Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako sa zdaňuje príjem osobného asistenta?

21.02.2005, 09:46 | Iveta Jobová, daňová poradkyňa | daňový poradca

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 3
 • Môj známy má 23 rokov, je študent denného štúdia a popri tom vykonáva osobnú asistenciu (práca na dohodu pre zdravotne postihnutého chlapca, môjho syna). Dostáva od nás výplatu na základe dohody o vykonaní práce a počtu odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci (je to do 150 hodín v mesiaci a sadzba 55 Sk/hod.). Tieto peniaze prichádzajú na náš účet z „okresného úradu" a my ich vyplácame osobnému asistentovi proti podpisu. Táto výplata nie je žiadnym spôsobom upravovaná. Viem, že v tomto kalendárnom roku došlo k viacerým zmenám. Čo všetko, aké odvody by si mal osobný asistent (a súčasne študent dennej formy VŠ štúdia) hradiť v tomto kalendárnom roku a ako ich má realizovať? Ako bude jeho príjem zdanený?

V úvode vašej otázky uvádzate, že sa jedná o študenta denného štúdia, ktorý u vášho syna vykonáva osobnú asistenciu. V prvej chvíli uvažujeme o tom, že by sa malo jednať o dohodu o brigádnickej práci študentov. Táto forma umožňuje študentom stredných škôl (po ukončení základnej školskej dochádzky) a študentom vysokých škôl zamestnať sa na dobu maximálne 12 mesiacov, v rozsahu neprekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, zvyčajne do 20 hodín týždenne. Študent môže u svojho zamestnávateľa podpísať vyhlásenie o tom, že si u neho bude uplatňovať nezdaniteľnú časť.

V roku 2005 je táto suma už 87 936 Sk. Odvíja sa podľa opatrenia MPSVaR SR č. 372/2004 Z.z. o ustanovení súm životného minima, ktorá bola k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. v roku 2005, určená sumou 4 580 Sk. Takže v konečnom dôsledku je to suma rovnajúca sa (19,2 x 4 580) :12, t.j. mesačne 7 328 Sk.

Táto časť nepodlieha dani z príjmov zo závislej činnosti.

Ak tento študent za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné) presiahne príjem viac ako je 12-násobok minimálnej mzdy, čiže 12 x 6 500 Sk, t.j. 78 000 Sk, vzniká mu povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako poistenec a platiť preddavky z tohto titulu. Čiže tento príjem sa prehodnotí až v najbližšom ročnom zúčtovaní preddavkov na poistné.

Pre účely sociálnej poisťovne platí za neho odvody štát. Takto by to bolo, keby sa jednalo o klasickú dohodu o brigádnickej práci študentov.

Ale vaša otázka je postavená úplne iným smerom. Kedže sa jedná o osobnú asistenciu, ide o príjmy podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Osobnú asistenciu môže vykonávať občan, ktorý musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže občan s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sám, a počtom hodín, ktoré sú potrebné na vykonanie týchto činností.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka. Z takto uvedeného počtu hodín sa vypočíta rozsah priemernej osobnej asistencie na jeden deň, ktorý môže byť najviac 20 hodín. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je určená výškou 55 Sk.

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej asistencie. Zmluva o výkone osobnej asistencie, uzavretá podľa § 51 a 853 Občianskeho zákonníka musí obsahovať najmä:

 • a/ druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 5 zákona o sociálnej pomoci a rozsah vykonávaných činností podľa tohto zákona
 • b/ miesto vykonávaných činností
 • c/ obdobie vykonávania osobnej asistencie

 • d/ práva a povinnosti osobného asistenta

 • e/ odmenu a spôsob vyplácania odmeny
 • f/ dôvody odstúpenia od zmluvy.
 • Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie predložiť príslušnému orgánu – u ktorého si nárokuje preplatenie tohto peňažného príspevku.

  Osobnému asistentovi z uvedeného príjmu plynú povinnosti, vzhľadom k tomu, že tento príjem nie je oslobodený od dane a zároveň občan s ťažkým zdravotným poistením nemá povinnosť správať ako jeho zamestnávateľ – nie je to definované ako závislá činnosť.

  Príjmy osobných asistentov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení noviel sa zaraďujú medzi príjmy zaradené v § 6: príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ďalej podľa odseku 2 písm. b/: príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou a ani podnikaním podľa osobitného predpisu.

  To znamená, že osobný asistent je povinný podávať za zdaňovacie obdobie daňové priznanie a vyčísliť si tento čiastkový základ dane. Buď bude uplatňovať preukázateľné výdavky podľa zákona o dani z príjmov alebo pre tento účel – jednoduchšie – bude postupovať podľa § 6 ods. 10. Tu mu zákon dáva možnosť, ak si teda neuplatní preukázateľné výdavky, uplatniť si výdavky vo výške 25% z úhrnu príjmov, ktoré dosiahne z osobnej asistencie.

  Ak si daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť. Toto poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkom týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu príjmov v časovom slede, o zásobach a pohľadávkach.

  Čo sa týka povinností, ktoré plynú zo zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, podľa § 11 ods.1 je povinný platiť poistné

 • a/ zamestnanec

 • b/ samostatne zárobkovo činná osoba

 • c/ zamestnávateľ

 • d/ štát.
 • Podľa § 11 ods. 2: Poistné je povinný platiť aj poistenec, ktorý nie je zamestnancom alebo samostatne zárobkovou činnou osobou, ak má v rozhodujúcom období príjem zo závislej činnosti vyšší ako úhrn minimálnych miezd za každý mesiac rozhodujúceho obdobia.

  Na jednej strane podľa zákona o dani z príjmov je príjem z osobnej asistencie zaradený medzi príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.

  Na druhej strane, ak dôsledne študujem zákon o zdravotnom poistení, takáto kategória definície poistenca tu nie je, v § 11 ods. 4, vymenovaná. Za fyzickú osobu pre účely tohto zákona sa považuje osoba vyslovene vymenovaná, a to: ktorá vykonáva športovú činnosť, činnosť obchodného zástupcu, a ďalej osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu.

  Z mojej doterajšej skúsenosti, od času účinnosti zákona o zdravotnom poistení, mám poznatok, že tento zákon nedefinuje jednoznačne všetky doterajšie kategórie poistencov. Samotní pracovníci zdravotných poisťovní nevedia odpovedať na otázky klientov. Doporučujem preto položiť túto otázku právnemu oddeleniu zdravotnej poisťovne, kde má váš osobný asistent uzavretý poistný vzťah.

  Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3