Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako vysporiadať časť zabraného pozemku?

10.02.2014, 05:40 | JUDr. Marek Hudec, advokát Proiuris advokáti

Zdedil som pozemok, ktorého časť je v správe mesta a časť Slovenskej správy ciest, keďže je na ňom vybudovaná komunikácia. Aké sú možnosti vysporiadania tohto pozemku - predaj alebo náhradné plnenie? Existuje doba na prihlásenie práv a zákonne lehoty na vyriešenie problému?

  • Tlačiť
  • 0

Je potrebné skúmať, ako uvedená situácia vznikla. Pokiaľ je na pozemku zriadená stavba (cesta je líniovou stavbou) ide o ťarchu, ktorá môže mať povahu vecného bremena. Uvedené právo ale musí byť zapísané v katastri nehnuteľností. (§151o ods. 1 OZ in fino)

V zmysle § 151n ods. 3 OZ pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy.

Pokiaľ užívacie právo k pozemku nie je právne ošetrené a pokiaľ stavba vznikla bez súhlasu vlastníka pozemku, môže sa vlastník domáhať odstránenia stavby stojacej na jeho pozemku. (§ 135c ods. 1 OZ) Súd môže v takomto konaní tiež rozhodnúť o zriadení vecného bremena v prospech vlastníka stavby (cesty), čo ale musí byť odplatne. Takýto postup sa predpokladá.

Vo veci možno odporučiť poradiť sa v konkrétnostiach s advokátom. Predtým je vhodné získať podklady týkajúce sa výstavby cesty, teda stavebné povolenie a ostatný stavebný spis, z ktorých by malo byť zrejmé, ako boli vlastnícke vzťahy riešené v čase výstavby (teda či bolo zriadené vecné bremeno, ale nebolo zapísané v katastri, či bola alebo nebola poskytnutá náhrada a v akej podobe a na základe čoho a pod.)

Nakoľko ide o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré má absolútnu povahu, nemožno právo stratiť inak, než vydržaním. Osoba, ktorej by ale malo svedčať vydržanie musí preukázať oprávnenosť držby (teda existenciu ospravedlniteľného omylu v tom, že je vec (alebo len vecné bremeno) patria. Náhrada za užívanie cudzej veci (pozemku) je ale právo, ktoré je predmetom premlčania, nakoľko môže mať povahu bezdôvodného obohatenia. V zmysle § 107 OZ je premlčacia lehota dvojročná a plynie od okamihu, kedy sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a zároveň aj kto sa na jeho úkor obohatil, najviac ale 3-ročná.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)