Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňová kontrola. Načo potrebuje stavebný denník?

05.11.2015, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Stavebná firma, platca DPH, stavia domy a objekty formou subdodávok, väčšinou na základe zmluvy o dielo, prípadne pomocné stavebné dodávky a práce na základe dohody, objednávky. Môže pri daňovej kontrole žiadať daňový úrad aj stavebné denníky, prípadne inú dokumentáciu ku zhotoveným stavbám, ktoré sú už po záručnej dobe?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

V súlade s §45 ods. 2 písm. d) Daňového poriadku máte ako kontrolovaný daňový subjekt k zamestnancovi správcu dane v priebehu daňovej kontroly aj povinnosť predkladania záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný predpis (napr. Zákon o účtovníctve) a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady a to vo forme požadovanej správcom dane a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia. 

V súlade so Stavebným zákonom sa stavebný denník považuje za dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, pričom sa v ňom zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 

Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác, t.j. obsahuje informácie potrebné napr. na určenie správneho dňa dodania stavby, resp. jej časti, alebo stavebných prác na účely Zákona o DPH. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené máme zato, že správca dane má právo počas daňovej kontroly požadovať predloženie stavebného denníka. Skutočnosť, že záručná doba už ubehla nemá na vyššie uvedené žiaden vplyv. 

Samozrejme v prípade absencie predmetného dokumentu je na vás, či viete preukázať dané skutočnosti aj iným spôsobom, keďže správca dane by dôkazy mal hodnotiť aj v ich vzájomnej súvislosti. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy daňová poradňa, poradňa

Súvisiace články

Daňová kontrola našla nepriznané príjmy z prenájmu

Daňová kontrola našla nepriznané príjmy z prenájmu Poradňa

Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne a verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov

Súdiť sa s daniarmi? Beh na dlhú trať, ale získate si rešpekt

Daňovú exekúciu vykonávajú daniari, nie exekútori

Z Londýna odtečú stovky miliárd eur

Záznam v úverovom registri aj bez pôžičky a úveru