Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekoturizmus ako nový spôsob trávenia dovolenky

08.05.2007, 13:08 | Iveta Niňajová

  • Tlačiť
  • 0

Nová téma, nový produkt, nové možnosti. Aj takto možno definovať ekoturizmus ako moderný trhový segment v odvetví cestovného ruchu. Tržby tohto produktu medziročne rastú aj tým, že ľudstvo si už uvedomuje dôsledky necitlivých zásahov človeka do prírody a krajiny. Príkladom sú početné diskusie o globálnom otepľovaní a klimatických zmenách. Verdikt odborníkov znie: „Je potrebné začať od každého z nás.“

Riešenie ponúkajú dovolenky v chránených územiach, vo vidieckom priestore či na historicky a kultúrne atraktívnych miestach s mottom Prežívaj zážitky a ochraňuj hodnoty. Hovorí, že pri akejkoľvek aktivite v prírode alebo v historickom centre mesta treba brať ohľad na budúce generácie. Trvalo udržateľný cestovný ruch má v území s početnými prírodnými hodnotami charakter ekoturizmu a v kultúrne bohatom území charakter kultúrneho turizmu.

Čo je udržateľné

Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu očakáva inovácie v revitalizácii kultúrnych pamiatkových zón či v zatraktívňovaní a propagácii produktu ekoturizmu. Na Slovensku sa dajú takéto inovatívne projekty financovať najmä z prostriedkov Európskej únie. Skúsenosti s realizáciou niektorých zrealizovaných projektov z týchto zdrojov v minulosti potvrdzujú, že mali inovatívny charakter. Od roku 2007 do roku 2013 sa samosprávne kraje zamerajú na zintenzívnenie transferu inovácií a využitia inovačného potenciálu do odvetvia priemyslu a služieb, medzi inými aj cestovného ruchu.

Európska únia a jej strategické dokumenty nás oboznamujú s obsahom pojmu „trvalo udržateľný rozvoj“ regió-nov, obcí a miest. Štrukturálne fondy podporujú a budú podporovať tie projekty cestovného ruchu, ktoré sú ohľaduplné k prírodným a kultúrnym hodnotám s cieľom ich udržania pre ďalšie generácie. Trvalo udržateľný je projekt, ktorý má zároveň zabezpečenú trvalú starostlivosť o hodnoty po ukončení projektu. Mnohé projekty v programovacom období 2004 až 2006, ktoré udržateľnosť nedeklarovali, nemohli byť podporené.

Príklad Skalice

Príklad napĺňania vízie trvalo udržateľného rozvoja predstavuje Skalica, pohraničné mestečko s 15 tisíckami obyvateľov, bývalé kráľovské mesto. Na podporu rozvoja získalo neuveriteľných 175 miliónov Sk z európskych fondov na 18 projektov. Financované boli najmä projekty rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu aj z cezhraničných iniciatív ako Interreg III A Slovensko – Česká republika alebo CBC Phare Slovensko – Rakúsko.

Charakter ekoturistických projektov majú projekty na rieke Morave a v jej okolí, napríklad Fórum Pomoravie. Jeho cieľ je sprístupniť rekreačné plavby po Morave a marketingovo podporiť výletné plavby na úseku Hodonín – Skalica – Rohatec. Je tu aj projekt vybudovania oddychovej a rekreačnej zóny slúžiacej aj na ekovýchovné pobyty v oblasti Perúnska lúka a náučný turistický chodník v okolí mŕtveho ramena Lipa (Perún, rieka Morava a ich bohatstvo).

Vzorový je aj projekt revitalizácie územia rieky Moravy a vodnej cesty Baťov kanál v katastri Skalice nazvaný Prístav Skalica – Baťov kanál. Aby mesto dýchalo historickou atmosférou, zrealizovali sa tu aj projekty na podporu kultúrneho turizmu zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev mestskej pamiatkovej zóny. Projekt Výlet do histórie mesta Skalica zaviedol sprievodcovské služby vo vybraných historických objektoch. Z eurofondov sa v Skalici upravila aj národná kultúrna pamiatka – Rotunda sv. Juraja a jej okolie.

Aj Bošáčka

Na príklade Skalice vidieť, že sa trvalá udržateľnosť spája predovšetkým s jasnou víziou a so stratégiou jej realizácie, s participáciou verejnosti na udržaní a rozvoji hodnôt a s ich pozitívnou akceptáciou v území, ako aj s partnerstvom a spoluprácou organizácií. Napĺňanie vízie trvalo udržateľného rozvoja sa pri pozitívnom príklade stáva motorom ďalšieho rozvoja.

Okrem Skalice sa k finančným prostriedkom z európskych zdrojov dostali aj mikroregióny a menšie obce. Napríklad mikroregión Bošáčka v severozápadnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Tvorí ho päť obcí a čerpal zdroje na sprístupnenie cyklochodníkov a peších chodníkov k rozhľadni Lopeník na česko-slovenskej hranici z iniciatívy Interreg III A Slovensko – Česká republika. V rámci projektu sa zrodili aj tematické propagačné materiály o mikroregió-ne Príroda a šport a História a kultúra. Propagujú Bošácku dolinu ako ekoturistickú destináciu vhodnú pre vyznávačov cyklistiky a pešej turistiky, ale zároveň vďaka početným kultúrnym pamiatkam v jednotlivých obciach aj ako destináciu kultúrneho turizmu. Starosta Novej Bošácej Ľuboš Tinka sa vyjadril, že do projektového zámeru sa pustili vďaka pozitívnej skúsenosti cez-hraničného partnera z Českej republiky s europrojektmi a ich rozvojovým efektom pre cestovný ruch.

Oprava pamiatok

Po implementácii tohto projektu neopustila starostov v Bošáckej doline motivácia na spoločné europrojekty. V období rokov 2007 až 2013 sa chystajú spoločne zrealizovať viaceré zámery renovácie kultúrnych pamiatok vo vlastníctve obcí a vybudovať ďalšie turistické atraktivity na podporu trvalo udržateľných foriem cestovného ruchu. Naďalej motivovaná je aj pohraničná obec Papradno, ktorá je rovnako poberateľom podpory z iniciatívy Interreg Slovensko – Česká republika na rozvojový projekt vo vidieckom priestore Turistická trasa Javorník.

Finančné prostriedky z EÚ poberala na propagáciu vidieckeho priestoru Vydrovskej doliny v mikroregióne Čierny Hron a jej ekoturistických aktivít aj organizácia Vyd-ra – vidiecka rozvojová aktivita. Ekoturistický produkt Vyd-rovskej doliny propaguje najmä Čiernohorskú železničku, NPR Dobročský prales, Lesnícky skanzen a náučný chodník Čierny Balog – Hronec.

Málo propagácie

Na Slovensku sa problematika ekoturistických aktivít málo propaguje. Národné parky a chránené územia venujú pozornosť skôr odborným témam ako turizmu. Výnimkou je Tatranský národný park, ktorý v spolupráci so združením na podporu rozvoja turizmu Liptovium a za finančnej podpory Fondu Tatry, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, realizuje projekt Trvalo udržateľný turizmus v národnom parku. Jeho konkrétnym výstupom je hľadanie spôsobu prezentácie ekoturistických aktivít na území národného parku. V rámci projektu sa pripraví interaktívny informačný sprievodca eTouR – virtuálna túra Tatrami, ktorý má priblížiť turistom náročnosť a charakter turistických trás v Západných a vo Vysokých Tatrách.

Súčasný trend v cestovnom ruchu je skracovať si dovolenky a aktívne ich využívať na získanie zážitkov, čo predpovedá trvalo udržateľným formám cestovného ruchu veľké rozvojové možnosti. V kultúrnom turizme si to vyžaduje značné investície do revitalizácie kultúrnych pamiatok a ich okolia, v ekoturizme definovanie ekoturistických produktov a ich propagáciu a vo vidieckom turizme spoluprácu a partnerstvá subjektov v území.

Autorka pracuje v oblasti spracovania a riadenia rozvojových projektov cestovného ruchu.

Foto – Iveta Niňajová

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)