Veritelia pri likvidácii firmy neobídu naprázdno

Spoločnosť nemožno definitívne zrušiť bez vysporiadania jej záväzkov

Skôr, než obchodná spoločnosť zanikne, musí sa v rámci likvidácie vysporiadať so svojimi záväzkami voči veriteľom. Výzvu na uplatnenie pohľadávok im adresuje likvidátor. Jeho povinnosťou je tiež zverejniť oznámenie spoločnosti o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku.

Na prihlasovanie pohľadávok by veritelia mali dostať najmenej tri mesiace odo dňa, keď dlžník vstúpil do likvidácie. Aj v prípade, že si veriteľ neuplatní svoju pohľadávku, neznamená to, že úplne zaniká (nemá tzv. prekluzívne účinky). Stále treba mať na pamäti, že spoločník zodpovedá za záväzky firmy do výšky likvidačného zostatku, a to najmenej do sumy, v akej za záväzky spoločnosti ručil počas jej existencie.

V zásade platí, že ak by sa aj niekto z veriteľov neprihlásil o svoju pohľadávku a likvidátor o ňom vie, môže ukončiť likvidáciu spoločnosti až po tom, čo takémuto veriteľovi poskytne primerané zabezpečenie. Až následne môže prikročiť k ukončeniu likvidácie a výmazu firmy z Obchodného registra.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)