K zániku firmu kormidluje likvidátor

Každý krok má smerovať k jedinému cieľu – ukončiť fungovanie spoločnosti a vysporiadať jej záväzky

Za ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti zodpovedá likvidátor. Jeho povinnosťou je urobiť všetky potrebné úkony od oznamovacích povinností až po výmaz firmy z Obchodného registra. Funkciu likvidátora zvyčajne na seba preberá osoba zvnútra spoločnosti, no nebýva to železným pravidlom.

Likvidátorom sa bežne stáva štatutárny orgán spoločnosti alebo jej spoločník. Nič však nebráni tomu, aby spoločníci vymenovali na túto pozíciu niekoho iného. Zaujímavosťou je, že likvidátorom sa môže stať aj právnická osoba. Existujú tiež okolnosti, keď prichádza do úvahy vymenovanie likvidátora súdom.

Zápis likvidátora do Obchodného registra je len deklaratórnou záležitosťou. Funkcie sa ujíma skôr, a to už od momentu vymenovania. Po ňom sa stáva jedným z orgánov spoločnosti a za výkon funkcie nesie zodpovednosť v rovnakej miere ako štatutárny orgán (napríklad konateľ firmy).

Prevažná časť úkonov likvidátora súvisí s úhradami záväzkov voči veriteľom, získavaním dlžných súm od dlžníkov spoločnosti, predajom existujúceho majetku, uzatváraním dohôd o zmene alebo zániku práv a záväzkov, ako aj zastupovaním spoločnosti pred tretími osobami. Takisto zastupuje firmu v súdnych konaniach, ktoré sa týkajú pohľadávok, ich vymoženia alebo záväzkov spoločnosti.

Každý krok likvidátora má smerovať k jedinému cieľu – ukončiť fungovanie spoločnosti a vysporiadať jej záväzky. Nemá právo vstupovať do takých vzťahov, z ktorých by pre firmu vyplývali nové záväzky. Tiež sa musí popasovať s pracovnoprávnymi záležitosťami spoločnosti.

Ak likvidáciu nevykonáva štatutárny orgán spoločnosti, jeho funkcia nezaniká. Naďalej ju vykonáva, ale v oklieštenom rozsahu – zriaďuje a vykonáva iba tie záležitosti v mene firmy, ktorých pôsobnosť neprešla na likvidátora.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)