Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Etický kódex TRENDU a PROFITU

Preambula

Úlohou redakcií TRENDU a PROFITU je poskytovať čitateľom nestranné informácie, vecné analýzy prísne založené na overených faktoch a vytvárať priestor na konštruktívnu spoločenskú diskusiu o závažných témach. Reportéri, redaktori, fotoreportéri a ďalší pracovníci redakcií TRENDU a PROFITU si uvedomujú, že sila nezávislej žurnalistiky je v jej autorite a povesti, a preto neurobia nič, čo by ich mohlo narušiť alebo oslabiť. Urobia všetko, čo je v ich silách a schopnostiach, aby tieto hodnoty naďalej posilňovali.

I. Účel kódexu

 1. Účelom Etického kódexu je:
  1. stanoviť záväzné pravidlá správania pre pracovníkov a stálych externých spolupracovníkov redakcií TRENDU a PROFITU
  2. informovať verejnosť o hodnotách a zásadách novinárskej práce platných v redakciách TRENDU a PROFITU, ktoré sú zároveň záväzkom vydavateľstva voči čitateľom, spolupracovníkom, zdrojom a obchodným partnerom.

II. Základné hodnoty

 1. Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty slobody slova, politická a ekonomická nezávislosť, spravodlivosť a slušnosť. Novinár sa vo svojej práci snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
 2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. Novinár a verejnosť 

 1. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
 2. Novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade použitia utajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použiť v súlade s ustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov, ktoré sú uvedené nižšie.
 3. Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.
 4. V prípade, že redakcia zistí, že zverejnila nepravdivé, skreslené alebo zavádzajúce informácie, bez meškania a aj z vlastnej iniciatívy uverejní ich opravu alebo spresnenie. O uverejnení opravy, odpovede a dodatočného oznámenia v zmysle tlačového zákona rozhoduje vydavateľ tlače spolu s príslušným šéfredaktorom v súlade s platným zákonom.
 5. Novinár nikdy nemanipuluje s textovými, obrazovými, zvukovoobrazovými či zvukovými záznamami ani fotografiami. Prípustné sú len tie technické úpravy, ktorých cieľom je zlepšiť ich kvalitu či zrozumiteľnosť. Obsahová retuš fotografií je neprípustná. Koláže, montáže, rekonštrukcie či ilustračné záznamy musia byť jasne označené.
 6. Titulky článkov nesmú byť zavádzajúce ani nepravdivé. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.
 7. Komentáre, názory a subjektívne hodnotenia autorov musia byť jasne odlíšené od spravodajstva a faktov. Ani v komentári novinár neuvádza názory, ktoré protirečia faktom.
 8. Inzercia a platené oznamy musia byť jasne označené. Novinár nesmie svojím menom podpísať alebo pod svojím menom zverejniť platenú inzerciu alebo oznam, ktoré by mohli vyvolávať dojem, že ide o nezávislé autorské dielo novinára.
 9. Novinár nesmie vydávať svoje staršie publikované dielo za nové.
 10. Novinár pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou neprijíma dary alebo iné výhody vrátane pozvaní na neformálne zábavné alebo relaxačné aktivity, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie jeho práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách a iných podujatiach určených verejnosti a zástupcom médií. Prijatie nevyžiadaného daru v hodnote prevyšujúcej 20 eur (napr. dar pripojený k novoročnému blahoprianiu) je pracovník redakcií povinný písomne nahlásiť šéfredaktorovi s uvedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dar poslala.
 11. Pozvanie na pracovné najmä zahraničné cesty, semináre a ďalšie akcie organizované a financované inými subjektmi možno prijať len so súhlasom šéfredaktora. Takéto pozvania môže šéfredaktor schváliť len s podmienkou, že pozvania nie sú spojené s očakávaním porušenia zásad redakčnej nezávislosti a objektívneho informovania. Prijať tieto pozvania môže redakcia iba v tom prípade, ak by inak nemala možnosť informovať o udalosti významnej pre svojho čitateľa. Pri publikovaní takto získaných informácií venujú pracovníci redakcie mimoriadnu starostlivosť dodržiavaniu zásad objektívnosti a nestrannosti.
 12. Ak náklady na domácu alebo zahraničnú cestu a/alebo pobyt novinára, iné výhody alebo ich časť hradil niekto iný než novinár alebo jeho redakcia, novinár primeranou formou na to upozorní čitateľov.
 13. Novinár má právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záujmov, najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny alebo blízkych, informuje o tom redakciu. Ak redakcia rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má novinár na úlohe ďalej pracovať, primeranou formou o tom informuje verejnosť.
 14. Ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o aktivitách svojich majiteľov, primeranou formou o tom informuje verejnosť.
 15. Novinár nesmie využiť vo svoj prospech informácie, ktoré získal pri výkone práce, pokiaľ neboli zverejnené.
 16. Novinár nevyužíva výsady vyplývajúce z jeho povolania pre svoj súkromný prospech, nepreukazuje sa novinárskym preukazom alebo uvedením príslušnosti k médiu v situáciách, ktoré nesúvisia s priamym výkonom jeho povolania. 

IV. Novinár a objekt jeho záujmu 

 1. Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať alebo hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že si to vyžaduje verejný záujem. Nesmie znižovať dobré meno dotknutej osoby, jej česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne, proti verejnému záujmu alebo vzbudzuje pohoršenie.
 2. Novinár rešpektuje prezumpciu neviny. Celé mená ľudí podozrivých z trestnej činnosti zverejňuje len v prípade, že zverejnenie ich mena predstavuje dôležitý verejný záujem.
 3. Novinár je pred zverejnením kritiky povinný poskytnúť kritizovanej strane primeraný čas (s prihliadnutím na výrobný harmonogram média) na odpovede na otázky alebo zaujatie stanoviska a je povinný v článku uverejniť všetky relevantné informácie a argumenty kritizovanej strany ku kritizovaným skutočnostiam. V prípade, že kritizovaná strana v primeranom čase na otázky neodpovie, je povinný o tom čitateľov vhodným spôsobom informovať.
 4. Informácie, ktorých zverejnenie môže byť spojené s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom a v prípade potreby aktívne spolupracovať s právnym servisom vydavateľstva.
 5. Fotoreportér poskytujúci služby pre redakcie TRENDU a PROFITU pristupuje k všetkým zobrazovaným osobám s rešpektom a úctou a vynakladá maximálne úsilie, aby tvorivo autorsky zachytil tieto osoby s charakteristickými výrazmi a gestami, ktoré čo najlepšie vyjadrujú jeho osobnosť. Fotoreportér má v tomto zmysle právo zasahovať do výberu a úpravy fotografií pred ich uverejnením.
 6. Novinár nepodnecuje nenávisť ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.

V. Novinár a zdroj informácií

 1. Novinár získava informácie, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové záznamy pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár a neskrýva svoje celé meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu. Na nahrávanie rozhovoru vrátane nahrávania telefonického rozhovoru vopred upozorní.
 2. Novinár dodržiava prísľuby ochrany dôverného zdroja, kým ho tejto povinnosti nezbaví informátor. Novinár je na požiadanie povinný odhaliť identitu anonymného zdroja príslušnému šéfredaktorovi. Šéfredaktor smie sprístupniť túto informáciu len po dohode s novinárom a dôverným zdrojom v zmysle ustanovení platného tlačového zákona.
 3. Ak respondent nechce, aby časť jeho vyjadrení bola citovaná alebo s ním spájaná v článku, jasne na to vopred upozorní (off record). Novinár je povinný túto požiadavku dodržať.
 4. Novinár nesmie používať fiktívne zdroje informácií.
 5. Na verejných vystúpeniach a zhromaždeniach a podujatiach určených na informovanie verejnosti prostredníctvom médií je novinár oprávnený robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj obrazové záznamy bez výslovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak nedochádza k porušeniu autorských práv alebo práv súvisiacich. Novinár môže rovnako postupovať aj pri vyhotovovaní záznamov a zbieraní informácií na verejných priestranstvách.
 6. Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii.
 7. Autormi článkov, fotografií a obrazovo-zvukových príspevkov sú novinári, a nie respondenti a inštitúcie, ktorí novinárom poskytli informácie, odpovede na otázky, stanoviská alebo spoluprácu.
 8. Novinár nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, nezverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s týmto kódexom zo strany respondenta, ktorý predtým informácie poskytol. V odôvodnených prípadoch môže ešte pred začiatkom rozhovoru akceptovať dohodu o jeho následnej tzv. autorizácii. Ak respondent požaduje tzv. autorizáciu, novinár je povinný ho informovať, že v rámci nej je možné len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí alebo vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.
 9. Tzv. autorizácia textu sa obmedzí výlučne na vyjadrenia, ktoré poskytol samotný respondent. Novinár nepristúpi na dohodu, ktorá by respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého článku.
 10. Fotoreportér pracujúci, resp. spolupracujúci s redakciami TRENDU a PROFITU ani autor článku nie sú povinní pristúpiť na požiadavku zobrazovanej osoby schváliť pred uverejnením zverejnenie podobizne. Fotoreportér prísne dbá o to, aby zobrazenie osoby nebolo v rozpore s jej oprávnenými záujmami.
 11. Za okolností, ktoré sú uvedené nižšie, môže novinár vo svojej práci použiť aj mimoriadne prostriedky. Nimi sa rozumejú:
  1. použitie utajených spôsobov zhromažďovania informácií vrátane skrytej kamery, fotoaparátu či mikrofónu,
  2. použitie utajených a dôverných zdrojov,
  3. zverejnenie neoverených informácií,
  4. zverejnenie informácií zo súkromia osôb, ktoré nie sú verejne činné a ich súkromie je inak chránené.
 12. Mimoriadne prostriedky novinárskej práce je možné použiť iba v prípade, že ich použitie smeruje k naplneniu dôležitého verejného záujmu a že tento záujem nebolo možné uskutočniť iným spôsobom.
 13. Využitie mimoriadnych prostriedkov novinárskej práce musí byť schválené na najvyššej úrovni redakčného riadenia.
 14. Pod dôležitým verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša významný prospech všetkým alebo mnohým občanom. Dôležitým verejným záujmom je najmä:
  1. zabránenie zneužívaniu verejnej moci,
  2. riadne fungovanie politického systému a spoločenských inštitúcií,
  3. ochrana života, zdravia, bezpečnosti, verejných financií a majetku občanov,
  4. ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt.
 15. Použitie mimoriadnych prostriedkov musí byť pri zverejnení textu alebo odvysielaní programu, pri ktorých príprave bolo použité, primerane vysvetlené čitateľom.

VI. Novinár, redakcia a vydavateľstvo 

 1. Novinár v riadiacej pozícii aktívne podporuje dodržiavanie tohto kódexu. Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách chránia slobodu prejavu novinára a v prípade potreby mu v rámci svojich možností zabezpečujú primeranú právnu ochranu.
 2. Úlohou šéfredaktora je garantovať nezávislosť média. V prípade projektov komerčného charakteru (prílohy, ročenky, špeciály), ktoré obsahujú redakčné texty, šéfredaktor dohliada na to, aby bola zachovaná redakčná nezávislosť týchto materiálov od obchodných cieľov a obchodné oddelenie nemalo vplyv na spracovanie týchto článkov.
 3. V prípade, že sa šéfredaktor z pozície vydavateľa aktívne podieľa na obchodných rokovaniach súvisiacich s komerčnými aktivitami, zodpovedá za nezávislosť materiálov v prílohách komerčného charakteru poverený editor alebo vedúci redaktor.
 4. Novinára nemožno nútiť k takej činnosti a k podieľaniu sa na tvorbe takých stanovísk, ktoré by zásadne odporovali jeho svedomiu; pre uplatnenie tohto práva nesmie byť novinárovi spôsobená ujma na iných právach.
 5. Príspevok určený na uverejnenie, ktorého obsah bol redakčne upravený tak, že sa zmenil jeho pôvodný zmysel, možno uverejniť len so súhlasom autora.
 6. Novinári zamestnaní v redakciách TRENDU a PROFITU alebo s nimi spolupracujúci napr. na báze autorských zmlúv môžu pripravovať a uverejňovať príspevky mimo médií majetkovo prepojených s vydavateľstvom TRENDU a PROFITU len s predchádzajúcim súhlasom im nadriadeného šéfredaktora a v zmysle ich platnej zmluvy s vydavateľstvom. Takáto činnosť nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať záujmy vydavateľstva ani konkurovať jeho aktivitám.
 7. Ak novinár hodlá spracovať podnet na napísanie článku od subjektu, ktorého predmetom podnikania sú služby v oblasti public relations (PR), reklamy, propagácie a marketingovej komunikácie alebo od firiem týmto propagujúcich vlastné výrobky a služby, je o tom povinný vopred informovať príslušného šéfredaktora.
 8. Reportéri, redaktori, editori a vedúci pracovníci redakcií sú reprezentantmi vydavateľstva. Ich vystupovanie a konanie nesmie poškodzovať dobrú povesť redakcií, vydavateľstva ani médií. Platí to aj pre ich pôsobenie na sociálnych sieťach, blogoch a v súkromí, kde musia mať na pamäti, že sú spájaní s titulmi a firmou, pre ktorú pracujú.
 9. Novinári ako zamestnanci alebo zmluvní partneri vydavateľstva TRENDU a PROFITU aktívne podporujú plnenie obchodných cieľov vydavateľstva a spolupracujú s ostatnými úsekmi, dodržiavajúc pri tom zásady tohto Etického kódexu.
 10. Zamestnanci a zmluvní spolupracovníci vydavateľstva TRENDU a PROFITU zachovávajú lojalitu svojmu vydavateľstvu a bez predchádzajúceho súhlasu vedenia vydavateľskej spoločnosti neposkytujú žiadnym ďalším subjektom vrátane médií informácie o vnútornom chode vydavateľstva, organizácii činnosti redakcií, obchodných ani redakčných plánoch, obchodnej politike, finančných plánoch a výsledkoch ani o iných skutočnostiach, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo vnútornou záležitosťou vydavateľstva, a to ani na sociálnych sieťach a ani po ukončení pracovného pomeru, resp. zmluvného vzťahu.
 11. Zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci vydavateľstva nešíria žiadne osobné informácie o svojich kolegoch, zákazníkoch a obchodných partneroch vydavateľstva a ani o osobách, s ktorými spolupracovali alebo o ktorých písali pri výkone povolania.
 12. Novinár je povinný poskytnúť súčinnosť v súdnych sporoch a správnych konaniach vedených proti jeho kolegom, zamestnávateľom či redakciám, ak takéto konania súvisia s jeho prácou. Táto povinnosť platí aj po ukončení pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu s vydavateľstvom, ak sa na príprave článkov priamo súvisiacich so súdnymi spormi podieľal.
 13. Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách rešpektujú názorovú rôznorodosť a rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, etnický pôvod, sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie, politickú, spoločenskú a kultúrnu príslušnosť novinárov.

 VII. Novinár a kolegovia

 1.  Novinár nesmie vydávať cudzí text, fotografiu či iné dielo alebo záznam za vlastné.
 2. Novinári rešpektujú prácu svojich kolegov z iných médií. Pri preberaní informácií z iných médií uvádzajú ich originálny pôvod aj s názvom média.
 3. Ak chce novinár uverejniť rovnaký alebo podobný príspevok vo viacerých médiách, musí na to všetky tieto médiá upozorniť.
 4. Novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie svojich kolegov.

VIII. Cenzúra

 1. Cenzúrou sa rozumie obmedzenie, potlačenie alebo nezverejnenie informácie, obrazu či záznamu, ak k nemu došlo z politických, obchodných či osobných dôvodov.
 2. Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce a zakazuje sa.
 3. Vedenie každej redakcie má právo rozhodovať o témach, ktorým sa členovia a prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob ich spracovania a aj rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie ani editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových a obrazových diel sa nepovažuje za cenzúru.
 4. Redigovaním sa rozumie úprava textu, zvukového, zvukovo-obrazového alebo obrazového záznamu z hľadiska významovej štruktúry, dramaturgickej výstavby, vecnej a faktickej presnosti, gramatickej správnosti a zrozumiteľnosti.
 5. Editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spracovania informácií a záznamov určených na uverejnenie, rozhodovanie o ich uverejnení alebo zaradení do vydania, dĺžke, žánri, poradí, v akom sú uverejnené, a kontexte, v ktorom sú zverejnené.

IX. Konflikt záujmov

 1. Pre reportérov, redaktorov a editorov redakcií TRENDU a PROFITU je najdôležitejší záujem čitateľa, ktorému v žiadnom prípade nemožno nadradiť záujmy obchodných partnerov, inzerentov ani obchodné či politické záujmy majiteľov vydavateľstva.
 2. Spracovanie redakčných tém, výber faktov, ich interpretácia a ďalšie rozhodnutia týkajúce sa obsahu médií sú plne v kompetencii pracovníkov redakcií a nie je prípustné, aby do nich akokoľvek zasahovali inzerenti, obchodní partneri, pracovníci inzertného oddelenia ani majitelia, ak nie sú zároveň pracovníkmi alebo vedúcimi pracovníkmi redakcií.
 3. Inzercia a platený/sponzorovaný obsah musia byť jasné označené a viditeľne odlíšené od nezávislého redakčného obsahu tak, aby vo vnímaní čitateľov nemohlo dôjsť k ich zámene. Hlavnými odlišovacími znakmi inzercie od redakčného obsahu sú nápis Inzercia, zverejnené inzertné číslo a jednoznačne odlíšiteľná grafická úprava. O tom, či je platený obsah dostatočne odlíšený od redakčného obsahu, rozhoduje príslušný šéfredaktor.
 4. Vyššie uvedené zásady platia aj pre prílohy, ročenky a špeciálnu produkciu. V prípade, že celý obsah týchto produktov je platený, sú tieto prílohy a ročenky na titulnej strane výrazne označené ako „komerčné“.
 5. Novinári a ďalší pracovníci redakcií TRENDU a PROFITU nesmú svojimi článkami robiť skrytú reklamu, ponúkať ani predávať inzerciu a nemôžu prijímať provízie za inzerciu. Za skrytú inzerciu sa nepovažuje zverejnenie názvov obchodných spoločností, produktov a služieb, ak je v primeranej miere a zverejnenie je potrebné na informovanie čitateľov.
 6. Novinári zamestnaní vo vydavateľstve TRENDU a PROFITU alebo s ním spolupracujúci na báze autorských zmlúv sa smú podieľať na príprave PR článkov, inzertných kampaní a podobných činností v prospech niekoho iného mimo vydavateľstva TRENDU a PROFITU len s predchádzajúcim súhlasom im nadriadeného šéfredaktora.
 7. Novinári vydavateľstva nesmú písať o firmách alebo investíciách, v ktorých majú oni sami alebo osoby im blízke majetkové podiely alebo iný osobný alebo obchodný záujem.
 8. Novinári vydavateľstva musia informovať príslušného šéfredaktora o svojej spolupráci so štátnymi orgánmi, neziskovými organizáciami, o svojom členstve v komisiách, pracovných skupinách, správnych alebo dozorných radách. Písanie o súvisiacich témach im povoľuje príslušný šéfredaktor.
 9. Politická angažovanosť je v rozpore so zásadou nezávislosti TRENDU a PROFITU. Novinári TRENDU a PROFITU preto nemôžu byť členmi politických strán a hnutí, vyvíjať politickú činnosť ani kandidovať vo voľbách. Ani občianska a podnikateľská angažovanosť novinárov TRENDU a PROFITU nesmie byť v rozpore so zásadou nezávislosti médií vydavateľstva a nesmie poškodzovať dobrú povesť médií. Novinári, ktorí sa zapoja do občianskych iniciatív alebo vyvíjajú podnikateľskú činnosť, o tom informujú šéfredaktora a nesmú ďalej autorsky ani editorsky pokrývať súvisiace oblasti a témy.
 10. Ak novinárom vydavateľstva hrozí pri výkone ich práce akýkoľvek iný konflikt záujmov, sú povinní oboznámiť s ním príslušného šéfredaktora a takejto novinárskej práci sa vyhnúť.

X. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento Etický kódex vydáva po dohode so všetkými spoločníkmi vydavateľstva TRENDU a PROFITU a redakčnými kolektívmi konateľ vydavateľstva zodpovedný za vydavateľskú činnosť.
 2. O postihoch za porušenie tohto Etického kódexu rozhoduje príslušný šéfredaktor po zodpovednom posúdení okolností prípadu a závažnosti previnenia.
 3. Závažné alebo opakované porušenie pravidiel tohto Etického kódexu môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancom vydavateľstva, resp. k ukončeniu zmluvného vzťahu so spolupracovníkom.
 4. Vydavateľstvo TRENDU a PROFITU pri tvorbe tohto Etického kódexu vychádzalo z Etického kódexu novinára Slovenského syndikátu novinárov účinného od roku 2011, ktorý na podmienky vydavateľstva TRENDU a PROFITU primerane doplnilo a upravilo, inšpirujúc sa kódexmi zahraničných aj slovenských médií.

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 208 22 222
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Tomáš Dzurenda, Head of B2B
+421 911 566 457, tomas.dzurenda@newsandmedia.sk

Michal Jaroš, Digital Sales (Key Accounts)
+421 918 914 403, michal.jaros@newsandmedia.sk