Vlastníctvo možno nadobudnúť tiež vydržaním

Základnou podmienkou je uplynutie nepretržitej vydržacej doby

Vlastnícke právo možno nadobudnúť viacerými spôsobmi. K najčastejším patrí okrem kúpy, darovania či dedenia tiež vydržanie. Na základe oprávnenej, dlhodobej a nepretržitej držby  zákon dáva oprávnenému držiteľovi, ktorý vec užíva v presvedčení, že mu patrí možnosť vydržať určitú nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec. Základnou podmienkou je uplynutie nepretržitej vydržacej doby.

Pre určenie jej dĺžky je dôležité, o aký predmet vydržania ide. Pri hnuteľných veciach sa vyžaduje nepretržitá vydržacia doba tri roky, v prípade nehnuteľností sa predlžuje na desať rokov. Započítať treba aj dobu, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe Váš právny predchodca.

Pre úspešné nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním je veľmi dôležité aj to, že ste dobromyseľný so zreteľom na všetky okolnosti a presvedčený, že Vám vec alebo právo patrí.

Dobromyseľnosť sa posudzuje vždy objektívne. Treba brať na zreteľ, či ste pri bežnej opatrnosti (ktorú možno s ohľadom na okolnosti a povahu konkrétneho prípadu od každého požadovať) nemali alebo nemohli mať po celú vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že Vám vec patrí.

Vydržanie má opodstatnenie tam, kde je dôkaz (preukázateľný právny úkon), od ktorého odvodzujete Vašu dobromyseľnosť. Od tohto právneho úkonu – napríklad kúpa alebo darovanie od nevlastníka, pričom ste sa však dobromyseľne domnievali, že šlo o vlastníka -  začína zároveň plynúť vydržacia doba.

Pri dobromyseľnosti je dôležité, že počas plynutia vydržacej doby nezasiahol do výkonu Vášho práva žiadny iný subjekt. Teda nikto Vám neoznámil ani sa nedožadoval, či už súdnou cestou alebo iným spôsobom, aby ste prestali užívať predmet vydržania.

Takto by ste sa vlastne dozvedeli o tom, že ste nadobudli vec od nevlastníka a k predmetu vydržania by ste už nemohli nadobudnúť vlastnícke právo. Pri posúdení oprávnenosti držby sa vychádza zo zásady, ktorej predpokladom je Vaše presvedčenie, že ak si určitú vec prisvojujete, tak nekonáte bezprávne.

Posledným kritériom je spôsobilosť predmetu vydržania. Veci, ktoré nie sú spôsobilé byť predmetom vlastníctva a tie, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb, nemožno vydržať.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)