Začínam podnikať

Začínam podnikať

V súčasnej dobe je veľa dôvodov, prečo je vhodný čas začať podnikať. Patrí medzi ne najmä dlhová kríza, počas ktorej veľkí zamestnávatelia znižujú vstupné náklady a snažia sa racionalizovať aj štruktúry svojich zamestnancov.

Výrazné ekonomické výkyvy a dlhové krízy jednotlivých štátov EÚ a ďalších vyspelých ekonomík vytvárajú na druhej strane priestor pre nových efektívne fungujúcich podnikateľov, ktorí by vykryli zatiaľ nie veľmi zaujímavé alebo málo rozvinuté oblasti hospodárstva. Presne takáto situácia nahráva do karát novým priebojným podnikateľom, ktorí sa chcú chopiť svojej šance, nájsť si miesto na slovenskom trhu a začať podnikať.

Prekvapenie

Lehoty na úradoch

Živnostenský úrad (Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) má zákonnú lehotu na vydanie tzv. živnostenského listu (osvedčenia o živnostenskom podnikaní) tri pracovné dni od ohlásenia živnosti a doručenia výpisov z registra trestov. Výpisy z registra trestov slovenských občanov si žiada živnostenský úrad sám cez Generálnu prokuratúru SR,  celková reálna lehota na vydanie živnostenského listu sa tak predĺži na päť až sedem pracovných dní.
V prípade obchodného registra platí zákonná lehota na vybavenie podania dva pracovné dni. Lehoty začínajú plynúť až od predloženia kompletného podania (vrátane zaplatenia príslušného správneho resp. súdneho poplatku). V prípade elektronických podaní sú síce rovnaké, avšak začínajú plynúť neskôr, keďže správne a súdne poplatky sa platia bezhotovostným prevodom, ktorý môže trvať až dva bankové dni.

Podnikanie zahraničných subjektov

Podmienky podnikania zahraničných subjektov na Slovensku sú totožné ako pri  domácich subjektoch. Nevyžadujú sa ďalšie osobitné povolenia na podnikanie. Výnimkou je len splnenie podmienok podľa predpisov o pobyte cudzincov. Zahraničné osoby môžu podnikať na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky alebo môžu byť zakladateľom a spoločníkom slovenských obchodných spoločností. Za určitých podmienok môžu cezhranične poskytovať služby z iných členských štátov EÚ/EHP.

Občania zo štátov mimo EÚ/EHP

Občania zo štátov mimo EÚ/EHP, ktorí chcú na Slovensku podnikať alebo  byť členom štatutárneho orgánu slovenskej obchodnej spoločnosti, musia získať povolenie na prechodný pobyt za účelom podnikania. Takéto povolenie vydáva cudzinecká polícia.

Kontrola štátnych orgánov a sankcie

Plnenie podmienok na výkon podnikania kontrolujú najmä štátne orgány, ktoré vydali povolenie na podnikanie. Nedodržiavanie podmienok na podnikanie môže viesť od upozornení, cez finančné sankcie až k pozastaveniu a zrušeniu povolenia. V prípade vykonávania činnosti, ktorá spĺňa znaky podnikania bez príslušného oprávnenia, ide o neoprávnené podnikanie. Takéto konanie fyzickej osoby alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby môže byť priestupkom alebo až trestným činom.

Riziko

Jednotné kontaktné miesto a jeho fungovanie

S cieľom uľahčiť domácim aj zahraničným záujemcom o podnikanie vstup na slovenský trh boli zriadené v roku 2007 takzvané jednotné kontaktné miesta (JKM). Ich úlohy plnia odbory živnostenského podnikania na okresných úradoch. Začínajúcim aj fungujúcim podnikateľom majú poskytovať informácie, prijímať od nich doklady a zabezpečiť  komunikáciu s ďalšími úradmi (daňovými úradmi, zdravotnou poisťovňou a registrovým súdom). JKM poskytujú služby aj po rokoch veľmi neefektívne a neúmerne zdĺhavo. Ak požiadate JKM o zápis do obchodného registra pre novozaloženú spoločnosť alebo vybavenie daňovej registrácie pre daň z príjmov, čas na odoslanie požiadavky príslušnému orgánu je niekoľko dní až týždňov, keďže legislatívne nie je fungovanie JKM ešte „dotiahnuté“. V každom prípade odporúčame doriešiť podania a registrácie na každom úrade samostatne, aby ste sa vyhli zbytočným a veľmi dlhým prieťahom.

Formálny prístup Obchodného registra k podaným návrhom

Ak sa rozhodnete riešiť zápis alebo zmeny údajov obchodnej spoločnosti bez poradcu, odporúčame veľmi pozorne vyplniť formulár pre obchodný register. Aj drobná chyba v písaní alebo uvedení údajov do nesprávneho riadku, či stĺpca môže viesť k zamietnutiu návrhu. Následné podanie námietok môže  predĺžiť reálny čas zápisu do obchodného registra od dvoch do štyroch týždňov.

Oprávnenie na podnikanie

Každý subjekt, ktorý chce podnikať, musí získať oprávnenie na podnikanie. Výnimkou sú činnosti, ktoré nevyžadujú žiadne oprávnenie, napríklad prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb. V prípade, že subjekt vykonáva činnosť, ktorá spĺňa znaky podnikania, mohlo by takéto konanie bez potrebného oprávnenia napĺňať skutkovú podstatu priestupku alebo v niektorých prípadoch aj trestného činu.

Vlastný prospech

Lehoty na úradoch

Ak je Vašou prioritou pri získaní živnostenského listu alebo založení obchodnej spoločnosti čas, odporúčame ohlásiť viazanú živnosť a zápis do obchodného registra osobne spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení správnych (resp. súdnych) poplatkov alebo potvrdení o úhrade elektronických kolkových známok. V takomto prípade začnú zákonné lehoty plynúť od predloženia kompletného podania a v prípade ohlásenia živností od okamihu doručenia výpisu z registra trestov, ktorý je však bezodkladne vyžiadaný.

Podania

Živnostenské úrady a obchodné registre podporujú „papierové“ podania osobne do podateľne alebo poštou, či elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Hlavný rozdiel medzi obidvomi formami je zrejmý. Pri elektronickom podaní je celá dokumentácia, teda návrh a všetky prílohy v elektronickej forme, podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Pri „papierovej“ forme je potrebné doložiť všetky dokumenty v papierovej podobe s potrebným počtom rovnopisov a v origináli, prípadne s notárom overenými kópiami a/alebo podpismi. Ďalší rozdiel je samozrejme v celkových nákladoch. Pri „papierovom“ podaní musíte vynaložiť peňažné prostriedky za notára ako aj vyššie sumy správnych a súdnych poplatkov.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Podnikateľ so sídlom v členskom štáte EÚ a EHP môže poskytovať niektoré služby cezhraničným spôsobom na Slovensku bez toho, aby musel spĺňať vnútroštátne požiadavky pre usadených poskytovateľov služieb. Zjednodušenie a liberalizáciu priniesla európska smernica o službách na vnútornom trhu.

Žolík

Elektronické podania - ušetrite najmenej polovicu zo správnych a súdnych poplatkov

Spustením možnosti elektronického podania ohlásenia živností na živnostenský úrad a  elektronických podaní na obchodný register došlo aj k zmene zákonov o správnych a súdnych poplatkoch. Zmenila sa výška súdnych poplatkov za zápis obchodných spoločností a vykonávanie zmien zápisov až o polovicu. Napríklad pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným ušetríte zhruba 166 eur a pri akciovej spoločnosti takmer 415 eur. Pri elektronickom podaní ohlásenia živností sa dokonca neplatí žiadny správny poplatok. Ušetríte tak až päť eur za každú elektronicky ohlásenú voľnú živnosť.

„Rýchle“ založenie obchodnej spoločnosti

V nutnom prípade možno založiť obchodnú spoločnosť v zrýchlenom režime aj bez vydaných živnostenských listov. Existujú predmety podnikania, ktoré je možné zapísať do obchodného registra ihneď po podpise spoločenskej zmluvy a splnení ďalších zákonných povinností (napríklad súhlas daňového úradu, ak sa vyžaduje). Následne v deň založenia obchodnej spoločnosti, prípadne pred jej zápisom, sa podá ohlásenie nových živností (ohlasovacie živnosti). Tie môžete vykonávať od okamihu podania ohlásenia, prípadne okamihu zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, ak boli ohlásenia podané skôr. Takýto proces síce vyžaduje dve konania o zápis pred obchodným registrom (1. zápis spoločnosti, 2. zápis živností do obchodného registra), ale je možné „ušetriť“ až  sedem pracovných dní, čo uvítate v prípade, ak máte už dohodnuté obchody.

Úprava vzťahov s inými partnermi v podnikaní

Už na začiatku je vhodné jasne a zrozumiteľne upraviť všetky vzťahy v podnikaní s ostatnými obchodnými partnermi. Najmä čo sa týka väčšiny pri hlasovaní o najpodstatnejších otázkach smerovania podnikania, vyplácania ziskov, príplatkovej povinnosti v prípadoch nepriaznivého hospodárskeho výsledku alebo aj kto a koho môže nominovať do štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti a ako majú ostatní partneri o takýchto otázkach hlasovať. Úpravou vzťahov môžete predísť vážnym krízam vo vnútri spoločnosti, jej znefunkčneniu alebo možnej likvidácii.

Časové rámce

casova os_zacinam podnikat (aktualizacia)

Odhad nákladov

 

Približné náklady* Spolu v eurách
SZČO správny poplatok za každú voľnú/viazanú a remeselnú živnosť – 5 eur/15 eur (pozn. pri elektronickom podaní za každú voľnú živnosť 0 eur) cca 50 eur
PO notárske poplatky za založenie spoločnosti – cca 30 eur cca od 420 eur, resp. 900 eur
správny poplatok za každú voľnú/viazanú a remeselnú živnosť – 5 eur/15 eur (pozn. pri elektronickom podaní za každú voľnú živnosť 0 Eur)
súdny poplatok za zápis s.r.o./a. s. do obchodného registra – 331,50 eur/829,50 eur (pozn. pri elektronickom podaní sa súdne poplatky znižujú o polovicu)
OZ zahraničnej osoby notárske poplatky za overenie dokladov zriaďovateľa – cca 50 eur cca 440 eur
správny poplatok za každú voľnú/viazanú a remeselnú živnosť – 5 eur/15 eur (pozn. pri elektronickom podaní za každú voľnú živnosť 0 Eur)
súdny poplatok za zápis OZ zahraničnej osoby do obchodného registra – 331,50 eur (pozn. pri elektronickom podaní sa súdne poplatky znižujú o polovicu)
* (počítané 7 voľných živností a 1 viazaná živnosť)

Inštitucionálna mapa


Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru SR

Je orgánom oprávneným vydať cudzincom povolenie na prechodný pobyt za účelom podnikania na Slovensku. Vyžaduje sa pre všetkých cudzincov okrem občanov štátov EÚ a EHP, ktorí podnikajú na Slovensku alebo konajú v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Generálna prokuratúra SR

Generálna prokuratúra vedie register trestov. V ňom získava, zhromažďuje, spracúva a vymieňa údaje, uchováva a uschováva dokumentáciu. Poskytuje informácie o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, právnických osobách, ktorým bolo súdom právoplatne uložené zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku, osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom a ďalšie údaje. Generálna prokuratúra vydáva výpisy z registra trestov žiadateľov, resp. štatutárov obchodných spoločností a družstiev živnostenským úradom, ktorí ohlasujú živnosti, resp. musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle živnostenského zákona.

Jednotné kontaktné miesta (JKM)

Nachádzajú sa v sídlach okresných úradov a ich úlohou je zjednodušiť podnikateľom prístup k ostatným štátnym orgánom. Prostredníctvom JKM je možné oznámiť zmeny na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni alebo aj v obchodnom registri.

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania

Je štátnym orgánom na úseku živnostenského podnikania, ktorého úlohou je skúmať splnenie zákonných podmienok žiadateľov pre ohlásenie živností, ako aj vykonávať dozor nad dodržiavaním živnostenského zákona.

Obchodný register

Je verejný register subjektov, najmä obchodných spoločností, ktoré sa doňho povinne alebo dobrovoľne zapisujú. Obsahuje základné identifikačné údaje o daných subjektoch, vrátane osôb oprávnených konať za ne. Do obchodného registra sa zapisuje vznik a zmeny v obchodných spoločnostiach, družstvách a pri iných subjektoch.

Daňové úrady

Daňový úrad je orgánom štátnej správy na úseku daní a poplatkov. Každý nový podnikateľský subjekt sa na príslušnom daňovom úrade registruje pre daň z príjmov, daň z motorových vozidiel a daň z pridanej hodnoty.

Sociálna poisťovňa

Štátny orgán na úseku sociálneho poistenia.

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Súvisiace Pomôcky

Diskusia (0reakcií)