Oprávnenie na podnikanie

Zvoľte si predmet podnikania a zistite, aké povinnosti Vás čakajú

Pred rozhodnutím o začatí podnikania musí mať záujemca jasný a ucelený koncept. Mal by vedieť, čo bude predmetom podnikania a či je takáto činnosť povolená alebo regulovaná. Vopred by si mal zistiť, aké povinnosti ho čakajú vo vzťahu k štátu alebo samospráve po získaní oprávnenia na podnikanie.

V závislosti od toho, či podnikateľská činnosť je živnosťou alebo nie, musí záujemca získať buď oprávnenie na prevádzkovanie živnosti (živnostenský list) alebo oprávnenie vydané na základe osobitného predpisu (na činnosť, ktorá nie je živnosťou podľa živnostenského zákona – napríklad podnikanie v energetike, zdravotníctve, finančný sektor, nebezpečné odpady).

Na Slovensku sa najčastejšie podniká na základe živnostenského listu. Podmienky na jeho vydanie sa delia na všeobecné, ktoré sa uplatňujú pri všetkých druhoch živností, a osobitné. Tie je nutné splniť pri viazaných a remeselných živnostiach (takzvané regulované živnosti). Udelenie povolenia (licencie) na podnikanie v regulovaných oblastiach upravujú osobitné zákony. Náročnosť procesu získania takýchto povolení sa líši od konkrétnej oblasti a motivácie štátu regulovať konkrétne odvetvie.

Súvisiace Situácie

Súvisiace Pomôcky

Diskusia (0reakcií)