Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čo musíte najskôr vybaviť na úradoch po narodení bábätka

14.04.2017, 10:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Ak má do rodiny pribudnúť dieťa, budúca matka (a aj otec) musia pred a po jeho narodení vybaviť na úradoch veľa záležitostí. V seriáli si rozoberieme tie najdôležitejšie.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

Prvou povinnosťou rodičov po narodení bábätka je vybavenie jeho rodného listu na matrike, a to na základe hlásenia o narodení dieťaťa, ktoré dostanete v pôrodnici. Prepúšťaciu správu o novorodencovi by ste mali odovzdať pediatrovi. Dieťa musíte tiež prihlásiť na trvalý pobyt a to do 3 dní od narodenia. Musíte tiež požiadať o preukaz poistenca v zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia. Kópiu rodného listu by ste mali poslať svojmu zamestnávateľovi, aby vám uplatnil daňový bonus na dieťa.

Neprehliadnite

Čo najskôr po pôrode by mala matka predložiť Sociálnej poisťovni (SP), ktorá vypláca materské, fotokópiu rodného listu dieťaťa. Inak sa môže stať, že poisťovňa jej vyplácanie dávky preruší.

Príklad: Andrei zastavila Sociálna poisťovňa po troch mesiacoch výplatu materského, keďže nedoručila poisťovni rodný list dieťaťa.

Andrea protestovala, lebo rodný list zaslala svojmu zamestnávateľovi v dobrej viere, že ho posunie pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ tak však neurobil, jeho povinnosť to napokon ani nie je.

Doručiť rodný list Sociálnej poisťovni nie je povinný zamestnávateľ, ale mamička. Mamička tak musí urobiť do 3 mesiacov od začatia poberania dávky materské.

Prameň: SP

Nahlásiť rodné číslo dieťaťa do Sociálnej poisťovne len telefonicky nestačí. Fotokópiu rodného listu možno doručiť osobne alebo ho možno zaslať aj poštou, prípadne aj e-mailom priamo na adresu referentky, ktorá rieši mamičkine záležitosti. Fotokópiu rodného listu treba poslať pobočke, v ktorej je evidovaný zamestnávateľ matky.

Sociálna poisťovňa akceptuje aj rodný list vystavený v inom členskom štáte Európskej únie. Fotokópia rodného listu môže byť vystavená aj v inom jazyku, musí však obsahovať rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa.

Osamelá matka

Ak ide o osamelú mamičku, zákon jej umožňuje poberať materské až do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku. Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenka žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti. Splnenie podmienky osamelosti z iných vážnych dôvodov sa preukazuje jedine čestným vyhlásením. To je potrebné doložiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá materské vypláca, pred uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

Dôchodkové poistenie

Ak dostávate materské, štát za vás automaticky platí dôchodkové poistenie. A to do posledného dňa nároku na materské. Koniec poberania materského matka Sociálnej poisťovni nenahlasuje. Tá po zániku nároku na materské nemocenskú dávku automaticky zastaví.

Ak žena skončí pracovný pomer počas poberania materského, na dôchodkové poistenie sa prihlási odo dňa nasledujúceho po ukončení pracovného pomeru. Poistenie vzniká až odo dňa prihlásenia sa – nie je možné prihlásiť sa spätne.

Pozor však na to, ak nárok na materské vznikne matke len z dobrovoľného nemocenského poistenia alebo jej nevznikol nárok na materské. Táto matka sa musí prihlásiť na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 45 dní od narodenia dieťaťa, keďže štát za túto skupinu matiek neplatí v čase poberania materského automaticky. Dôchodkové poistenie v tomto prípade vznikne odo dňa narodenia dieťaťa.

Ak do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa žena nestihne podať prihlášku, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky. Prihlásiť sa spätne v nijakom inom prípade nie je možné.

Príklad: Viera, ktorá je ekonomicky neaktívna (nie je v SP prihlásená ako zamestnanec, ani ako SZČO), doručila osobne prihlášku na dôchodkové poistenie dva mesiace po narodení dieťaťa. Ako dátum vzniku poistenia uviedla deň narodenia dieťaťa, referentka však tento dátum neakceptovala a za dátum prihlásenia sa na dôchodkové poistenie uviedla dátum doručenia prihlášky.

Chybu urobila Viera, že sa neprihlásila do 45 dní od narodenia dieťaťa. Len pri dodržaní tejto časovej lehoty by jej dôchodkové poistenie mohlo vzniknúť odo dňa narodenia dieťaťa. Keďže sa prihlásila neskôr, poistenie jej vzniká až odo dňa prihlásenia sa.

Prameň: SP

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu po podaní písomnej žiadosti. Nárok na príspevok máte, ak máte trvalý pobyt a bydlisko na území SR. Príspevok nedostane ten, kto nežije na Slovensku, nemá u nás centrum záujmov rodiny, hoci si nezrušil na území SR trvalý pobyt. Príspevok úrad vyplatí mesiac po podaní žiadosti. Nárok naň zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa

829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,

151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

suma príspevku (829,86 eura, respektíve 151,37 eura) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

Tagy materská dovolenka, materské, pôrodné