Za vyvlastnený majetok prináleží primeraná náhrada

Odňatie vlastníctva v plnom rozsahu je krajným riešením, prednosť má dohoda a iné spôsoby dosiahnutia účelu vyvlastnenia

Ochranu vlastníckeho práva pre všetkých vlastníkov, vrátane podnikateľov, garantuje ústava. Vyvlastnenie je závažným zásahom, ktorý toto právo obmedzuje. Ide o prevod a obmedzenie vlastníckeho práva alebo zriadenie, zrušenie či obmedzenie práva vecného bremena k stavbám a pozemkom.

Ústava kladie štyri hlavné podmienky, za ktorých možno vlastníctvo obmedziť aj proti Vašej vôli ako vlastníka. Vyvlastňovať možno len:

  • v nevyhnutnej miere – môže postihnúť len nevyhnutnú časť nehnuteľnosti potrebnej na realizáciu zámeru, pre ktorý sa má vyvlastnenie uskutočniť
  • vo verejnom záujme – treba preukázať, že zámer, pre ktorý sa vyvlastňuje, možno považovať za verejný záujem. Skúma sa, či verejný záujem v konkrétnom prípade prevažuje nad oprávnenými záujmami majiteľa, nakoľko aj zachovanie vlastníctva existujúceho vlastníka je verejným záujmom.
  • na základe zákona -  podmienky a postup pri vyvlastňovaní vymedzuje predovšetkým stavebný zákon
  • za primeranú náhradu – môže byť poskytnutá v peniazoch alebo vecnom plnení (náhradný pozemok, vecné bremeno)

Všetky tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Zároveň treba spomenúť, že Váš podnikateľský majetok možno vyvlastniť len vtedy, ak sa účel vyvlastnenia nedá dosiahnuť iným spôsobom alebo dohodou. Pokiaľ to ide iným spôsobom, Vaše právo nesmie byť odňaté v plnom rozsahu. Ak teda možno splniť účel vyvlastnenia zriadením vecného bremena (spočíva napríklad v práve vybudovať a natrvalo umiestniť plynovú regulačnú stanicu na pozemku vlastníka), nemôže byť pozemok vo vlastníctve Vášho podniku vyvlastnený.

Vyvlastňovacie konanie vykonáva stavebný úrad podľa miesta vyvlastňovanej nehnuteľnosti, ktorým je v zásade obec, odvolacím orgánom je krajský stavebný úrad. V prípade stavby diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vyvlastňovacie konania vykonáva krajský stavebný úrad a odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Stavebný úrad skúma predovšetkým účel vyvlastnenia, existenciu verejného záujmu, preukázanie nemožnosti dosiahnuť cieľ vyvlastnenia dohodou, súlad s územným rozhodnutím a rozsah vyvlastnenia. Rozhodnutie o vyvlastnení okrem iného určuje predmet, rozsah a účel vyvlastnenia, náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady, lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním nehnuteľnosti na účel, na ktorý sa vyvlastnila a podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení.

Vyvlastňovanie sa musí uskutočniť vždy za náhradu, ktorá sa poskytuje:

  • v peniazoch
  • iným spôsobom na základe dohody (napr. poskytnutím náhradného pozemku)
  • vo vecnom plnení - za právo zodpovedajúce vecnému bremenu

Ak je náhrada poskytnutá v peniazoch, určuje sa jej výška na základe znaleckého posudku  trhovou cenou. Okrem toho sa Vašej spoločnosti ako vlastníkovi poskytne aj náhrada účelne vynaložených nákladov na presťahovanie hnuteľného majetku.

Ak je Vaša spoločnosť vlastníkom a chcete sa brániť vyvlastneniu, môžete uplatniť námietky ešte v územnom konaní, ktoré predchádza vyvlastňovaciemu konaniu a podať odvolanie proti územnému rozhodnutiu. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené (hoci mohli byť) v prvostupňovom konaní v určenej lehote. Stavebný úrad je však povinný Vašu spoločnosť ako účastníka konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.

V rámci vyvlastňovacieho konania máte možnosť najneskôr na ústnom pojednávaní uplatniť námietky, ktoré neboli zamietnuté alebo nemohli byť uplatnené v územnom konaní. Ďalej smiete vzniesť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, najneskôr na ústnom pojednávaní alebo do 15 dní odo dňa, kedy ste sa o nich dozvedeli.

Proti rozhodnutiu o vyvlastnení môžete podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolacie rozhodnutie je preskúmateľné súdom prostredníctvom žaloby. Podať ju môžete na krajský súd, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia odvolacieho rozhodnutia. Súdne konanie je dvojstupňové, tzn. o odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o vyvlastnení môže byť na žiadosť Vašej spoločnosti ako vlastníka, prípadne právneho nástupcu zrušené, a to úplne alebo čiastočne v prípade, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním nehnuteľnosti na účel, na ktorý sa vyvlastnila, alebo ak územné rozhodnutie stratilo platnosť alebo bolo zrušené. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia môžete podať do dvoch rokov po uplynutí lehoty, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili.

Prehľad opravných prostriedkov pri vyvlastňovaní:

Chránim si majetok_institucionalna mapa_vyvlastnovanie

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)