Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: PETER HENNEL

Automobil a daňové povinnosti

Ak auto vlastní firma, účtuje všetky výdavky, ktoré súvisia s jeho prevádzkou, zabezpečením a údržbou a ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu

15.11.2007 | Podnikanie

Na optimalizáciu daní je dobré myslieť vopred

Niekedy stačí prečítať si zákon, inokedy je dobré poradiť sa

15.11.2007 | Podnikanie

Zákony sa majú do držiavať, ale aj využívať

14.11.2007 | Magazín

Daňový režim pri skončení živnosti

Postúpenie pohľadávky sa nepovažuje za dodanie služby, a teda nie je predmetom DPH

07.04.2005 | Podnikanie

Uplatnenie DPH pri prenájme bytu platiteľom DPH

Zákon dáva platiteľovi DPH možnosť rozhodnúť sa, či prenájom bude alebo nebude od dane oslobodený, avšak len vo vzťahu k inému platiteľovi dane

15.03.2005 | Podnikanie

Daňové priznanie pri viacerých príjmoch zo závislej činnosti

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku má daňovník nárok, ak s ňou žije v spoločnej domácnosti a jej príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 80 832 Sk

15.03.2005 | Financie

Uplatnenie poistného ako daňového výdavku

Bez dosahovania zdaniteľných príjmov nie je možné uplatňovať daňové výdavky

08.03.2005 | Podnikanie

Daňové priznanie občianskeho združenia

Príjmy získané darovaním nie sú vo všeobecnosti predmetom dane, nakoľko ani darca nemôže o hodnotu daru znížiť svoj základ dane

08.03.2005 | Podnikanie

Preukazovanie pobytu v SR

Osoba s trvalým pobytom v zahraničí, ktorá sa na území SR zdržiava viac ako 183 dní, je povinná zdaniť svoje celosvetové príjmy v SR

08.03.2005 | Financie

Au-pair a zamestnanie v Anglicku

Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava, je považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou 1

08.03.2005 | Financie

Daňové a odvodové povinnosti tlmočníka

Činnosť tlmočníkov a prekladateľov upravuje od 1. septembra nový zákon

21.10.2004 | Financie

Uplatnenie DPH pri poskytovaní služieb

Ak sa nedá uplatniť výnimka, platí základné pravidlo: miestom dodania je sídlo spoločnosti

24.08.2004 | Podnikanie