (prípadne jej dodatkov) môže podať  ÚVO alebo prokurátor do jedného roka od uzavretia alebo uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie zákazky do šiestich mesiacov od uzatvorenia zmluvy (resp. od uverejnenia informácie o uzavretí dodatku k zmluve).
 • Ak má byť verejná zákazka financovaná z európskych fondov, prípadné pochybenia vo verejnom obstarávaní môžu výrazne skomplikovať situáciu. Európska komisia totiž môže dôjsť k záveru, že na problémové obstarávanie nemožno použiť európske finančné prostriedky.

Vlastný prospech

 • Ak máte pocit, že bolo s Vami v rámci obstarávania zaobchádzané neférovo, môžete využiť žiadosti o nápravu a podať námietky na ÚVO. Rozhodnutia úradu, ktorými zamietne Vaše námietky, môžete ďalej napadnúť na Rade úradu odvolaním a na súde žalobou. Avšak v takomto prípade rátajte s tým, že konanie pred súdom býva zvyčajne časovo náročné.
 • Pri zákazkách väčšieho významu sa oplatí zvážiť aj možnosť podania sťažnosti na Európsku komisiu. Tá monitoruje obstarávania vo všetkých členských štátoch a dokáže vytvoriť účinný tlak, aby sa prípadné pochybenia v obstarávaní riešili. V krajnom prípade môže vec postúpiť pred Súdny dvor EÚ, pričom jeho rozhodnutie štát musí rešpektovať a zabezpečiť nápravu.
 • Ak ste boli vo verejnom obstarávaní poškodený, máte možnosť žalovať verejného obstarávateľa resp. štát o náhradu škody. Táto možnosť sa však na Slovensku zatiaľ v praxi nevyužíva.

Žolík

 • Nepodceňte formality pri príprave ponuky. Na Slovensku sa práve pre ne veľmi často vylučujú ponuky zo súťaže. Verejný obstarávateľ má v zásade veľmi obmedzené možnosti, ako Vás vyzvať na odstránenie takýchto nedostatkov. V zásade platí, že by tak nemal urobiť, ak by to v konečnom dôsledku viedlo k zmene Vašej pôvodnej ponuky.
 • Od počiatku vo Vašej ponuke dôkladne označte ako dôverné informácie, ktoré chcete chrániť pred konkurenciou. To isté platí pre obchodné tajomstvo. Len tak zabezpečíte adekvátnu ochranu informáciám obsiahnutým vo Vašej ponuke.
 • Ak plánujete zúčastňovať sa verejných obstarávaní pravidelnejšie, odporúčame zvážiť zápis Vašej spoločnosti do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie ÚVO. Nebudete tak musieť pri každom verejnom obstarávaní predkladať všetky dokumenty a podklady vyžadované vo vzťahu k osobnému postaveniu záujemcu. Stačí ich nahradiť jedným dokumentom, a to potvrdením o zápise do zoznamu podnikateľov. Zápis je platný na tri roky, s možnosťou opätovného predĺženia.

Časové rámce

Žiadosť o nápravu

 • doručuje sa verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní (ZoVO)

Námietky a správna žaloba

 • doručujú sa Úradu pre verejné obstarávanie a kontrolovanému (verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní);
 • podaniu námietok musí, okrem osobitných prípadov, predchádzať žiadosť o nápravu

  Námietky a správna žaloba - CASOVE RAMCE - AKTUAL1

  Pozn. 1: Konanie o námietkach sa vykoná osobitne k námietkam doručeným pred otváraním častí ponúk označených ako "Kritériá" a k námietkam doručeným po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá"

  Pozn. 2: Schéma nezohľadňuje osobitné situácie, ktoré môžu ovplyvniť časový rámec. Patrí k nim napríklad rozhodnutie o prerušení konania za účelom získania odborného stanoviska alebo znaleckého posudku.

  Odhad nákladov

  Náklady na prípravu ponuky
  Druh nákladov Výška nákladov
  Odmeny za poradenské služby (napr. právne, technické, ekonomické) Široké rozpätie závislé od špecifických faktorov, ako napr. charakter a veľkosť zákazky
  Administratívne náklady
  Náklady na revízne postupy
  Druh nákladov Výška nákladov
  Kaucia v prípade podania námietok Kaucia pri podaní námietok sa pohybuje do 300.000 eur v závislosti od charakteru zákazky, dôvodu podania námietok a fázy verejného obstarávania. V prípade zamietnutia námietok prepadá kaucia v prospech štátu, v opačnom prípade je vrátená navrhovateľovi.
  Odmena za právne poradenstvo, prípadne iné odborné poradenské služby v závislosti od charakteru namietaného porušenia zákona (vrátane spracovania odborných, či znaleckých posudkov) Kaucia pri podaní odvolania v prípade nadlimitnej zákazky je dvojnásobok sumy kaucie, ktorú bol navrhovateľ povinný zložiť pri podaní námietky a v prípade podlimitnej zákazky je kaucia 3.000 eur.

  Inštitucionálna mapa

  institucionalna mapa_verejna zakazka

  Súdny dvor Európskej únie

  • rozhoduje o otázkach vnútroštátnych súdov týkajúcich sa výkladu európskych predpisov v oblasti verejného obstarávania;
  • rozhoduje o žalobách Európskej komisie voči členským štátom pre porušenie európskych pravidiel verejného obstarávania.

  Európska komisia

  • dohliada nad verejnými obstarávaniami v členských štátoch z hľadiska dodržiavania európskych pravidiel;
  • prijíma sťažnosti súkromných osôb voči pochybeniam členských štátov pri verejnom obstarávaní a v prípade potreby podáva žalobu voči členskému štátu na Súdny dvor EÚ.

  Najvyšší súd SR

  • odvolací orgán, ktorý preskúmava rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v rámci správneho súdnictva

  Krajský súd v Bratislave

  • preskúmava námietky v rámci výkonu správneho súdnictva
  • rozhoduje taktiež o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam okresného súdu v Malackách vo veci návrhu na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatku k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode

  Okresný súd Malacky

  • rozhoduje o návrhu na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody  alebo dodatku k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej zmluve

  Úrad pre verejné obstarávanie

  • ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, ktorý bol zriadený k 1. januáru 2000
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonnosti v oblasti verejných obstarávaní, vrátane rozhodovania o námietkach záujemcov proti pochybeniam verejných obstarávateľov
  • metodicky usmerňuje záujemcov v procese verejného obstarávania
  • koordinuje celoštátny systém elektronického verejného obstarávania („systém EVO“)
  • vedie elektronický vestník verejného obstarávania

  Ďalšie webové linky:

  Systém EVO
  http://www.evo.gov.sk

  Vestník verejného obstarávania
  http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik

  Diskusia (0reakcií)