Elektronické verejné obstarávanie

V súlade s iniciatívami týkajúcimi sa informatizácie spoločnosti a elektronizácie verejnej správy, ktoré majú svoj pôvod na pôde inštitúcií Európskej únie, pristúpila Slovenská republika k implementácii elektronického verejného obstarávania. Ako základné sa pritom vo vzťahu k elektronickému verejnému obstarávaniu prízvukujú princípy otvorenej, transparentnej a nediskriminačnej súťaže.

V súlade s iniciatívami EÚ týkajúcimi sa informatizácie spoločnosti a elektronizácie verejnej správy, pristúpila Slovenská republika k implementácii elektronického verejného obstarávania. Prízvukujú sa pri ňom princípy otvorenej, transparentnej a nediskriminačnej súťaže.

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi elektronickým verejným obstarávaním a elektronickými aukciami. Elektronické verejné obstarávanie je monopolizované systémom EVO, ktorý spadá pod gesciu Úradu pre verejné obstarávanie.

Elektronický hybrid

Hoci pomenovanie „elektronické verejné obstarávanie“ vyvoláva dojem, že celé konanie bude realizované elektronicky, v praxi by sa skôr dal tento systém označiť za hybridný. Časť komunikácie medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom totiž prebieha elektronicky a časť tradičnou listinnou formou. Takýto „dvojrýchlostný“ postup je daným tým, že doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sa na Slovensku zatiaľ nevydávajú v elektronickej podobe. Uchádzač alebo záujemca ich musí preto predložiť v listinnej forme v lehote určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť.

Pri elektronickom verejnom obstarávaní zároveň treba zabezpečiť nediskriminačnú a všeobecne dostupnú elektronickú komunikáciu. Musí byť prepojiteľná so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. Tieto predpoklady zabezpečuje práve systém EVO, ktorý má zároveň integrovaný šifrovací nástroj. Nevyžaduje zaručený elektronický podpis, ale uchádzači používajú elektronický podpis, ktorý vygeneruje samotný systém EVO. Otváranie ponúk prebieha elektronickým otváraním prostredníctvom hesiel, ktoré musia uchádzači doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do momentu otvárania ponúk.

Na rozdiel od elektronického verejného obstarávania sú elektronické aukcie iba jedným segmentom, časťou verejného obstarávania. Účelom je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Prostredníctvom elektronickej aukcie teda dochádza k automatizovanému určeniu víťaznej ceny zákazky na základe vopred stanovených kritérií. Elektronickú aukciu je možné využiť aj v tých verejných obstarávaniach, ktoré ako celok nie sú realizované elektronicky. Pre niektoré druhy verejných obstarávaní je povinná.

Žiadna obrana

Oblasť elektronických aukcií ponúka viac možností výberu konkrétnej aukčnej aplikácie, či aukčného portálu, prostredníctvom ktorých sa elektronická aukcia realizuje. Na trhu je niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberajú tvorbou, programovaním a implementáciou aukčných portálov. Je potom na verejnom obstarávateľovi, ktorú z dostupných možností si zvolí a podľa toho spracuje podklady do verejného obstarávania.

Pri revíznych postupoch v prípade elektronických aukcií platí výnimka, na základe ktorej nemožno podať námietky proti priebehu a automatizovanému vyhodnoteniu ponúk. Upozorňujeme však, že táto zákonná úprava bola čiastočne prelomená rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. Ten v súlade s eurokonformným výkladom skonštatoval, že zákon nie je v súlade so smernicou. Bráni navrhovateľovi ako osobe, ktorá má záujem na získaní zákazky a ktorá mohla byť poškodená, v uplatnení práva na preskúmanie jeho námietok, ktoré mu smernica jasne garantuje.  Úrad pre verejné obstarávanie teda v konkrétnom prípade neaplikoval ustanovenie o nemožnosti podania námietok proti priebehu elektronickej aukcie a priamo na základe smernice ich preskúmal.

Súvisiace Situácie

Súvisiace Zamerané na

Diskusia (0reakcií)