Ako sa nepopáliť na zakázaných dohodách

V hospodárskej súťaži sú povolené výnimky, ktoré dávajú zelenú na prvý pohľad nekalému konaniu

Zákaz dohôd v hospodárskej súťaži má svoje výnimky. Tieto na prvý pohľad zakázané konanie „omilosťujú“ a ponechávajú ho v platnosti bez toho, aby vám hrozila sankcia od Protimonopolného úradu alebo Európskej komisie.

Pokiaľ chcete mať osoh z takejto výnimky, musíte vedieť „strážcom“ hospodárskej súťaže preukázať jej splnenie. Podrobné vyhodnotenie tejto skutočnosti zverte kompetentnej osobe. Ide totiž o zložitú právnu a ekonomickú problematiku, pri ktorej vás nemusia napadnúť všetky súvislosti.

Dovolené sú dohody zanedbateľného významu, takzvané dohody de minimis. Sú charakteristické tým, že spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž alebo podiel ani jedného z nich nepresiahne 10 percent celkového podielu tovarov na trhu. Táto výnimka sa ale netýka najzávažnejších typov protisúťažných dohôd, ako sú dohody o cenách či rozdelení trhu.

Zákazu nepodliehajú ani dohody, ktorých prínos pre spotrebiteľa prevyšuje negatívny dopad na súťaž. Ide o takzvanú individuálnu výnimku. Podnikateľ pri nej musí preukázať súčasné splnenie štyroch podmienok. A to, že dohoda:

  • prispieva k zlepšeniu výroby/distribúcie tovaru, resp. technického či hospodárskeho rozvoja
  • poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu
  • neukladá také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné
  • nevylučuje súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého trhu

Tretím druhom výnimky zo zakázaných dohôd je bloková výnimka pri vertikálnych dohodách (medzi rôznymi stupňami distribučného reťazca – napríklad medzi dodávateľom a distribútorom). Upravuje ju nariadenie Európskej komisie č. 330/2010. Výnimka sa dá uplatniť, keď ani jedna zmluvná strana nemala trhový podiel vyšší ako 30 percent. Nariadenie vymedzuje pár najzávažnejších obmedzení súťaže, ktoré v dohode nemôžu byť, inak sa výnimka nemôže uplatniť. Jedná sa napríklad o:

  • stanovenie cien ďalšieho predaja (maximálne ceny a odporúčané ceny sú však v zásade prípustné)
  • obmedzenie územia alebo okruhu zákazníkov na ďalší predaj tovarov
  • záväzok nekonkurovania, ktorého doba trvania je neurčitá alebo presahuje päť rokov
  • záväzok spôsobujúci, že kupujúci po skončení platnosti dohody nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby (niekedy sú aj výnimky z výnimiek prípustné, napríklad pri franchisingu)

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)