Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Auto v podnikaní. Viete, čo sa komu oplatí?

26.08.2013, 12:10 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Seriál Účtovanie v podnikaní. Pri automobile zaradenom do obchodného majetku sa vyplatí paušál - je to najjednoduchší spôsob, ktorý šetrí čas, energiu a náklady

 • Tlačiť
 • 0

"Čerstvý" podnikateľ rieši otázku používania auta pri podnikaní medzi prvými. Možností ako zakomponovať auto do podnikania je viacero.

Živnostník môže dať svoje súkromné auto do obchodného majetku, môže si kúpiť auto nové, môže ho získať na lízing alebo si ho požičia od kamaráta. Alebo bude pri podnikaní používať svoje súkromné auto. Každá z týchto možností znamená pre živnostníka iné výhody ale aj povinnosti. Čo sa komu vyplatí?

Daň a priznanie

Podnikateľ už nemusí vozidlo, ktoré bude používať v podnikaní prihlásiť na príslušnom daňovom úrade. Oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel v zdaňovacom období roku 2013 je povinný splniť daňovník iba vtedy, keď prestane podnikať a používať auto, teda pri zániku daňovej povinnosti.

Od 1. decembra 2012 sa zmenili podmienky platenia dane z motorových vozidiel. Daň za auto sa už dá rátať aj na dni. Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku ako súčin jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.  

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba podať do 31. januára 2014. K tomuto termínu sa platí aj daň. Nie je to nič zložité a mal by to zvládnuť aj začiatočník.

Firemný automobil

Firemné auto znamená auto v obchodnom majetku. Auto prihlásite na okresnom dopravnom inšpektoráte podľa sídla podnikateľského subjektu do siedmich dní po jeho nadobudnutí. V technickom preukaze musí byť uvedený ako držiteľ vozidla podnikateľ so svojimi identifikačnými údajmi (IČO, obchodný názov, sídlo spoločnosti). Auto v súkromnom vlastníctve sa dá prepísať na podnikateľský subjekt.

Ako účtovať o aute v obchodnom majetku

Auto zapíšete do evidencie o hmotnom majetku. Karta hmotného a nehmotného majetku musí obsahovať názov majetku, jeho číselné označenie, ocenenie, dátum obstarania a dátum jeho zaradenia do užívania, údaje o daňovom odpisovaní majetku (odpisová skupina, doba a spôsob odpisovania).

Po zaradení automobilu do majetku si môže začať podnikateľ účtovať ročné odpisy auta. Auto patrí do prvej odpisovej skupiny, doba odpisovania je 4 roky. Obstarávacia cena automobilu sa tak rozloží do daňových výdavkov rovnomerne po dobu 4 rokov. Pozor však na zmeny odpisovania od 1. 1. 2012. V roku zaradenia auta do majetku si môže živnostník uplatniť len pomernú časť odpisov podľa počtu mesiacov od zaradenia auta do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnený odpis v prvom roku si podnikateľ uplatní po ukončení doby odpisovania. Ak si podnikateľ napríklad kúpi auto za 24-tisíc eur a zaradí ho do majetku v septembri, nemôže si v prvom roku uplatniť štvrtinu 6 000 eur ale len odpis za 4 mesiace, teda sumu 2 000 eur. Zaplatí teda na dani viac.

Podľa zákona o dani z príjmov môže podnikateľ auto odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene. Pri zrýchlenej metóde sa v prvých rokoch používania automobilu do odpisov zahrnie vyššia suma. Tak si podnikateľ zníži základ dane a daň v prvých rokoch používania viac ako pri rovnomernej metóde.

Daňové výdavky

Započítať si môže aj daň z motorových vozidiel, náklady na technickú a emisnú kontrolu vozidla, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie. Zaúčtovať si môžete aj výdavky na prípadné opravy, údržbu, parkovné či poplatok za  diaľničnú známku.

Ak zvýši vstupnú cenu auta (ide o jeho technické zhodnotenie), napríklad ho modernizuje, urobí na aute tuning, prelakuje karosériu, do výdavkov si tieto náklady nezapočíta naraz. Uplatní si vyššie ročné daňové odpisy automobilu.

Ako účtuje o palive

Okrem odpisov si podnikateľ zaúčtuje pohonné látky, ich nákup je potrebné preukázať bločkom.

Druhým spôsobom je uplatňovanie PHL formou paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu za príslušné obdobie. Tento spôsob uplatnenia nákladov na palivo platí od 1. 3. 2009. Nemôžu ho však využiť živnostníci, ktorí používajú pri podnikaní svoje súkromné auto.

Podnikateľ nevedie knihu jázd a nemusí prepočítavať spotrebu podľa technického preukazu. Paušál musí byť primeraný počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a konci roka. Živnostníci, ktorí využívajú auto zahrnuté do obchodného majetku aj na súkromné účely, si môžu dať do nákladov spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov len v takom pomere, v akom využívajú auto na súkromné účely a na podnikanie.

A ako je to s DPH? Od januára 2010 platí, že ak živnostník vie preukázať rozsah použitia palív v podnikaní, napríklad v evidencii jázd, môže si odpočítať celú daň. Ak nevie túto skutočnosť preukázať, môže si daň odpočítať len do výšky paušálnych výdavkov (80 %). Doklad o nákupe palív musí mať.

Súkromný automobil využívaný na podnikanie

Živnostník - začiatočník zvyčajne v podnikaní začína používať svoje súkromné auto a až potom si ho dáva do majetku firmy. Aj v tomto prípade musí platiť daň z motorových vozidiel a podávať daňové priznanie.

Ak používa súkromné auto na podnikanie, účtovať si môže daň z motorových vozidiel a základnú náhradu určenú zákonom za kilometer jazdy. V súčasnosti je to za každý kilometer jazdy 0,183 eura. Táto základná náhrada sa pri použití prívesného vozidla za osobné motorové vozidlo zvýši o 15 %. Okrem toho si účtuje aj náhradu za spotrebované pohonné látky. Spotreba pohonných látok sa počíta podľa údajov v technickom preukaze vozidla alebo inom relevantnom doklade o spotrebe. Cenu za pohonné hmoty je potrebné preukázať dokladom o nákupe.

Takto môže účtovať len vtedy, ak si vedie knihu jázd. V tomto prípade teda nie je možné do daňových výdavkov zahrnúť náklady na opravy a udržiavanie automobilu, spotrebu olejov, mazadiel a náplní, umývanie vozidla, výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu.

Vozidlo na lízing

Pri lízingu si podnikateľ môže uplatniť daň z motorových vozidiel, odpisy z celkovej istiny rovnomerne počas celej doby trvania lízingovej zmluvy, poplatky za finančné služby lízingovky, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie, výdavky na spotrebované pohonné hmoty, výdavky na opravy a údržbu, parkovné, diaľničné známky. Technické zhodnotenie vozidla môže vykonať len so súhlasom lízingovej spoločnosti.

Pri určení spôsobu odpisovania nepoužije spomínané rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie, ale výšku odpisu určí rovnomerne pomernou časťou, ktorá pripadá na každý jeden kalendárny mesiac doby trvania prenájmu.

Od 1. 1. 2010 je možnosť odpočtu DPH aj pri nájme osobných automobilov používaných na podnikanie. Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, si môže zaplatenú DPH v jednotlivých lízingových splátkach odpočítať v daňovom priznaní k DPH.

Vypožičaný automobil

Používanie auta často riešia podnikatelia jeho výpožičkou. V zmluve by malo byť uvedené aj to, kto bude platiť daň z motorových vozidiel. Do daňových výdavkov si môže v takomto prípade živnostník započítať cenu za nájom, výdavky na pohonné hmoty, technické zhodnotenie (ak je vykonané so súhlasom prenajímateľa), náklady na opravy a údržbu (v nájomnej zmluve), tak isto aj parkovné, diaľničnú nálepku a ostatné prevádzkové náklady. Na paušálnu náhradu nemá nárok. Poistné nie je možné priamo zahrnúť medzi daňové výdavky, je to možné len v prípade, že by bolo osobitne vyfakturované nájomcovi prenajímateľom.

Výdavky na auto

 V obchodnom majetku

 • poplatok za pridelenie evidenčného čísla vozidla
 • odpisy motorového vozidla
 • daň z motorových vozidiel
 • výdavky na spotrebované pohonné látky
 • poistné na havarijné poistenie, resp. povinné zákonné poistenie
 • opravy a údržba automobilu
 • technické zhodnotenie
 • diaľničné poplatky, parkovacie poplatky, umytie vozidla, lekárnička...

Súkromný automobil

 • daň z motorových vozidiel
 • náhrady za spotrebované pohonné látky - základná paušálna náhrada za každý km jazdy 0,183 eura plus spotreba pohonných látok
 • ďalšie výdavky súvisiace  s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky)

Vozidlo na lízing

 • odpisy z hodnoty istiny uplatňované rovnomerne počas celej doby lízingu (súčasťou je aj spracovateľský poplatok a cena, za ktorú podnikateľ vozidlo odkúpi po skončení lízingu)
 • finančný výnos (úrok) v súlade so splátkovým kalendárom
 • havarijné poistenie, resp. zákonné poistenie
 • výdavky na spotrebované pohonné látky
 • opravy a údržba automobilu
 • technické zhodnotenie so súhlasom lízingovej spoločnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • diaľničné poplatky, parkovacie poplatky
 • DPH

Prenajatý alebo vypožičaný automobil

 • poplatok za nájom
 • výdavky na spotrebované pohonné látky
 • opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté
 • diaľničná nálepka, parkovné a iné
 • daň z motorových vozidiel

Radí odborník

"Aký spôsob účtovania sa oplatí viac? Odpoveď znie: ako komu. Pri automobile zaradenom do obchodného majetku navrhujem prioritne vždy paušál - je to najjednoduchšia forma, ktorá šetrí čas, energiu a náklady na účtovníka, prípadne softvér. Jedinou nevýhodou je 20 % z nákupu, ktoré si nemožno uplatniť (prípadne aj 20 % z DPH, ktorú si nemožno odpočítať). Podnikatelia, ktorí chcú 100 % uplatnenie, musia zvládnuť evidenciu jázd.
Podobnú možnosť poskytne od januára 2014 zákon o dani z príjmov aj pri automobile nezaradenom od obchodného majetku - teda buď náklady na pohonné hmoty plus základná náhrada za opotrebovanie automobilu, no zároveň však prácna evidencia (uplatňovanie výdavkov formou cestovných náhrad), alebo 50 %-ný paušál z nakúpených pohonných hmôt a výrazne menej starostí z evidenciou. Táto možnosť voľby bude prístupná až po definitívnom schválení novely zákona o dani z príjmov, v súčasnosti je pri automobile nezaradenom do obchodného majetku možné len uplatňovanie cestovných náhrad formou evidencie jázd.
Zaradiť teda automobil do obchodného majetku alebo nie? Zaradenie je vhodné najmä pre novšie automobily s vyššou vstupnou cenou či inými nákladmi (napríklad poistné či servis) a najmä pre platiteľov DPH. Naopak, uplatniť si výdavky na automobil formou cestovných náhrad je vhodné pre staršie automobily, ktorých vstupná cena pre odpisovanie neznamenala vysoké náklady."

Peter Furmaník, autor poradenského webu  ĽudskouRečou.sk

Seriál Účtovanie v podnikaní pripravujeme v spolupráci s Petrom Furmaníkom z účtovnej a poradenskej kancelárie Libertax Consulting

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

7. Ako si zaúčtovať stravovanie

8. Problematické výdavky

9. Dane a odvody v podnikaní

10. Registračná pokladnica - zmeny od januára

 • Tlačiť
 • 0

Tagy podnikanie, poradňa, Účtovanie v podnikaní

Diskusia (0 reakcií)