Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Na čom chce Ficova vláda šetriť. Pozrite si návrhy

19.06.2012, 12:14 | TREND.sk

Zoznam 22 opatrení, ktorými chce vláda znížiť deficit pod tri percentá HDP

  • Tlačiť
  • 14

Vláda Roberta Fica pustila na verejnosť takzvaný konsolidačný balíček, ktorý priniesol denník Sme. Obsahuje 22 opatrení, ktoré by mali v budúcoročnom rozpočte ušetriť 2,3 miliardy eur a znížiť tak deficit verejných financií pod tri percentá HDP.

Ministerstvo financií v materiáli upozorňuje, že konkrétna podoba jednotlivých opatrení sa môžu v legislatívnom procese meniť. Pozrite si, aké konkrétne zmeny ministerstvo navrhuje.

1. Rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore (účinnosť: 1.9.2012)

V existujúcom osobitnom odvode bánk sa má rozšíriť základ dane aj o vklady podliehajúce zákonu o ochrane vkladov. Sadzba odvodu 0,4 % bude rovnaká pre všetky typy bánk a platná na celý základ odvodu.

2. Mimoriadny odvod v bankovom sektore (účinnosť: 1.9.2012)

Na rok 2012 sa navrhuje mimoriadny odvod v bankovom sektore vo výške 0,093 % zo základu dane, ktorý je identický s osobitným odvodom bankového sektora.

3. Mimoriadne zdanenie podnikania v regulovaných odvetviach (účinnosť: 1.10.2012)

Základom dane bude dosiahnutý hospodársky výsledok v danom roku, pričom daň bude platená preddavkovo na základe posledne známeho hospodárskeho výsledku.

4. Predsunutie zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov (účinnosť: 1.10.2012)

Zvýšenie sadzby dane z tabakových výrobkov by sa malo predsunúť z marca 2013 na október 2012.

5. Úprava sadzieb odvodov z vybraných hazardných hier (účinnosť: 1.1.2013 pre paušály a 1.9.2012 pre percentuálne stanovené sadzby)

Odvod sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vkladov hráčov, resp. ako paušál na prevádzkovateľa za rok.

6. Zmeny v správnych poplatkov (účinnosť: 1.10.2012)

Cieľom je odstrániť deformácie v systéme správnych poplatkov, napríklad pri udeľovaní stavebného povolenia alebo pri registrácii liekov a pod. Vláda chce pristúpiť aj k zavedeniu registračných poplatkov na osobné motorové vozidlá a motocykle s účinnosťou do 1.1.2013. Registračný poplatok sa bude platiť za prvú registráciu motorového vozidla kúpeného na Slovensku alebo dovezeného zo zahraničia. Registračný poplatok by sa mal zvyšovať od strednej kategórie vozidiel a v záujme predaja nových osobných automobilov a podpory výrobcov automobilov na Slovensku sa registračnými poplatkami znevýhodní dovoz ojazdených automobilov zo zahraničia

7. Zavedenie novej centrálnej dane z nehnuteľností nad rámec miestnej dane (účinnosť: 1.1.2013)

Sadzby dane budú určené podľa rozdielov v trhových cenách nehnuteľností pre každé mesto a obec samostatne. Keďže cenové mapy sú len na úrovni okresov, zohľadní sa v sadzbe aj počet obyvateľov v meste alebo obci. Pre dosiahnutie progresivity v zdanení sa zavedie nezdaniteľná časť, ktorá by mala byť viazaná na rozlohu bytových priestorov, samostatne pre byty a domy.

8. Zmeny v sadzbách daní z príjmov a zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné poistenie (účinnosť: 1.1.2013)

Cieľom opatrenia je zvýšiť progresivitu zdanenia fyzických osôb prostredníctvom ďalšej sadzby dane z príjmov a zvýšenia všetkých maximálnych vymeriavacích základov. Opatrenie zavádza druhú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb vo výške 25 % (od hrubého mesačného príjmu cca. 3 000 eur). Daň z príjmu právnických osôb (DPPO) sa plošne zvýši na 23 % a daň vyberaná zrážkou bude naviazaná na 19-percentnú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb. Maximálne vymeriavacie základy sa zvýšia na úroveň štvornásobku alebo päťnásobku priemernej mzdy.

9. Samostatný spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend a zrušenie súčasného zdravotného odvodu (účinnosť: dividendy vyplatené po 1.1.2014, t.z. za zdaňovacie období od 1.1.2013)

V súčasnosti sa z dividend platia zdravotné odvody vo výške 10 percent. Po novom sa má na dividendy/podiely na zisku vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vyjmú zo súčasného spôsobu zodvodnenia (tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend). Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako pre ostatné príjmy. Zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky pri výplate.

10. Zmeny v zdaňovaní SZČO (účinnosť: 1.1.2013 resp. 1.7.2013)

Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych a zdravotných odvodov zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy. Zvýšenie vymeriavacích základov pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov znížením koeficientov (postupne z 1,9 v roku 2013 na 1,486 v roku 2015). Vymeriavacie základy SZČO budú zvýšené o povinné poistné na zdravotné poistenie a o povinné poistné na sociálne poistenie ako aj o poistné SZČO na dobrovoľné poistenie, ak sú povinne poistené a o príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Obmedzenie maximálnej výšky paušálnych výdavkov na 5 040 eur ročne (420 eur mesačne).

11. Obmedzenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s výnimkou denných študentov (účinnosť: 1.1.2013)

Navrhuje sa zrušenie uvedených dohôd s výnimkou dohôd z brigádnickej činnosti denných študentov do 26 rokov. Z dohôd o brigádnickej činnosti študentov bude platené zdravotné poistenie v sadzbe 14 %, dôchodkové poistenie (starobné, invalidné, RFS) v sadzbe 28,75 %, úrazové poistenie v sadzbe 0,8 % a garančné poistenie v sadzbe 0,25 %.

12. Zmeny v penzijnom systéme (účinnosť: 1.1.2013 indexácia dôchodkov, ostatné úpravy 1.1.2016)

Navrhuje sa zníženie príspevkov do II. piliera na starobné dôchodkové sporenie zo súčasných 9 % vymeriavacieho základu na 4 % s alternatívnou možnosťou dobrovoľného pripoistenia vo výške 2 %.

13. Zdanenie výsluhových dôchodkov (účinnosť: 1.1.2013)

Cieľom je znížiť štedrosť výsluhových dávok vzhľadom na existenciu súbehu poberania dávok a inej zárobkovej činnosti.

14. Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (účinnosť: 1.7.2013)

Navrhuje sa zaviesť ročné zúčtovanie aj pre sociálne poistenie. Toto opatrenie ošetruje vyplácanie vysokých odmien, ktoré spôsobuje, že sa v danom mesiaci prekročí maximálny vymeriavací základ, čím časť príjmov nepodlieha sociálnym odvodom.

15. Zachovanie koncesionárskych poplatkov pre RTVS (účinnosť: 1.1.2013)

Navrhuje sa zrušenie plánovanej zmeny spôsobu financovania verejnoprávneho vysielania. Financovanie RTVS bude naďalej zabezpečené najmä prostredníctvom koncesionárskych poplatkov, čo sa odzrkadlí v náraste príjmov verejnej správy.

16. Obmedzenie odpočítateľnej položky na manželku (účinnosť: 1.1.2013)

Bude prichádzať do úvahy iba vtedy, ak manželka/manžel, ktorá/ý sa stará o vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (do 3 rokov veku zdravého dieťaťa a do 6 rokov veku dieťaťa, ak ide o ťažko zdravotne postihnuté dieťa).

17. Podpora v nezamestnanosti (účinnosti 1.1.2013)

Absolútna suma sa zníži zo 1175 eur na sumu rovnajúcu sa priemernému zárobku v národnom hospodárstve.

18. Rýchlejšie splácanie finančnej výpomoci poskytnutej Vodohospodárskej výstavbe (účinnosť: 1.1.2013)

Štát poskytol v rokoch 2002 a 2006 Vodohospodárskej výstavbe dve finančné výpomoci, ktoré boli z dôvodu predpokladanej nenávratnosti klasifikované ako kapitálový transfer. Predpokladá sa rýchlejšie splácanie výpomoci, čo umožní zvýšiť príjmy verejnej správy.

19. Zvýšenie príjmov Slovenského pozemkového fondu (SPF) za prenájom pôdy (účinnosť: 1.1.2013)

Fond prenajíma v mnohých prípadoch poľnohospodársku pôdu farmárom za nižšie ceny ako sú ceny trhové, čo je neférové voči tým, ktorí si pôdu musia kupovať, resp. prenajímať za trhové podmienky. Z toho dôvodu sa navrhuje zvýšenie nájomného.

20. Aktualizácia výdavkov na doplatky k eurofondom pre Operačný program Doprava (účinnosť: 1.1.2013)

V porovnaní s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 boli aktualizované výdavky štátneho rozpočtu nad rámec spolufinancovania nevyhnutné na zabezpečenie plynulého čerpania zdrojov EÚ pre Operačný program doprava.

21. Úspory v kapitole Všeobecná pokladničná správa (účinnosť: 1.1.2013)

Návrh úspor predpokladá buď zníženie príslušných rezerv na polovičnú úroveň (súdne a exekučné rozhodnutia a krízové situácie) alebo úplné zrušenie rezerv z titulu predpokladanej nerealizácie predmetných výdavkov.

22. Zmena financovania správy núdzových zásob ropy a ropných produktov (účinnosť: 1.1.2013)

Núdzové zásoby ropy spravuje Správa štátnych hmotných rezerv SR (subjekt verejnej správy. Navrhuje sa zavedenie nového systému, kedy by sa touto činnosťou zaoberala organizácia mimo sektora verejnej správy, ktorá by okrem prevzatia bežných činností súvisiacich s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov postupne odkupovala núdzové zásoby ropy a ropných produktov od súčasného správcu.

Ilustračné foto na titulke - SITA

  • Tlačiť
  • 14

Tagy konsolidácia, vláda

Súvisiace články

Fico v daňovom bludisku

Robert Fico začal upratovať verejné financie tam, kde sa to od neho čakalo. Ako prvé si zobral do parády banky a väčšie regulované podniky, ktorým „naparil“špeciálne odvody zo ziskov. Záväzok razantne osekať deficit si však vyžiada oveľa viac iniciatívy. Vo vzduchu lietajú vyššie dane pre podnikateľov či odvodový živnostenský experiment. Zo zbierky nástrelov konsolidačných opatrení Smeru to vyzerá tak, že kreativitu v podnikaní rozhýbu akurát tak vo firemnom účtovníctve.

Dilema pána Kažimíra

Jedno dieťa vám zníži dôchodkový strop o šesť mesiacov

Trnava bude mať najvyššiu daň za ubytovanie na Slovensku

SNS chce nižšiu DPH na ovocie, zeleninu či kyslomliečne produkty