Sporíte sa so susedom o pozemok? Podajte určovaciu žalobu

Predpokladom úspechu na súde je, že bez určenia by bolo ohrozené právo vlastníka

Domáhať sa časti pozemku Vášho suseda s tvrdením, že ste ju vydržali alebo Vy či Váš právny predchodca získali na základe platnej zmluvy, môžete podaním kladnej určovacej žaloby. Ak by ste naopak chceli poprieť platnosť nejakej zmluvy, máte k dispozícii negatívny typ takejto žaloby.

Základným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby je, že existuje naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Ak ju totiž súd z tohto dôvodu zamietne, nebude sa zaoberať ani vecou samotnou. O naliehavý právny záujem ide spravidla vtedy, ak by bez určenia bolo ohrozené Vaše právo. Určovacia žaloba nebude opodstatnená v prípade, keď už právny vzťah alebo právo boli porušené, a teda je namieste podať už žalobu na plnenie.

Právny záujem musí byť naliehavý v tom zmysle, že určením sa dá odstrániť spornosť a ochrana Vašich práv a oprávnených záujmov, čím sa vytvorí pevný základ pre Vaše právo a predídete žalobe na plnenie.

Príkladom kladnej určovacej žaloby môže byť tiež situácia, keď jedna strana tvrdí, že stav zapísaný na katastri nehnuteľností nezodpovedá skutočnosti. Vtedy treba podať žalobu na určenie vlastníckeho práva v kombinácii so žalobou na vydanie nehnuteľnosti, nakoľko vlastníctvo žalobcu k nehnuteľnosti nie je zapísané v katastri.

K negatívnym určovacím žalobám patria najčastejšie spory o určenie neplatnosti zmluvy, ktorou sa nehnuteľnosť previedla. Nebýva výnimočné, že sa vedú z dôvodu, že zmluva bola podpísaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo ak sa od nej odstúpilo a podobne.

Samostatnou kategóriou sú spory o určenie neplatnosti zmluvy pre nesplnenie povinnosti, ktorá vyplýva z predkupného práva. Ide o situáciu, keď jeden z podielových spoluvlastníkov predá svoj podiel cudzej osobe skôr, než ho ponúkne na odkúpenie ostatným podielovým spoluvlastníkom.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)