Získavam financie na podnikanie

Získavam financie na podnikanie

Na čo by ste nemali zabudnúť, keď si chcete požičať peniaze

Podnikateľom sa dnes núka viacero možností, ako získať peniaze na rozbeh alebo rozšírenie vlastného biznisu. Môžu im vypomôcť kamaráti a rodina či niektorý z takzvaných nebankových subjektov. Alternatívou je podpora z verejných zdrojov a Európskej únie. Spôsob a podmienky, za ktorých sa dajú získať financie, závisia od ekonomickej situácie podnikateľa, oblasti podnikania a účelu, na ktorý si chce peniaze požičať. Najbežnejším spôsobom je pôžička od banky za dohodnutý úrok.

Majte na pamäti, že ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) ručíte pri podnikaní za záväzky celým svojím majetkom. Z pohľadu rizika ide o najrizikovejšiu formu podnikania, nakoľko „živnostník“ ručí okrem vlastného majetku aj osobným majetkom manžela/ky. Teda, pokiaľ manželia pred začatím podnikania nepožiadali súd o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.

Na rozdiel od SZČO napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným ručí  svojím majetkom samostatne za záväzky vzniknuté z podnikania, avšak jej spoločník iba do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania.

Prekvapenie

 • Peniaze si môžete požičať aj bez toho, aby ste potrebovali písomnú zmluvu. Odporúčame však písomne sa dohodnúť s veriteľom na výške úveru, úroku a splatnosti úveru.
 • Výška úrokov, ktoré si strany dohodnú, nie je limitovaná úrokmi bežne požadovanými bankami, a teda ani úrokom obvyklým. V súčasnosti nie je zákonom stanovená maximálna prípustná výška úrokov. Všeobecne sa uznáva, že dohodnuté úroky nemajú byť v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Banky spravidla dojednávajú pohyblivú úrokovú sadzbu, ktorá sa pravidelne alebo nepravidelne mení počas úverového vzťahu.
 • Zmluvné strany (veriteľ a dlžník) by si mali dohodnúť, akého obdobia sa týka výška úrokov. Spravidla sa dojednáva na ročné obdobie (označenie p.a.), ale nie je neobvyklé ani napr. štvrťročné obdobie.
 • Písomná zmluva o úvere by mala obsahovať určenie výšky úveru, doby, do ktorej banka od podpisu zmluvy poskytne peňažné prostriedky veriteľovi, dokedy je dlžník povinný splatiť úver a kedy a v akej výške má zaplatiť úroky.
 • V zmluve o úvere bývajú často zakotvené ustanovenia o rôznych poplatkoch, čím a ako sa podľa výšky sumy zabezpečuje splatenie úveru, prípadne zmluvná pokuta za porušenie povinností dlžníkom.
 • Je potrebné počítať s tým, že celý proces schválenia úveru trvá nejakú dobu. Podľa objemu prostriedkov, resp. postavenia dlžníka banka spravidla požaduje rôzne vyhlásenia, podnikateľský plán, aspoň predchádzajúcu ročnú účtovnú závierku, daňové priznanie a pod. Výnimkou nie sú ani rôzne vyhlásenia a potvrdenia od spoločníkov firmy, ktorá o úver žiada alebo ručenie spoločníkom.
 • Pre účely zabezpečenia splatenia poskytnutého úveru spravidla banka požaduje buď ručenie treťou osobou alebo zriadenie záložného práva k hnuteľnému majetku podnikateľa, nehnuteľnému majetku, aj takému, ktorý neslúži výlučne na podnikanie.
 • Žiadateľ o úver musí počítať aj tým, že okrem úrokov zväčša hradí všetky poplatky súvisiace s uzavretím zmluvy o úvere, akými sú notárske poplatky, trovy právneho zastúpenia, poplatky za registráciu záložných práv, prípadne odmena znalca. Rozsah týchto poplatkov vždy závisí od výšky požadovaného úveru a  rozsahom jeho zabezpečenia v prospech banky.

Riziko

 • V prípade, že si nedohodnete výšku úroku alebo spôsob jeho výpočtu, hrozí Vám, že veriteľ si bude uplatňovať vyšší úrok, ako je obvyklý. Pokiaľ nie je dohodnutá lehota na splatenie úveru, platí, že dlžník je povinný vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky do jedného mesiaca odo dňa, keď ho veriteľ o to požiadal.
 • Niektoré ďalšie práva a povinnosti veriteľa a dlžníka sú popri samotnej zmluve o úvere spravidla upravené v tzv. úverových podmienkach banky. Majú charakter všeobecných obchodných podmienok a sú pre obe strany záväzné, len ak sú im známe alebo sú pripojené k návrhu zmluvy, t.j. nie až keď sú bankou následne dlžníkovi dodané.
 • Dôležité je uvedomiť si, že v prípade nesplácania úveru resp. úrokov má banka niekoľko možností ako postupovať,  a to od menej závažných riešení až po extrémny spôsob podľa úverových podmienok. Buď sa dohodne s dlžníkom na odklade splátok, splátkovom kalendári alebo urobí splatným celý úver naraz vrátane úrokov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a rôznych poplatkov (napr. za predčasné skončenie zmluvy). Najhorším dôsledkom ukončenia zmluvy je speňaženie majetku, ktorý slúži ako zabezpečenie úveru, t.j. majetku dlžníka alebo tretej osoby, na ktorý bolo v prospech banky zriadené záložné právo.
 • Podľa predmetu záložného práva a spôsobov určených v zmluve o jeho zriadení môže banka predať záloh (napr. byt alebo pozemok alebo stroje) priamo alebo na verejnej dražbe. Cena zálohu sa spravidla určuje znaleckým posudkom. V praxi banky dojednávajú minimálnu výšku takejto kúpnej alebo vyvolávacej ceny ako napríklad 75 % hodnoty zálohu stanovenej znaleckým posudkom. V prípade, že sa v rámci výkonu záložného práva nenájde záujemca o kúpu/dražbu založeného predmetu, dochádza k ďalšiemu zníženiu ceny, čo v konečnom dôsledku znamená nižšie uspokojenie pohľadávky banky. Z toho vyplýva, že povinnosť dlžníka splatiť ostatnú časť splatnej pohľadávky banke nezaniká.

Vlastný prospech

 • Oboznámenie sa so zmluvnou dokumentáciou a úverovými podmienkami pred začatím rokovaní a vybavovania úveru môže dlžníkovi ušetriť čas a náklady.
 • Banku odporúčame vždy otvorene a pravdivo informovať o stave spoločnosti resp. o iných údajoch, ktoré požaduje. Toto platí ako dobré pravidlo aj počas trvania úveru a pomáha tak zabrániť vzniku stresových situácií pre dlžníka a zbytočného zvyšovania nákladov. Pravdivé poskytovanie informácií a vzájomná komunikácia býva výhodou v prípade vzniku nečakaných problémov, keď banka pri dobrej skúsenosti so žiadateľom o úver vie poskytnúť súčinnosť a nemusí pristúpiť k zmluvným sankčným mechanizmom.
 • Vzájomná komunikácia s bankou má výhodu v tom, že dlžník si vždy vie overiť aktuálny stav úveru, prípadne iné informácie, ktoré sú dôležité pre plnenie z úverovej zmluvy.

Žolík

 • V prospech dlžníka je, že v prípade nedojednania obdobia, za ktoré sa platí úrok, sa výška úrokov určuje podľa Obchodného zákonníka a týka sa ročného obdobia.
 • Dlžník by sa banky nemal báť a mal by mať kontakt s pracovníkom, ktorý spravuje jeho úverovú agendu.
 • Návrh na zápis záložného práva k obchodnému podielu alebo k nehnuteľnosti možno podať aj elektronicky, pričom poplatky za tieto úkony sú podstatne nižšie ako za tzv. papierové podanie.
 • Ak si celú úverovú dokumentáciu pred jej podpísaním dôkladne prečítate a poradíte sa s právnikom, vyhnete sa rizikám, ktoré Vás v spojení s neznalosťou praxe a práva môžu stretnúť.

Odhad nákladov

Druh nákladu Suma
Poplatok za vyhotovenie notárskej zápisnice o priamej vykonateľnosti Odvíja sa od výšky istiny (výpočet v zmysle sadzobníka notárskych poplatkov na základe vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 o odmenách a náhradách notárov)
Poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností 66 eur (33 eur, ak podané elektronicky) / 266 eur za zrýchlené konanie (133 eur, ak podané elektronicky)
Poplatok za registráciu záložného práva v notárskom centrálnom registri záložných práv Odvíja sa od výšky zabezpečovanej pohľadávky (výpočet v zmysle sadzobníka notárskych poplatkov na základe vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 o odmenách a náhradách notárov)
Poplatok za podanie návrhu na registráciu záložného práva do Obchodného registra 66 eur / 33 eur (za elektronické podanie)
Poplatok za registráciu záložného práva na ochranné známky do Registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva 17 eur za každú ochrannú známku (8,50 eur, ak podané elektronicky)
Notársky poplatok za osvedčenie podpisu 1,99 eur bez DPH za jeden podpis
Notársky poplatok za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny 1,33 eur bez DPH za každú stranu / 2,66 eur bez DPH za listinu, ktorá má vzťah k cudzine za každú začatú stranu
Odmena znalca (v prípade, ak je potrebné vypracovanie znaleckého posudku) Vypočítava sa v zmysle vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Odmena právneho zastúpenia Odvíja sa od dohody a rozsahu financovania. Zahŕňa prípravu zmlúv, ich pripomienkovanie, realizáciu registrácie záložných práv.

Inštitucionálna mapa

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky

 • je informačný systém, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov

Bankový ombudsman

 • je nezávislý orgán zriadeným Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi
 • jeho činnosť má charakter odporúčaní, znamená to, že ombudsman spory nerozhoduje, ani nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov alebo rozhodcovských súdov
 • vzťahuje sa na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA a ktoré sa zaviazali dodržiavať Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • je oprávnený prešetrovať aj podnety malých a stredných podnikateľov, v prípade ak by členské banky SBA podmieňovali poskytnutie úverov týmto klientom otvorením bežných účtov v tej iste banke

Financie od Európskej únie

Investičné stimuly

Diskusia (0reakcií)