Na neporiadnych zamestnancov treba ísť s chladnou hlavou

Dôvodom neplatnosti výpovede bývajú často nedostatky upozornenia, ktoré jej má predchádzať

Nespokojnosť so zamestnancom môže vyústiť až do výpovede. Zamestnávatelia sa pri ukončení pracovného pomeru s neporiadnym pracovníkom sústreďujú najmä na to, aby nepochybili pri výpovedi a jej dôvodoch. Často ale opomínajú upozornenie, ktoré by tomu malo predchádzať. Práve nedostatky upozornenia bývajú neraz dôvodom neplatnosti výpovede.

Ak sú zamestnávatelia nespokojní s prácou zamestnanca, často používajú upozornenia, takzvané vytýkacie listy. V nich zamestnancovi popíšu jeho nedostatky a žiadajú nápravu. Ak sa nedosiahne, každá ďalšia chyba pracovníka v určenom čase už môže byť dôvodom výpovede.

Keď zamestnanec začne byť na obtiaž, pri dôvodoch výpovede treba rozlišovať medzi neuspokojivým plnením pracovných úloh a porušením pracovnej disciplíny:

  • výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh – dôvodom je, že zamestnanec neuspokojivo plnil svoje pracovné úlohy, zamestnávateľ ho počas posledných šiestich mesiacov vyzval na nápravu a k tejto nedošlo. To znamená, že zamestnanec si neplní úlohy, spravidla odborné, nedosahuje očakávané výsledky, alebo kvalitatívna úroveň jeho práce klesá. Zamestnanec teda nepracuje tak, ako by mal, bol na to upozornený a napriek tomu sa nezlepšil.
  • výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny – dôvodom je opakované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak sa súčasne zamestnanec dopustil počas posledných šiestich mesiacov porušenia pracovnej disciplíny a zamestnávateľ ho na to upozornil (§ 63, ods. 1, písm. e Zákonníka práce). Dôvod pre výpoveď nemusí byť rovnaký ako porušenie pracovnej disciplíny v upozornení.

Ak u zamestnanca dochádza ku kombinácii neuspokojivého plnenia pracovných úloh a porušenia pracovnej disciplíny, dôvodom výpovede aj predchádzajúceho upozornenia je každá z týchto skutočností samostatne. Nedajú sa kombinovať.

Pri upozornení na neuspokojivé plnenie pracovných úloh tak nie je možné dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, ak sa predtým žiadneho porušenia nedopustil a nebol naň ani upozornený. Netýka sa to výnimočného prípadu, keď sa zamestnanec dopustí závažného porušenia pracovnej disciplíny, ktoré samo o sebe je dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru.

Najčastejšie porušením pracovnej disciplíny býva:

  • absencia
  • nerešpektovanie príkazov nadriadených
  • nevhodné správanie sa zamestnanca
  • urážky nadriadeného
  • neschopnosť výkonu práce pre požitie alkoholu a iných látok
  • nepovolené použitie dopravného prostriedku zamestnávateľa na súkromné účely
  • majetkové a morálne delikty na pracovisku
  • výkon inej zárobkovej činnosti napriek jej zamietnutiu zo strany zamestnávateľa

Diskusia (0reakcií)