Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako zastaviť exekúciu z dôvodu nemajetnosti

09.01.2018, 05:00 | JUDr. Milan Ficek, advokát

Už dvadsať rokov je voči mojej osobe vedená exekúcia, v rámci ktorej sme dvaja povinní s výškou istiny približne 22-tisíc eur. Stalo sa tak na základe vynesenia rozsudku, pretože sme trestnou činnosťou spôsobili škodu oprávnenému. Neviem, či ten druhý povinný spláca, ale je som zatiaľ nesplatil nič. Môj príjem totiž nepokrýva ani vyživovaciu povinnosť na manželku a moje maloleté deti. Chcem sa spýtať, či môj a jeho dlh predstavuje rovnú polovicu tejto istiny (11 000 eur), alebo celú istinu musí splatiť ten povinný, ktorý má príjem? Je možné zastaviť exekúciu z dôvodu 20-ročnej nemajetnosti na môj podnet ako povinného len čiastočne, čiže za moju osobu?

  • Tlačiť
  • 1

Z vašej otázky vyplývajú tri okruhy problémov. Rozoberieme ich postupne.

I. Určenie podielu na škode

V trestnom konaní ste boli ako dvaja páchatelia zaviazaní k náhrade škody poškodenému v sume 22 000 € spoločne a nerozdielne s druhým odsúdeným, a to bez určenia podielov na jej náhrade. V takom prípade platí ustanovenie § 511 Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“), v zmysle ktorého, ak rozhodnutím súdu je ustanovené, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, teda bez určenia výšky podielov, veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich.

Ďalej platí, že „ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Zjednodušene povedané, pokiaľ druhý odsúdený, voči ktorému je tiež vedená exekúcia, by uhradil viac ako 1/2 istiny, teda viac ako 11 000 eur, prípadne aj celú dlžnú sumu, potom by mohol od vás vymáhať váš podiel na uhradenej škode, resp. vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške ním uhradenej sumy nad 11 000 eur.

Upriamujeme pozornosť aj na plynutie premlčacej lehoty podľa ust. § 107 Obč. zákonníka. Tu platí, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, najneskôr za 3 roky. Premlčujú sa aj jednotlivé splátky, a nie až celá uhradená suma druhým odsúdeným. Je to preto, lebo vymáhanie sumy exekútorom môže trvať aj niekoľko rokov a došlo by k uplynutiu aj premlčacej doby.

II.  Exekučné konanie

Uvádzate, že sa ide o exekúciu z roku 1998. Rozsah uhradenej istiny vám nie je známy. Platí, že spôsob vykonania exekúcie určuje exekútor, ak samotný exekučný poriadok neustanovuje inak.  V jednom prípade môže byť vykonaná exekúcia aj viacerými spôsobmi.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku, ako aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu (§ 61a/ EP).

Exekúcia je možná aj predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. To je však možné  len výnimočne na základe schválenia súdu, ak by boli voči vám vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

III. Zastavenie exekúcie

Pre zastavenie exekúcie z r. 1998 sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku (ďalej „EP“) v znení účinnom do 31. 3. 2017. Súd v zmysle uvedeného exekúciu zastaví súd okrem iných aj v prípade, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, v ktorom prípade súd môže nariadiť pojednávanie pre objasnenie veci.  Súčasne samotný exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie (§ 57 EP).

Nemajetnosť v zmysle zákona neznamená, že súd exekúciu zastaví na základe tvrdenia povinného, ale konštatovanie exekútora na základe jeho zistení. Súdny exekútor zisťuje a preveruje majetkové pomery povinného nariadením vykonávania zrážok zo mzdy, dopytmi na dopravný inšpektorát, kataster nehnuteľností, daňový úrad, a zisťuje, či je reálny predpoklad vymožiteľnosti pohľadávky v budúcnosti.

V zmysle judikatúry nemajetnosť povinného reálne znemožňuje uspokojenie pohľadávky oprávneného a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému navyšovaniu trov exekúcie, čo je v rozpore so zásadou hospodárnosti a účelnosti vedenia exekučného konania. V uvedenom možno vidieť tiež ochranu oprávneného pred zbytočným zvyšovaním trov exekúcie.

Zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, vyjadruje zámer zákonodarcu, podľa ktorého je účelom exekúcie uspokojenie pohľadávky oprávneného.

Možné riešenia

Keďže neviete v akom stave sa nachádza exekučné konanie z roku 1998, odporúčame zistiť na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory, či exekútor ešte vykonáva exekučnú činnosť. 

Pokiaľ uvádzate, že exekúcia by mala byť zastavená, musíte podať návrh na zastavenie exekúcie u súdneho exekútora, ktorý v súlade s ustanoveniami EP je povinný ju postúpiť súdu bez zbytočného odkladu. Ako uvádzame vyššie, prehlásenie o nemajetnosti je vecou zisťovania súdneho exekútora, a nie iba konštatovanie povinného, že jeho príjem nepostačuje ani na plnenie vyživovacej povinnosti v zmysle ust. zákona o rodine.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

AK Ficek

  • Tlačiť
  • 1

Tagy poradňa, právna poradňa