Povinnosti podnikateľa

Čo treba vybaviť na úradoch po získaní oprávnenia na podnikanie

Po získaní oprávnenia na podnikanie sú samostatne zárobkovo činná osoba aj štatutár obchodnej spoločnosti povinní zaregistrovať nový podnikateľský subjekt na daňovom úrade. V prípade, že podnikateľ bude mať zamestnancov v pracovnom pomere, musí sa zaregistrovať ako platiteľ odvodov v sociálnej poisťovni alebo v  zdravotnej poisťovni. Registračné a oznamovacie povinnosti si môže plniť tiež prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na živnostenskom oddelení obvodného úradu.

Fyzické osoby sa musia zaregistrovať do ôsmich dní od začatia podnikania ako SZČO v zdravotnej poisťovni na účely platenia príspevkov na zdravotné poistenie.  Pre účely sociálneho poistenia tak musia urobiť najneskôr 8. júla roku nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahli príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako 4078 eur.

Fyzické aj právnické osoby sú povinné sa registrovať do 30 dní po získaní oprávnenia na podnikanie na príslušnom daňovom úrade. Následne je podnikateľ povinný plniť povinnosti vyplývajúce z množstva právnych predpisov, ktoré sú značne rôznorodé v závislosti od konkrétnej právnej formy podnikania, prípadne predmetu podnikania.

Každú zmenu skutočnosti, ktorá bola predmetom registrácie je podnikateľ povinný oznámiť daňovému úradu do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy takéto zmeny nastali. Pre oznámenie zmien sociálnej a zdravotnej poisťovni platí lehota osem dní.

Súvisiace Situácie

Súvisiace Pomôcky

Diskusia (0reakcií)