Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Novela účtovníctva byrokraciu celkom nepochová

15.08.2013, 15:25 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Do parlamentu mieri novela zákona o účtovníctve, ktorá zjednodušuje závierku a odbúrava cenovú evidenciu

 • Tlačiť
 • 0

Ministerstvo financií chce odbremeniť malých podnikateľov od zbytočnej papierovej byrokracie. Pripravilo preto novelu zákona o účtovníctve. Vláda ju v stredu spolu s dvanástimi vykonávacími predpismi schválila.

Jednoduchšia účtovná závierka

Účtovná závierka výrazne zníži svoj rozsah, zjednoduší sa aj štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Namiesto 45 strán bude mať len 8. Zjednodušenie výkazov  sa dotkne malých obchodných spoločností, družstiev, pozemkových  spoločenstiev a fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré sú v novele označované ako mikro účtovné jednotky (malý podnikateľ). Vláda nastavila hranice - majetok podnikateľa, firmy nepresiahne 350 000 eur, čistý obrat do 700 000 eur a priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia neprekročí počet 10.

Podľa analýzy ministerstva približne 60 % slovenských podnikateľov spĺňa kritériá pre mikro účtovné jednotky.

Cenová evidencia nebude

Malí podnikatelia už nebudú musieť viesť cenovú evidenciu v zmysle zákona o cenách a tiež im odpadne povinnosť na konci účtovného obdobia časovo rozlišovať opakujúce sa a nevýznamné položky, napríklad telefónne poplatky.

Inventarizácia menej často

Novela znižuje periodicitu inventarizácie majetku. Dlhodobý majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Čo do registra závierok

Do registra sa už nebudú ukladať priebežné individuálne a konsolidované účtovné závierky. Zavedie sa však povinnosť dávať tam okrem výročných správ obcí a vyšších územných celkov aj výročné správy ostatných účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť výročnú správu vyhotovovať.

Účtovanie odpisov

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie (nadácia, neinvestičný fond) si môže podľa novely určiť v odpisovom pláne účtovné odpisy podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani). Nepodnikajúce subjekty majú možnosť voľby, či budú účtovať o opravných položkách a rezervách.

Optimistické ministerstvo

Ministerstvo doslova spočítalo, ako sa zníži množstvo papierov, ktoré budú podnikatelia musieť vypisovať. "Podnikatelia by celkovo po schválení zmien vypisovali až o 2,6 milióna strán dokumentov menej. Ak by boli uložené tieto papiere vedľa seba, tvorili by plochu o rozlohe približne 45 futbalových ihrísk, ak by boli uložené za sebou, dosiahli by dĺžku takmer 800 kilometrov, čo predstavuje vzdialenosť z Bratislavy do Verony v Taliansku," tvrdí rezort financií.

Byrokracia nezahynie

Odborníci sú pri hodnotení zmien v novele menší optimisti. Podľa konateľa poradenskej spoločnosti Profinam Romana Konráda najväčšou byrokratickou záťažou je množstvo povinností, ktoré vyplýva z veľkého množstva rôznych zákonov. "Bežný podnikateľ nemá reálnu šancu obsiahnuť všetky povinnosti, pretože by mu nezostal  žiaden čas na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti."

R. Konrád pripomína, že samotné vedenie účtovníctva a dodržiavanie ostatných povinnosti vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a ostatných prepisov upravujúcich podnikanie oberá podnikateľov a firmy o čas, ktorý by mohli  venovať svojej hlavnej činnosti.

Aj keď sú navrhované zmeny určite úľavy a  zjednodušenia, na druhej strane vždy v nejakej inej oblasti sa byrokratická záťaž zvýši. Pozitívne zmeny preto často nevyvážia zmeny negatívne a preto byrokratická záťaž pre podnikateľov narastá.

"Napríklad v nedávnom období sa zmenila frekvencia na podávanie prehľadu o odvedených preddavkoch na daň z miezd zamestnancov z  kvartálneho na mesačný prehľad. Zmena bola odôvodnená tým, že postupne sa prejde iba na tento jeden výkaz a nebude potrebne podávať výkazy do  Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Konsolidácia platenia odvodov a daní jednej inštitúcii sa však stále odkladá a teda povinnosť podávať 3 výkazy za mesiac s podobnými alebo rovnakými údajmi stále zostáva," konkretizoval R. Konrád.

Podnikateľom by podľa jeho slov pomohlo, ak by štátne úrady medzi sebou viac komunikovali a podnikatelia by nemuseli duplicitne zasielať veľmi podobné údaje viacerým inštitúciám.

5 dôležitých zmien v novele zákona o účtovníctve (zákon je v NR SR, platiť má od 1. 1. 2014)

 1. účtovná závierka sa bude zostavovať v skrátenom rozsahu
 2. do Registra účtovných závierok sa budú ukladať aj výročné správy a zaniká povinnosť ukladania priebežných účtovných závierok
 3. cenné papiere a deriváty sa už nebudú oceňovať reálnou ale obstarávacou hodnotou. Ide o odbúranie oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 4. dlhodobý majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu zostavenia účtovnej závierky
 5. zrušenie povinnosti tvoriť opravné položky a rezervy v účtovnej jednotke, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania

Kto je mikro účtovná jednotka

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva (obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba - podnikateľ účtujúca v sústave podvojného účtovníctva) sa považuje za mikro účtovnú jednotku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve z uvedených kritérií:

 • suma jej majetku zisteného zo súvahy v brutto ocenení (bez zohľadnenia odpisov a opravných položiek) nepresiahne 350 000 eur
 • čistý obrat (výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou) nepresiahne 700 000 eur
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia neprekročí 10
 • Tlačiť
 • 0

Tagy poradňa, Účtovanie v podnikaní, účtovná závierka

Diskusia (0 reakcií)