Obchodné tajomstvo nechráni citlivé informácie automaticky

Chúlostivé veci vo firme môžete „schovať“, len ak napĺňajú všetky znaky obchodného tajomstva

Podnikatelia sa často domnievajú, že konkurenti využili ich obchodné tajomstvo a preto ich napádajú. No nemusí to byť vždy pravda. Na to, aby citlivé informácie o firme boli skutočne chránené, ich nestačí len označiť za obchodné tajomstvo. Musia totiž napĺňať všetky jeho znaky.

Za obchodné tajomstvo sa považujú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré:

  • majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu
  • nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné
  • majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ to aj zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje

Keď teda napríklad nezaisťujete utajenie obchodne citlivej informácie alebo táto je bežne dostupná pre konkurenciu, nemôžete sa domáhať jej ochrany ako obchodného tajomstva.

Porušenie obchodného tajomstva sa považuje za nekalosúťažné konanie. Jeho skutková podstata sa ale nevzťahuje na akékoľvek obchodné tajomstvo, ale iba na také, ktoré sa dá potenciálne využiť v súťaži. Porušiť ho môže ktokoľvek, komu bolo zverené, alebo sa mu stalo prístupným, teda nielen zamestnanec firmy. Sprístupnenie však musí vyvolať nebezpečenstvo, že by obchodné tajomstvo mohlo byť použité na ujmu podnikateľa, ktorému patrí.

Zamestnanci vo firme získavajú know-how, ktoré by mohli po odchode prezradiť konkurencii. Na čas sa tomu dá zabrániť. Podľa Zákonníka práce môžete zamestnancovi zakázať prácu pre konkurenciu najviac do jedného roka od skončenia pracovného pomeru u vás. Nie však natrvalo.

V prípade, že by zamestnanec chcel vyzradiť konkurencii vaše obchodné tajomstvo, povinnosť zachovávať jeho ochranu netrvá len počas právneho vzťahu, v ktorom sa s ním oboznámil, ale počas doby, pokiaľ podľa vašej vôle má zostať utajené.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)