Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Dane 2010: zamestnanecká prémia

15.02.2010, 00:03 | pcs | © 2010 News and Media Holding

Ako môžu slabšie zarábajúci získať peniaze navyše

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy

dane

Slabšie zarábajúci môžu za minulý rok získať zamestnaneckú prémiu od štátu. Nárok na peniaze majú zamestnanci, ktorých mesačný príjem je nižší ako 387 eur. Prémiu môžu získať len tí zamestnanci, ktorí vlani pracovali aspoň šesť mesiacov a splnia ďalšie podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov.

Zamestnanci si môžu prilepšiť maximálne o 181,03 eura. Prémiu v tejto výške získajú ľudia, ktorých ročný príjem dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, no zároveň nezarobili viac ako 12-násobok minimálnej mzdy. Ich celkový ročný plat by sa mal teda pohybovať od 1773 do 3546 eur. Ďalšou podmienkou na vyplatenie celej prémie je, že zamestnanec musel pracovať celý rok. Ak pracoval kratší čas, získa pomernú časť prémie. Napríklad v prípade, že niekto odpracoval šesť mesiacov, dostane polovičnú prémiu.

Zamestnancom, ktorých ročný plat prekračuje 12-násobok minimálnej mzdy, sa prémia postupne znižuje. Na nulu sa dostane pri plate, z ktorého daňový základ sa rovná nezdaniteľnému minimu. Zamestnanci, ktorých ročný daňový základ sa rovná alebo je vyšší sume 4025,7 eura, tak prémiu nezískajú. Ak zamestnanec pracoval celý rok, nárok na prémiu stráca pri mesačnom hrubom plate 387 eur.

Okrem vyššieho platu môže zamestnanec prísť o prémiu aj v prípade, že má nejaké iné príjmy, ktoré získanie prémie vylučujú. Žiadateľ o prémie nemôže mať napríklad príjmy z podnikania, prenájmu či z kapitálového majetku. Získať peniaze nemôžu ani tí zamestnanci, ak na udržanie ich pracovného miesta prispel v minulom roku štát.

O vyplatenie prémie možno požiadať zamestnávateľa, ktorý tak urobí prostredníctvom ročného zúčtovania daní. Zamestnávateľ túto prémiu aj vyplatí. Zamestnanci, ktorí si daňové priznanie podávajú sami, si nárok na zamestnaneckú prémiu uplatnia priamo v daňovom priznaní. V takom prípade prémiu vyplatí daňový úrad.

Zamestnanec môže získať zamestnaneckú prémiu, ak:

• mal príjmy zo závislej činnosti (príjmy zo zamestnania, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru...), ktorá bola vykonávaná na území Slovenska,
• minimálna výška jeho príjmov celkovo dosiahla aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,
• príjmy poberal aspoň 6 kalendárnych mesiacov,
• daň vybranú zrážkou si v daňovom priznaní neodrátal ako preddavky na daň, ktorú má zaplatiť,
• nemal podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel z členstva v pozemkovom spoločenstve,
• nemal príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností,
• nemal odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,
• nepoberal odmenu obvineného alebo odsúdeného,
• nemal príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku či príjmy z prevodu nehnuteľností,
• na začiatku zdaňovacieho obdobia nie je poberateľom dôchodku, alebo mu dôchodok nebol priznaný spätne,
• na udržanie jeho pracovného miesta nebola v predchádzajúcom roku poskytnutá štátna pomoc.
Pozn.: Kompletné podmienky pre priznanie zamestnaneckej prémie sa nachádzajú v Zákone o dani z príjmov, v paragrafe 32a.

Výpočet zamestnaneckej prémie

Výška zamestnaneckej prémie závisí od výšky platu.

1. Ak je ročný plat nižší ako 6-násobok minimálnej mzdy (do 1773 eur)

Nie je nárok na zamestnaneckú prémiu.

2. Ak je ročný plat od 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy (1773 až 3546 eur)

Zamestnanecká prémia sa vyráta ako 19 % z rozdielu nezdaniteľného minima (4025,70 eur) a 12-násobku daňového základu z minimálnej mzdy. Daňový základ sa rovná hrubej mzde zníženej o povinné odvody (pri minimálnej mzde je mesačný daňový základ 256,08 eura a ročný daňový základ 3072,96).

4025,70 – 3072,96 = 952,74

Zamestnanecká prémia sa rovná 19 % z tejto sumy (zaokrúhlené na celé eurocenty nahor) – 181,03 eura.

Ide o maximálnu zamestnaneckú prémiu, ktorú získa zamestnanec pracujúci celý rok. V prípade, že pracuje menej mesiacov, výška prémie sa proporcionálne zníži. Ak napríklad niekto pracuje šesť mesiacov, získa polovicu z tejto sumy.

3. Ak ročný plat prevyšuje 12-násobok minimálnej mzdy (nad 3546 eur)

Zamestnanecká prémia sa vyráta ako 19 % z rozdielu medzi daňovým základom konkrétneho zamestnanca (hrubá mzda mínus povinné odvody) a nezdaniteľným minimom (4025,70 eura). Ak je napríklad daňový základ zamestnanca za minulý rok 3600 eur, odráta sa táto čiastka od nezdaniteľného minima 4025,70 eur, čo sa rovná 425,70. Zamestnanecká prémia sa rovná 19 percentám z tejto sumy – 80,89 eura. Táto suma platí len pre zamestnancov, ktorí pracovali celých 12 mesiacov. Ak niekto odpracoval menej mesiacov, prémia sa mu pomerne zníži.

Z tohto postupu vyplýva, že s narastajúcim platom výška zamestnaneckej prémie klesá. V prípade, že daňový základ sa rovná alebo je vyšší ako nezdaniteľné minimum, zamestnanec už nemá nárok na získanie prémie.

Foto na titulke - SITA

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy dane

Diskusia (0 reakcií)