Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vykašlite sa na účtovníctvo. Daňovú evidenciu zvládnete sami

02.08.2013, 05:40 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Seriál Účtovanie v podnikaní. Od januára bude evidencia ešte výhodnejšia

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Živnostníci, ktorí uplatňovali vlani paušálne výdavky hľadajú tento rok iné, výhodnejšie spôsoby účtovania.

Daňová evidencia môže byť dobrou voľbou. O tom, že si tento spôsob vedenia účtovníctva už podnikatelia obľúbili svedčí aj štatistika Finančnej správy. Daňovú evidenciu v zdaňovacom období 2012 (preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona) si pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uplatnilo 108 281 daňových subjektov. Na porovnanie - paušálne výdavky použilo 180 199 daňových subjektov.

Daňová evidencia sa vyplatí najmä tým živnostníkom, ktorých ročné príjmy sú vyššie ako 12 600 eur. Po oklieštení paušálnych výdavkov na 5 040 eur (420 eur mesačne) je to hranica, kedy treba uvažovať o zmene. Tento spôsob vedenia účtov sa vyplatí podnikateľom s nízkym obratom a malým počtom účtovných dokladov. Môžu byť (na rozdiel od paušálnych výdavkov) platiteľmi DPH.

Výhody

V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom má evidencia veľa výhod. Daniari nemôžu živnostníka pokutovať za porušovanie zákona o účtovníctve. Nie je totiž účtovnou jednotkou, daňová evidencia nepodlieha kontrolám podľa zákona o účtovníctve.

Ak sa ale chce živnostník vyhnúť jednoduchému účtovníctvu, musí si ustriehnuť svoje príjmy. Pri daňovej evidencii nemôžu prekročiť 170-tisíc eur. Druhou podmienkou je, že podnikateľskú činnosť musí vykonávať sám - to znamená, že nemôže mať zamestnancov.

Od januára ešte výhodnejšie

Daňová evidencia by mala byť od januára ešte výhodnejšia. Obmedzenia by sa mali zrušiť. Počíta s tým novela zákona o dani z príjmov. Bude ju môcť viesť každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Podnikateľ bude môcť zamestnávať zamestnancov a padne aj hranica príjmu, ktorá už nebude 170 000 eur.

Evidencia

Papierovaniu sa živnostník nevyhne ani pri daňovej evidencii. Podlieha daňovým zákonom, musí preto viesť evidenciu o svojich zdaniteľných plneniach (prijatých aj uskutočnených).

Ak sa rozhodne podnikateľ pre takúto možnosť, podľa zákona o dani z príjmov vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o:

 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede (výpisy z bankového účtu, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladne...);
 • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý slúži na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť a je ho možné odpisovať;
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch (prijaté a vystavené faktúry...).

Na túto evidenciu podnikateľ nepotrebuje účtovníčku ani špeciálne účtovné knihy. Forma evidencie nie je v zákone predpísaná. Stačí ak sa zdokonalí v Exceli, aby si vedel pripraviť tabuľky. Do nich potom bude dopĺňať informácie o svojom podnikaní.

Príjmy a výdavky

Do evidencie o príjmoch a výdavkoch bude podnikateľ pod seba do tabuľky zapisovať všetky príjmy, ktoré má z podnikania a daňové výdavky. Zapisovať do nej musí aj všetky vydané a prijaté účtovné doklady. Evidenciu vedie postupne za sebou v časovom slede. Všetky prijaté a vydané doklady musia mať náležitosti účtovného dokladu. Evidencia musí mať minimálne tieto údaje: poradové číslo riadka, dátum uskutočnenia hospodárskej operácie, označenie daňového dokladu, text, v ktorom bude spresnená operácia, prehľad o príjmoch, prehľad o daňových výdavkoch, celkové súčty na konci každej strany, počiatočné súčty (prenosy) na začiatku každej strany.

Na konci zdaňovacieho obdobia podnikateľ zistí konečné súčty príjmov a konečné súčty daňových výdavkov, z ktorých potom vypočíta základ dane

Evidencia príjmov a daňových výdavkov, rok 2013
(v eurách)
Por.číslo Číslo dokladu Dátum Text Príjmy Výdavky
1 P1 4.1. Úhrada za FA 01 1100
2 V1 6.1. Platba do VšZP 55,02
3 V2 6.1. Platba do SP 130,27
4 Prevod 6.1. 1100 185,29

Majetok

Zložitejšia je evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku. Za dlhodobý hmotný majetok sa považujú najmä nehnuteľnosti ako pozemky, stavby, byty či nebytové priestory. Zároveň ním môžu byť aj hnuteľné veci, ak ich cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Sem patria predovšetkým rôzne stroje a zariadenia. Za dlhodobý nehmotný majetok sa zase považujú napríklad počítačové programy v prípade, že majú dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok a ich cena je vyššia ako 2 400 eur. Ak podnikateľ má takýto majetok, musí ho zapisovať. V prípade, že niekto nemá hmotný ani nehmotný majetok, nepotrebuje ani túto evidenciu.

Postupné opotrebenie majetku je vyjadrené odpismi. Podnikateľ eviduje len daňové odpisy. Obstaranie hmotného majetku nemôže živnostník zaevidovať do evidencie príjmov a daňových výdavkov naraz a v celej výške. Musí vypočítať k 31.12. zdaňovacieho obdobia odpis ročný, ktorý potom zaeviduje do evidencie o príjmoch a daňových výdavkoch ako výdavok daňový.

Karta hmotného a nehmotného majetku musí obsahovať minimálne názov majetku, jeho číselné označenie, ocenenie, dátum obstarania a dátum jeho zaradenia do užívania, údaje o daňovom odpisovaní majetku (odpisová skupina, doba a spôsob odpisovania)

Evidencia hmotného majetku č.1
Názov majetku Osobné auto Odpisová skupina 1
Dátum obstarania 20. 07. 2013 Doba odpisovania 4 roky
Dátum uvedenia do používania 20. 07. 2013 Spôsob odpisovania: rovnomerný
Obstarávacia cena 18 000 eur
Vstupná cena 18 000 eur

Zásoby

V evidencii o zásobách sa vedie zase materiál, vlastná výroba, zvieratá a tovar. Ak podnikateľ zásoby kúpi, táto kúpna cena sa rovná obstarávacej cene.

Evidencia o zásobách by mala obsahovať názov a popis zásob, dátum obstarania, obstarávaciu cenu za jednotkové množstvo, počet jednotiek majetku (v kusoch, litroch, metroch...), dátum a spôsob vyradenia.

Pohľadávky a záväzky

V evidencii o pohľadávkach uvádza všetky pohľadávky, ktoré podnikateľ má voči ostatným subjektom. Ide predovšetkým o predaj, za ktorý dostane zaplatené neskôr. To znamená, že niekomu dodá tovar alebo službu a vystaví faktúru, ktorá má určitú lehotu splatnosti. Po zaplatení tejto faktúry pohľadávka zaniká.

V evidencii o záväzkoch podnikateľ vyčísľuje koľko dlhuje ostatným firmám. Ide najmä o kúpu tovaru či získanie služieb, za ktoré zaplatí neskôr. V evidencii by malo byť uvedené, komu podnikateľ dlhuje, akú sumu a za čo. Môže sa pritom rozhodnúť, či bude viesť len jednu evidenciu, alebo viacero podľa druhu záväzkov.

Zmena účtovania

Ak podnikateľ počas roka poruší podmienky daňovej evidencie, napríklad zamestná zamestnanca, musí od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia prejsť na jednoduché účtovníctvo alebo na paušál. Daňovú evidenciu potom musí mať odloženú počas celej doby, až kým zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne prejsť z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu, nie je potrebné, aby podával dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, ako by musel v prípade prechodu z uplatňovania paušálnych výdavkov na preukázateľné.

Výhody daňovej evidencie

 • nie je potrebné účtovať kompletné výpisy z účtov položku po položke, bez ohľadu to, či s podnikaním živnostníka súvisia alebo nie
 • nie je potrebné viesť knihy pokladnice a banky
 • nie je potrebné vyhotovovať inventúrne súpisy hotovosti, cenín, majetku a zásob
 • nevyhotovuje sa účtovná závierka, nepodávajú účtovné výkazy, iba daňové priznanie
 • celkovo šetrí čas a náklady na prípadného účtovníka resp. spracovateľa
 • je možné na jej evidenciu použiť papier, excelovskú tabuľku prípadne aj štandardný účtovný softvér

Nevýhody daňovej evidencie (malo by sa zmeniť)

 • nemôžu ju použiť firmy, ktoré zamestnávajú zamestnancov
 • nemôžu ju použiť firmy s ročnými príjmami za predchádzajúci rok 170 000 eur a viac
 • nemôžu ju použiť SZČO, ktoré majú len príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenajímania hnuteľného príslušenstva danej nehnuteľnosti. Takíto prenajímatelia nehnuteľností (teda prenajímatelia na základe pridelené DIČ, nie živnostníci) vedú inú, veľmi podobnú zjednodušené evidenciu príjmov a výdavkov (ide o evidenciu v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov)
 • je potrebné ovládať kompletnú problematiku dane z príjmov -  daňovo uznateľné výdavky, majetok, odpisy, rezervy atď. - a iných daní
 • je potrebné viesť evidencie, rovnaké ako v účtovníctve - tj. evidenciu pohľadávok, záväzkov, zásob a majetku
 • príjmové a výdavkové doklady musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve

Zdroj: Libertax Consulting, s.r.o.

Čo radí odborník

"Dôležité je dodržať obsah dokladov, ktoré musia mať rovnaké náležitosti, ako účtovné doklady podnikateľa, ktorý vedie účtovníctvo, prípadne aj náležitostí faktúr z hľadiska DPH, ak podnikateľ podlieha DPH. Rovnako je potrebné dodržiavať pravidlá pre daňové výdavky uvedené v zákone o dani z príjmov. Nie všetky výdavky sú totiž automaticky daňovými výdavkami v plnom rozsahu. Predovšetkým musia spĺňať podmienku, že ide o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.  Potrebné je dodržiavať niektoré obmedzenia. Napríklad faktúra za nákup stravných poukážok nepôjde do výdavkov automaticky, ale podnikateľ si môže dať do výdavkov stravné len za každý odpracovaný deň (za dni voľna, za dni, kedy bol na pracovnej ceste či dostal stravné od prípadného zamestnávateľa mu stravné ako SZČO neprináleží) a určite nie spätne, to je za dni predchádzajúce nákupu stravných poukážok."

Peter Furmaník, Libertax Consulting

Seriál Účtovanie v podnikaní pripravujeme v spolupráci s Petrom Furmaníkom z účtovnej a poradenskej kancelárie Libertax Consulting

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

4. Jednoduché účtovníctvo

5. Platiť alebo neplatiť DPH

6. Auto v podnikaní (lízing, kúpa, účtovanie auta, účtovanie služobných ciest)

7. Ako si zaúčtovať stravovanie

8. Problematické výdavky

9. Dane a odvody v podnikaní

10. Registračná pokladnica - zmeny od januára

Predchádzajúce vydania seriálu Účtovanie v podnikaní (aj RSS feed) nájdete tu 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy dane, daňová poradňa, Účtovanie v podnikaní

Diskusia (0 reakcií)