Právna forma podnikania vhodná pre Vás

Ako si správne vybrať

Formu podnikania treba správne zvoliť už na začiatku v závislosti od plánovanej podnikateľskej činnosti. Najjednoduchšie je začať podnikať ako fyzická osoba - samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) ako živnostník alebo podnikateľ na základe osobitného povolenia (licencie). V takomto prípade odpadá celá administratíva so zakladateľskými dokumentmi obchodnej spoločnosti a konaním pred obchodným registrom.

Podstatným rozdielom podnikania vo forme SZČO oproti obchodným spoločnostiam je, že podnikateľom je fyzická osoba a nie umelo vytvorená právna entita, za ktorú rozhodujú a konajú jej orgány.  Oproti väčšine obchodných spoločností SZČO zodpovedá za všetky svoje záväzky z podnikania celým svojím majetkom, vrátane toho, ktorý je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pri ukončení podnikania SZČO sa  nevyžaduje likvidácia, ako tomu je pri obchodných spoločnostiach.

Založenie a vznik obchodnej spoločnosti je komplikovanejšie. Treba spísať zakladateľské dokumenty a zapísať firmu do obchodného registra. Zakladateľské dokumenty zahŕňajú najmä zakladateľskú listinu (spoločenskú zmluvu) spoločníkov, prípadne čestné vyhlásenia spoločníkov a správcu vkladov, pokiaľ to zákon vyžaduje. Obchodné spoločnosti sa podľa slovenských zákonov delia na personálne a kapitálové.

Pri personálnych spoločnostiach vystupuje do popredia osoba jednotlivých spoločníkov, najmä ich oprávnenie priamo rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti. Za personálne spoločnosti považujeme verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť.

Oproti tomu kapitálové obchodné spoločnosti majú striktne delené kompetencie jednotlivých orgánov medzi štatutárov, ktorí obchodne vedú spoločnosť a valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú spoločníci (akcionári) o najpodstatnejších záležitostiach. Pri kapitálových obchodných spoločnostiach sa povinne vytvára základné imanie vkladmi spoločníkov (emisným kurzom, za ktorý sa vydajú akcie) a základná štruktúra orgánov spoločnosti (štatutárny orgán, valné zhromaždenie, prípadne dozorná rada).

Súvisiace Situácie

Súvisiace Pomôcky

Diskusia (0reakcií)