Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nekonečno možností, kontaktov a skúseností

13.02.2020, 00:05 | PR

Inzercia | Moderná a dynamická Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšia fakulta UK. Za osemnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied na Slovensku.

  • Tlačiť

FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Keď chcete niekam patriť

FSEVka je tá správna voľba. Spoznajte ľudí na rovnakej vlne, diskutujte s tými, ktorí majú iný názor ako vy. Získavajte skúsenosti v bezpečnom prostredí – dostanete podporu aj cennú spätnú väzbu. Univerzita je pre nás miesto, kde je dovolené robiť chyby, ktoré nás všetkých posúvajú vpred. Učte sa od najlepších a staňte sa jedným z nich.

Zažite študentský život aj mimo prednášok

Navštívte NR SR, ministerstvá, Múzeum Sigmunda Freuda vo Viedni či Londýne, zapojte sa do Public Policy Book Club, pestujte bylinky v našej záhrade Komunitka, brigádujte v jedinečnom študentskom bufete Vegget. Alebo sa zapojte do organizácie najlepšieho študentského festivalu FSEV Fest, zorganizujte vlastnú diskusiu alebo zaujímavú konferenciu. Študenti sa každoročne úspešne zúčastňujú projektu Model United Nations (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN – poskytuje im to vynikajúci tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru.

Zdroj: FSEV UK

Choďte do zahraničia!

FSEVka ponúka kvalitné štúdium porovnateľné s najlepšími európskymi školami. A chceme, aby ste to vedeli! Práve preto motivujeme našich študentov, aby počas štúdia absolvovali aspoň jeden semester štúdia v zahraničí vďaka Erasmus+ mobilite.

Čo po štátniciach?

Štúdium u nás neponúka len vzdelanie, ale aj reálnu prax. Stáže sú totiž súčasťou každého študijného programu. Mnoho našich absolventov sa uplatní v spoločnostiach a inštitúciách, v ktorých počas štúdia stážovali.

Zaujímavosti o FSEV

  • Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naše študentky a študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie.
  • Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci s verejným a súkromným sektorom.
  • V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sme organizovali Pre-presidency conference, s odporúčaniami formulovanými pre vládu SR prostredníctvom účasti expertov z Trans-European Political Science Association a v rámci nej naďalej robia expertízu pre Európsky parlament.
  • Expertky z fakulty sa podieľali na príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv.
  • Študentky a študenti sú už počas štúdia zapájaní do výskumných úloh na jednotlivých pracoviskách.

Základné informácie pre uchádzačov

Termín podania prihlášky na 1. a 2. stupeň štúdia: 31. marec 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur

Deň otvorených dverí
5. marec 2020 od 9.00 hod.

Dôležité kontakty

www.fses.uniba.sk
www.fsev.sk

Zdroj: FSEV UK

Aplikovaná ekonómia

Spája v sebe všetko, čo je pre štúdium ekonómie nevyhnutné, od mikroekonómie, makroekonómie až po ekonometriu a operačný výskum. Štúdium je zamerané na oblasti ekonomickej teórie a kvantitatívnych metód v ekonómii. Okrem teoretických znalostí študenti ovládajú informačno-komunikačné technológie a analytické a matematicko-štatistické nástroje.

Uplatnenie
V manažmente rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni v štátnej správe, bankách, finančných organizáciách, v medzinárodných štruktúrach, vo výskumných centrách.

Vybrané predmety
Matematika, Inštitúcie trhovej ekonomiky, Úvod do ekonómie, Modely konkurencie a kooperácie, Dynamické programovanie, Teória hier, Medzinárodná ekonómia, Simulácie, Modelovanie ekonomických procesov.

Európske štúdiá

Ideálna voľba pre študentov so záujmom o aktuálne politické dianie nie len doma, ale aj na medzinárodnom poli. Štúdium sa orientuje predovšetkým na rozvoj kritického myslenia. Nejde o to mať v hlave encyklopédiu, ale spájať udalosti, myšlienky a správanie sa aktérov v jeden celok. Výučba prebieha takmer výlučne v anglickom jazyku.

Uplatnenie
V medzinárodných organizáciách (Rada Európy, OBSE, NATO), v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizáciách, v štátnej správe, mimovládnych organizáciách, výskumných centrách, medzinárodných oddeleniach súkromných korporácií či v akademickom priestore.

Vybrané predmety
Teórie demokracie, Metodológie sociálneho výskumu, Dejiny politického myslenia, Akademické písanie a argumentácia, Politická angličtina, Inštitúcie EÚ a ich fungovanie, Komparatívna politika, Ľudské práva, Európske právo, Bezpečnostné štúdiá, Politiky EÚ.

Sociálna antropológia

Pre všetkých kriticky a inovatívne mysliacich ľudí, ktorých nezaujímajú bežné definície spoločenských javov. Prostredníctvom terénneho tréningu pod vedením odborníkov z viacerých oblastí štúdia sa študenti oboznamujú so základnými metódami zberu dát. Kurzy sú zamerané na štúdium charakteristík rôznych kultúr – od štúdia náboženstva, cez kognitívne a psychologické vedy až ku politickej či ekonomickej antropológii.

Uplatnenie
V oblasti akademickej prípravy a koordinácie domácich a medzinárodných vedeckých tímov, pri vyhodnocovaní expertíz a analýz v rámci národných aj nadnárodných vedeckých tímov, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík.

Vybrané predmety
Úvod do antropológie, Moderné dejiny, Dejiny sociálneho myslenia, Sociálne analýzy, Antropológia náboženstva, Vizuálna antropológia, Politická a Ekonomická antropológia, Urbánna antropológia, Sociálne politiky a integrácia, Terénne metódy.

Sociálna a pracovná psychológia

Štúdium je špecializované na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Počas celého štúdia sa snažíme študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníčky a odborníkov, ktorí v danej oblasti pracujú. Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím prednášajúcich s prepojením na prax. Bakalárske štúdium je navyše možné študovať aj v anglickom jazyku.

Uplatnenie
V odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti – v psychologickej praxi, v HR oddeleniach, vo výskumných tímoch, v oblasti pedagogickej psychológie a poradenstva, zdravotnej psychológie.

Vybrané predmety
Základy psychológie, Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Sociálno-psychologický výcvik, Základy neurofyziológie, Komunitná psychológia, Organizačná a pracovná psychológia, Ekonomická psychológia, Základy poradenskej psychológie.

Verejná politika

Študijný program s interdisciplinárnym zameraním, ktorý v sebe spája poznatky z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných disciplín. Verejná politika skúma, ako jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú opatrenia a programy na riešenie spoločenských problémov.

Uplatnenie
V štátnej a verejnej správe, v samospráve, medzinárodných organizáciách, vo výskumných centrách, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v medzinárodných organizáciách, v mimovládnych organizáciách a akademickom sektore.

Vybrané predmety
Sociálne aspekty verejnej politiky, , Verejné financie, Kvantitatívne metódy analýzy a výskumu, Behaviorálna verejná politika, Analýza verejnej politiky, Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore.

Mediamatika

Mediamatika je jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálnym informáciám,
hlavne v sieťovom prostredí.

Uplatnenie
Absolventi sa môžu uplatniť ako tvorcovia obsahov alebo manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Môžu pôsobiť ako poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére, prípadne ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií.

Vybrané predmety
Grafické editory, Tvorba webu, Teória komunikácie, Informačno-komunikačné technológie, Internetový marketing, Audiovizuálna tvorba, Informačný a znalostný manažment.

 

Paris

  • Tlačiť

Tagy PR články