Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čo patrí do nákladov pri prenájme bytu

16.03.2011, 12:00 | Zuzana Billiková, spoločnosť Renaudit

Poradňa eTRENDU k daňovému priznaniu 2011

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

TlačiváOdpovede poradcov

Základné radyPoložte otázku

Prenajímam vlastný byt, som registrovaná na daňovom úrade. Treba oznamovať daňovému úradu kedy je byt prenajatý a kedy nie, keď nie je prenajatý celý rok, iba v niekoľkých mesiacoch v roku? A treba predkladať daňovému úradu každú novú nájomnú zmluvu? Chcem sa tiež opýtať, ktoré z nasledovných výdavkov súvisiacich s bytom sa môžu uplatniť ako daňové náklady:

INKASO
1. Elektrina záloha
2. Plyn
3. Rozhlas a TV

BYTOVÉ DRUŽSTVO - správca bytu:
4. Tvorba fondu opráv
5. Dozorovanie výťahov
6. Poistenie domu
7. Revízie (elektrina, plyn,hromozvody)
8. Spotreba elektriny v spoločných priestoroch
9. Prevádzkové náklady
10. Správne náklady
11. Teplo - vykurovanie
12. Ohrev teplej vody
13. Vodné a stočné - pitná voda
14. Vodné a stočné - teplá voda
15. Poplatok za starostlivosť o financie
16. Odpočty, náklady na vyúčtovanie
17. Prenájom PRN, spracovateľské vyúčtovanie ÚK
18. Odmena zástupcovi vlastníkov

19. Bankový poplatok pri úhrade inkasa a platby bytovému družstvu
20. Allianz - poistenie domácnosti
21. Daň z nehnuteľnosti za byt
22. Výmena vodovodnej batérie za novú
23. Oprava splachovača WC
24. Fixinela na odkalenie WC misy, prípravok na vyčistenie upchatého odtoku z vane
25. Farba, náradie a pomôcky na vymaľovanie vnútorných stien bytu, balkóna a dverí
26. Kompletná výmena WC
27. Výmena gumolitovej podlahy na plávajúcu
28. Výmena drezu, umývadla alebo vane
29. Výmena kuchynskej linky
30. Výmena plynového šporáka
31. Výmena vstavanej skrine
32. Nákup regálov do prázdnej špajze
33. Výmena zaseknutého zámku na poštovej schránke

Môžem si do výdavkov zarátať platby len za tie mesiace, v ktorých bol byt prenajatý? Ako je to potom s vyúčtovaním (teplo, voda), ktoré sa rieši iba raz ročne, aj to na nasledujúci rok? Ak by som si tento byt ako súkromná osoba dala do obchodného majetku, v akej hodnote by to bolo, keď byt bol odkúpený od Stavebného družstva za 300 € ? O oslobodenej časti z prenájmu 925,95 € viem, aj o paušálnych výdavkoch (40 %).

Ak ste už registrovaná na daňovom úrade z dôvodu prenájmu bytu, nemusíte oznamovať skončenie prenájmu jedným nájomníkom a začiatok prenájmu druhým, ani už nemusíte predkladať nájomné zmluvy.

Takisto nemusíte oznamovať prerušenie prenájmu za predpokladu, že byt počas prerušenia nevyužívate na iné účely a nie je prenajatý z dôvodu hľadania nového nájomníka. Rozhodujúce je až vaše rozhodnutie ukončiť prenajímanie bytu. Do 15 dní od tohto rozhodnutia ste to povinná oznámiť daňovému úradu a zároveň ste povinná vrátiť osvedčenie o registrácii.

Základom dane z príjmu je vo vašom prípade v zmysle § 17 odsek1 písmena a) zákona o dani z príjmov (ZDP) rozdiel medzi príjmami a daňovými výdavkami. Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (§ 2 písmeno i).

Daňovým výdavkom nie je výdavok, ktorý nesúvisí s príjmom alebo ktorého vynaloženie nie je dostatočne preukázané (§ 21, odsek1). Okrem toho sú ešte v ZDP uvedené výdavky, ktoré nie sú uznané za daňové (úplne alebo čiastočne ).

Žiaden z výdavkov, ktoré uvádzate však takým výdavkom nie je. U všetkých je teda podstatné len dostatočné preukázanie vynaloženia (zaplatenia) a preukázanie súvislosti s príjmami z nájmu. Na zahrnutie do základu dane je pritom u príjmov i u výdavkov rozhodujúci moment zaplatenia.

Ak ukončíte prenájom jednému nájomcovi a do ďalšieho prenájmu inému nájomcovi uplynie nejaký čas, a nebudete byt používať na iný účel, tak aj výdavky za toto obdobie sú daňovými výdavkami, pretože sú nevyhnutne vynaložené na dosiahnutie nového príjmu.
Vyúčtovanie vykonané správcom sa premietne do daňových výdavkov v čase jeho finančného vyrovnania.

Obchodným majetkom je súhrn majetkových hodnôt, ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa §6 (teda aj príjmov z prenájmu), ak o nich fyzická osoba s týmito príjmami účtuje alebo ich eviduje v evidencii podľa § 6 odsek11. Závisí teda od vás, či byt zaradíte do obchodného majetku a budete si uplatňovať odpisy do daňových výdavkov.

V závislosti od spôsobu nadobudnutia majetku (kúpa, vlastná činnosť, dedenie, darovanie) je vstupnou cenou obstarávacia cena, suma vo výške vlastných nákladov alebo reprodukčná obstarávacia cena. Vo vašom prípade, ak sa rozhodnete byt zaradiť do obchodného majetku,  je teda vstupnou cenou obstarávacia cena 300 €, pričom za roky nevyužívania bytu na prenájom sa odpisy neuplatňujú (zaradíte byt do štvrtej odpisovej skupiny, vypočítate odpisy pre všetky roky od jeho kúpy, pričom odpisy za obdobie „pred prenájmom“ si nikdy neuplatníte). V tomto prípade však treba mať na pamäti, že uplatnené odpisy môžu zvýšiť základ dane v prípade neskoršieho predaja bytu.

Za príjem z prenájmu sa považuje všetko, čo vám nájomca uhradí v súvislosti s nájmom. Zvyčajne pravidelné mesačné platby správcovi platí aj počas prenájmu vlastník a tieto náklady si uplatňuje u nájomcu. Príjem aj výdavok sú teda vyššie o tú istú hodnotu a základom dane je len čistý prenájom znížený o preukázané daňové výdavky – vo vašom príklade je príjem 230 € a výdavkom je 170 € + ostatné daňové výdavky.

Autorka je daňovou poradkyňou. Pôsobí v spoločnosti Renaudit Tax.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

renaudit_logo

Zdroj: logo

Foto na titulke - SITA

TlačiváOdpovede poradcovZákladné radyPoložte otázku

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa

Diskusia (0 reakcií)