Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Účtovníctvo ostáva v područí daňových zákonov

30.05.2002, 00:00 | Juraj Janoška | © 2002 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Účtovná závierka má poskytovať verný obraz finančnej situácie firmy, výsledkov jej hospodárenia a peňažných tokov. Vykazovanie informácií musí byť úplné. Nevyhnutný je ľahký prístup verejnosti k závierke. A treba účinný systém kontroly dodržiavania účtovných postupov.

Všetky tieto atribúty si pýtal aj nový zákon o účtovníctve, ktorý prešiel v Národnej rade SR do druhého čítania. Právna úprava očakávaniam vyhovela iba čiastočne. Veľkým prínosom je však odvolávka na tiež v súčasnosti novelizovaný zákon o burze.

Ten nariaďuje verejne obchodovateľným spoločnostiam a finančným inštutúciám vypracovávať od roku 2004 konsolidovanú účtovnú závierku v Medzinárodných účtovných štandardoch (International Accounting Standards – IAS). Zároveň umožňuje zostavovať v týchto štandardoch aj individuálnu účtovnú závierku.

Neprehliadnite ďalšie aktuálne články k téme ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE:


Daňová optika

„Prechodné obdobie bolo dosť dlhé na to, aby sme ho ešte predlžovali. Musíme urobiť zásadný skok dopredu a uplatniť účtovný model dovoľujúci nám vykazovať informácie, ktoré potrebujeme práve v podmienkach trhovej ekonomiky. Veď účtovníctvo je jeden z jej pilierov,“ vyzvala na ostatnej TREND konferencii Finančný manažment 2002 Anna Lečková, ktorá je partnerom pre audit a poradenské služby spoločnosti Deloitte & Touche. Podľa nej je však slovenské účtovníctvo čoraz viac účtovníctvom pre štát ako pre podnikateľov.

Návrh nového zákona o účtovníctve sa nedostal z područia daňových predpisov, a to napriek tomu, že deklaruje povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Najdôležitejšou úlohou finančného účtovníctva je podľa A. Lečkovej určiť, koľko sa bude platiť daní. „Veď sa pozrime na úvodné odseky zákona o účtovníctve. Definujú, kto má viesť účtovníctvo – tí, ktorí vykazujú základ dane. To je práve to, čo nám zostalo z minulosti a čo musíme prekonať. Nehovorím, že dane nie sú dôležité, ale nesmú byť primárne. Jednoducho, keby nebolo biznisu, tak nie sú ani dane,“ upozorňuje.

„Zákon sa zatiaľ nepodarilo úplne oddeliť od daní. Ale pravdivý a verný obraz sa dá získať len vtedy, ak sa daňové hľadiská nebudú uplatňovať v plnej miere,“ priznáva riaditeľka odboru metodiky účtovníctva na Ministerstve financií SR Helena Ivaničová. No jedným dychom upozorňuje, že daňové hľadisko bude oddelené pre subjekty, ktoré budú vykazovať podľa IAS. Na druhej strane priznáva, že ostatné subjekty budú naďalej používať slovenské predpisy, kde „daňové hľadisko, žiaľ, zohráva určitú rolu“.

Časové hľadisko

Ďalším kritizovaným princípom je priorita odovzdania účtovnej závierky daňovým úradom. Účtovná závierka sa musí vydať k dátumu daňového priznania vo finálnej verzii. „Pritom v tom čase nie je schválená. Môže sa tak stať, že na valné zhromaždenie sa dostane nekvalitná účtovná závierka – nepostihla niektoré možné korekcie a udalosti, ktoré nastali do dňa valného zhromaždenia,“ argumentuje A. Lečková.

Ako upozorňuje H. Ivaničová, tento problém sa sčasti vyriešil. Účtovná závierka musí byť vypracovaná k 31. marcu, prípadne 30. júnu (ak daňové priznanie robí daňový poradca). Prípadné opravy na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť premietnuté ako účtovné prípady do nasledujúceho roka, alebo sa môže podľa IAS pristúpiť k úprave stavov uzavretého roka. Na druhej strane však H. Ivaničová priznáva, že korekcie možno robiť len vo výkazoch, účtovné knihy sa už neotvárajú.

Ak spoločnosť uzatvára účtovníctvo podľa slovenských predpisov, závisí aj od valného zhromaždenia, ako upraví čas, keď mu musí byť účtovná závierka prodložená. „Keď valné zhromaždenie stanoví, že chce mať účtovnú závierku – aspoň predbežnú – ešte pred odovzdaním na daňový úrad, je to jeho právomoc,“ dopĺňa zástupkyňa ministerstva.

Pritom prízvukuje, že zodpovednosť akcionárov a spoločníkov vyplýva dokonca z Obchodného zákonníka – ich povinnosťou je nielen prísť na valné zhromaždenie. Majú pracovať s orgánmi spoločnosti v priebehu celého roka a priebežne sa informovať o hospodárení spoločnosti.

Chýba nezávislý kontrolór

Dodržiavanie zákona o účtovníctve kontrolujú daňové úrady. „Tie nemusia byť v posudzovaní nejakej transakcie vždy nezávislé. Môžu byť ovplyvnené tým, že ich cieľom je vyberať viac daní. Daňové úrady nie sú to správne miesto, ktoré by malo zodpovedať za vynucovanie dodržovania účtovných postupov. V novom zákone tiež zostal tento prístup,“ kritizuje A. Lečková.

Akčný plán na posilnenie kapacít účtovníctva pritom zamýšľal vytvoriť profesijné združenie – Najvyšší účtovný dvor –, ktoré by dohliadalo na dodržiavanie účtovných predpisov. Správca dane by kontroloval len povinnosti vyplývajúce z daňových zákonov.

„Daňové riaditeľstvo tam zostalo, pretože slovenské kompetenčné zákony nepoznajú iný subjekt, ktorý by zriadil štát a ktorý by mohol vstupovať do účtovných jednotiek. Na túto činnosť sú zriadené daňové úrady,“ reaguje H. Ivaničová. Podľa nej to však neznamená, že vízia, ktorá v akčnom pláne je, nebude časom realizovaná. No na to, aby sa vytvorila takáto inštitúcia a odčlenili sa kompetencie, je podľa nej treba omnoho viac času ako na prípravu zákona o účtovníctve.

Nový zákon síce zavádza možnosť voľby hospodárskeho roka ako účtovného obdobia. Uznať takúto možnosť je však oprávnený opäť len správca dane. Zasa to vychádza z kompetencií. Štát má jediný subjekt, ktorý komunikuje s účtovnými jednotkami – daňové úrady. „Áno, žiadosť sa bude podávať na daňové úrady, ale tie by mali pripraviť určité kritériá, pri splnení ktorých hospodársky rok [odlišný od kalendárneho roka] povolia. Preto je účinnosť tohto opatrenia odsunutá až od roku 2004,“ vysvetľuje H. Ivaničová.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Forma má stále prednosť pred podstatou

Daňová legislatíva na jednej strane ovplyvňuje účtovné postupy na úkor verného zobrazenia situácie vo firme. Na druhej strane slovenskí manažéri nevyužívajú zákonom dané možnosti.

Do plachiet medzinárodných štandardov zadul priaznivý vietor

Slovensko je ambicióznejšie ako únia

Rozdiely medzi IAS a štandardmi v SR

Zmanipulované účtovníctvo ďalej ovplyvňujú svetové indexy

Diskusia (0 reakcií)