Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Majiteľom licencie má byť len kvalifikovaný farmaceut (Diskusia)

17.01.2003, 11:20 | Pavel Švec

  • Tlačiť
  • 0

Už od prijatia zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, napriek jeho zhode s odporúčaniami expertov a legislatívou väčšiny štátov EÚ, je zjavné, že § 35 je tŕňom v oku nekvalifikovaných, podnikaniachtivých špekulantov, ktorí by chceli v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti pôsobiť.

Bez vzdelania, bez základných návykov, bez rešpektovania základných princípov poskytovania lekárenskej starostlivosti, bez akýchkoľvek morálnych zábran. A sme toho svedkami. V lekárňach vlastnených nelekárnikmi sa podvádza s licenciami, v lekárňach pracuje nekvalifikovaný personál, v týchto lekárňach dostanete kúpiť všetko bez receptu atď.

Pokúsim sa v niekoľkých bodoch doložiť argumentmi, prečo je súčasné znenie § 35 správne a aj pôsobenie zákona v takomto znení najlepšie (hoci sa pričasto obchádza - to je však o inom).

Dôležitá je licencia

Chcem zdôrazniť, že predmetom sporu nie je vlastníctvo lekárne ako takej, t.j. priestorov, v ktorých sa zabezpečuje v plnej šírke výkon povolania lekárnika, ale vlastníctvo licencie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vrátane vlastníctva liekov.

Zákon jasne stanovuje, kto a ako je oprávnený manipulovať s liekmi na úrovni liekového reťazca a od toho sa logicky musí odvíjať aj ich vlastnenie. Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti je to výlučne lekárnik.

Záujem

Domnievam sa, že poskytovanie lekárenskej starostlivosti je najekonomickejšie, ak je majiteľom (jednej) licencie lekárnik. Lekárnik nebude investovať peniaze točiace sa v liekovom reťazci do iných aktivít, ako je vlastná lekáreň vo vlastnom záujme.

Nebude napríklad „tunelovať“ vlastnú lekáreň (ako sme toho boli svedkami v nedávnej minulosti pri lekárňach vlastnených nelekárnikmi), pretože by to bola profesijná ekonomická samovražda. Lekárnik predsa nevytuneluje vlastnú lekáreň a nepôjde podnikať napríklad do stavebníctva!

Odbornosť a etika

Som presvedčený a dokazujú to aj medzinárodné skúsenosti, že iba lekárnik ako držiteľ licencie a člen Slovenskej lekárnickej komory (SleK) bude zabezpečovať poskytovanie lekárenskej starostlivosti na najvyššej odbornej úrovni.

Iba odborník kvalifikovaný v oblasti farmaceutickej chémie, farmakognózie, kontroly liečiv, farmakológie a toxikológie, galenickej farmácie, lekárenstva a sociálnej farmácie je cielene školeným odborníkom na výkon povolania lekárnika.

Keďže poskytovanie akejkoľvek zdravotníckej starostlivosti má za primárny cieľ zdravie, je „biznis“ logicky až na ďalších miestach. V lekárenskej starostlivosti je to požiadavka, aby pacient dostal správny liek včas, liek účinný a bezpečný a dostal ho aj s potrebnými informáciami na jeho správne používanie.

Túto činnosť dokáže vykonávať iba kvalifikovaný farmaceut, v zhode s požiadavkami nielen odbornosti, ale aj etického kódexu. Čo je mimoriadne dôležité – je v tejto oblasti kontrolovateľný orgánmi SleK. Uvedené činnosti sú často v rozpore s podnikateľskými zámermi, a tak sa, samozrejme, často pre čistých biznismenov stávajú podružnými.

Bezpečnosť

Do oblasti odbornosti patria aj otázky bezpečnosti a auditu farmakoterapie. Lekárnik je povinný kontrolovať preskripciu a robiť nad ňou audit. Iba kvalifikovaný lekárnik má dostatok vedomostí o dávkovaní, spôsobe používania lieku, interakciách, nežiaducich účinkoch, skladovaní a zaobchádzaní s liekmi.

Táto úloha lekárnika je úplne negovaná pri vlastníctve licencie lekárom, najmä ak sa vydávajú lieky priamo v ambulanciách. Druhým aspektom tejto oblasti je skutočnosť, že lieky sú nielen prostriedky určené na udržanie a obnovu zdravia, ale nesú v sebe potenciál nežiaducich a toxických účinkov.

A tu nehrozí riziko iba pre jedného človeka – pacienta, ale sú tu aj celospoločenské riziká v prípade psychotropných a návykových liekov. Lapsus v tejto oblasti znamená pre lekárnika existenčný krach, pre nelekárnika kompenzovateľný podnikateľský neúspech.

Konflikt záujmov

Sú tu však aj iné dôvody. Napríklad konflikt záujmov. Táto situácia je pomerne častá, ak je majiteľom licencie lekár. Lekár je síce odborník na kvalifikované použitie liekov, ale má nulové vedomosti o farmaceutických aspektoch liečiv a liekov.

Je trestuhodné, ak lekár predpisuje lieky podľa svojho portfólia liekov na sklade, a nie podľa potrieb pacienta. Je tu však aj iný aspekt. Lekár vydávajúci nelegálne lieky vo svojej ambulancii likviduje lekáreň v príslušnej obci, a tak sa stáva čoraz častejšie, že aj v pomerne veľkých obciach lekáreň chýba – v dôsledku jej nelegálne ekonomickej likvidácie.

Súlad s EÚ

Vari najzávažnejším dôvodom na zachovanie súčasného stavu legislatívy je súlad s legislatívou väčšiny krajín EÚ. Takisto rezolúcia Rady Európy A (2001) z 31. marca 2001 sa vyjadruje v tomto smere, pričom poukazuje na nezastupiteľnú úlohu lekárnika v liekovom reťazci a zdôrazňuje, že pre lekárnika je potrebné zabezpečiť podmienky na nezávislý a slobodný výkon povolania.

Aj valné zhromaždenie PGEU (Farmaceutický zväz EÚ – združuje lekárnikov z 15 krajín EÚ) v rezolúcii z 31. marca 1999 v jednom bode zdôrazňuje – voľne citujem: „Lekárnik musí garantovať svoju úplnú nezávislosť tvárou v tvár k čisto komerčným záujmom. To sa garantuje najlepšie vtedy, ak lekárenská starostlivosť a ekonomická závislosť sú realizované v lekárni, ktorú vlastní lekárnik. Lekárnik podlieha nariadeniam etického kódexu a jeho etické správanie je pod dohľadom profesijnej organizácie“ (rozumej komory alebo profesijnej obce).

Lieky a zbrane

Záverom by som rád konštatoval, že existuje rad argumentov na to, aby súčasná legislatíva, podľa ktorej má byť majiteľom licencie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti výlučne kvalifikovaný farmaceut, zostala zachovaná. Najzávažnejšie z týchto argumentov majú svoje ekonomické, odborné aj legislatívne pozadie.

Je pochopiteľné, že z približne 25-miliardového balíka, ktorý sa točí okolo spotreby liekov na Slovensku, by si viacerí podnikavci radi odkrojili. Bolo by veľmi potrebné, aby sa im to nepodarilo. Je viacero oblastí, kde voľné podnikanie nie je jednoducho možné. Sú to napríklad zbrane. Ich prirovnanie k liekom nie je náhodné!

Autor je vedúci Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)