Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dediči sa už bezcenných akcií zbavia jednoduchšie

20.08.2014, 16:33 | Zuzana Kollárová | © 2014 News and Media Holding

Prevod bezcenných akcií na Fond národného majetku (FNM) ich dedičom uľahčí nedávno schválená novela zákona o cenných papieroch a investičných službách (č.566/2001 Z.z.). Platí od 1. augusta. Centrálny depozitár v súčasnosti eviduje 396 440 majetkových účtov.

  • Tlačiť
  • 0

Ako to je v súčasnosti

Ak majiteľ cenných papierov zomrel a tie sa nevysporiadali v dedičskom konaní, poplatok za vedenie účtu sa od roku 2012 už neúčtuje. Preto Centrálny depozitár cenných papierov za rok 2013 nevystavil a neposielal výpis z účtu, ktorého prílohou je aj faktúra za vedenie účtu majiteľa za rok 2013. Účet po zosnulom je však naďalej vedený v evidencii depozitára.

"V súčasnosti to funguje tak, že dedič  spolu s preukazom totožnosti, overenou fotokópiou právoplatného rozhodnutia o dedičstve, kde sú zahrnuté cenné papiere a výpisom z účtu zomrelého navštívi vybrané pracovisko Slovenskej pošty a uzavrie zmluvu o bezodplatnom prevode," opisuje postup dedičov pri bezcenných akciách hovorkyňa ministerstva hospodárstva Miriam Žiaková.

O výpis z účtu poručiteľa je možné požiadať na pošte spolu s preukazom totožnosti a overenou fotokópiou rozhodnutia o dedičstve. Dedičia môžu tiež priamo požiadať o výpis z účtu zomrelého centrálny depozitár.

Dnes dedič nemusí mať vedený majetkový účet, ale cenné papiere musia byť ešte zahrnuté v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve.

Po schválení zmeny

"Po schválení zmeny prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov Národnou bankou Slovenska budú vybavení na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty aj dedičia, ktorí nemajú zahrnuté cenné papiere v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve," hovorí o zmene, ktorá podstatne uľahčí situáciu dedičom akcií M. Žiaková.

Dedič teda bude môcť podať príkaz na prevod zdedených cenných papierov priamo z účtu zosnulého, a to aj v prípade, že nie sú uvedené v rozhodnutí o dedičstve.

Ako si vybaviť prevod

Zbaviť sa akcií z kupónovej privatizácie bezplatným prevodom na FNM je možné do konca tohto roka. Akcie môžete previesť na pracoviskách spoločnosti Dlhopis alebo na 185 pobočkách pošty.

Ak parlament termín na prevod akcií opäť nepredĺži, majitelia kupónových akcií budú platiť ročné poplatky za vedenie účtu. Platiť budú v roku 2015 už aj za ich prípadný prevod na FNM.

Centrálny depozitár si za každý rok vedenia účtu účtuje minimálne desať eur (bez DPH). Majiteľ účtu takýto poplatok musí zaplatiť aj vtedy, ak akcie majú nulovú hodnotu. Ak ľudia poplatok za vedenie akcií zaplatili, po prevode na FNM ich dostanú naspäť. Fond národného majetku garantuje úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok, v ktorom sa uskutočnil prevod, ako aj vrátenie poplatkov za vedenie účtu za predchádzajúce dva roky.

K 31. júlu centrálny depozitár viedol vo svojej evidencii 396 440 účtov. Ak bezcenné akcie nevrátite FNM a ani nezaplatíte poplatok za vedenie účtu, depozitár ho bude od vás vymáhať.

"Majitelia účtov majú zákonnú povinnosť zaplatiť poplatok za vedenie účtu. V prípade, že ho nezaplatia, vzniká im záväzok voči centrálnemu depozitáru. V takom prípade depozitár bude svoje pohľadávky vymáhať štandardným spôsobom," hovorí M. Žiaková.

Najväčšou komplikáciou pri prevode cenných papierov je podľa nej to, že klienti si vopred nezistia hodnotu cenných papierov. "V takomto prípade nás náš informačný systém upozorní na hodnotné cenné papiere a musíme klienta kontaktovať telefonicky alebo písomne."

Ďalšou komplikáciou je podľa M. Žiakovej to, že klienti nevyužívajú predpísané formy plnomocenstiev,  či už na splnomocnenie inej osoby na podpis zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov na FNM alebo priamo splnomocnenie spoločnosti  Dlhopis pre zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre prevod bezcenných akcií na fond.

Ako postupovať pri prevode akcií

1. Preverte si, či máte účet. Či vlastníte účet majiteľa a či sú na ňom vedené cenné papiere si môžete zistiť na www.cdcp.sk v časti "Overenie existencie účtu pre FO". Aké konkrétne akcie vlastníte zistíte len z výpisu z účtu majiteľa. O výpis môžete požiadať centrálny depozitár písomne (postup podania žiadosti o výpis z účtu je na web stránke www.cdcp.sk ). Prípadne môžete požiadať o výpis z účtu aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.

2. Aká je cena akcií. Či vaše cenné papiere majú nejakú hodnotu si môžete zistiť u obchodníkov s cennými papiermi, v bankách, v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy, na internete alebo na Burze cenných papierov v Bratislave. Informácie získate aj na telefonickej linke spoločnosti Dlhopis 0800 124 784, ktorá zabezpečuje bezplatný prevod cenných papierov na FNM.

3. Overte si nedoplatky. Na faktúre za vedenie účtu od Centrálneho depozitára cenných papierov zo začiatku tohto roku nájdete prehľad nezaplatených poplatkov. Ak ich zaplatíte, po prevode na FNM do konca tohto roku vám ich depozitár vráti.

4. Vrátenie akcií. V súčasnosti ich vrátenie trvá krátko, pred koncom roku môžete čakať na vybavenie oveľa dlhšie. Na zabezpečenie prevodu cenných papierov na fond môže majiteľ účtu splnomocniť aj inú osobu. Ak akcie vrátite, depozitár automaticky ruší účet. Od apríla ruší všetky účty majiteľa, na ktorých neboli vedené cenné papiere počas jedného roka. V tomto prípade depozitár neposiela majiteľovi potvrdenie. Avšak ak o zrušenie prázdneho účtu požiada písomne sám majiteľ, depozitár po zrušení účtu (podmienkou je, že musí byť prázdny) zašle majiteľovi doklad o tom, že účet bol zrušený. Náležitosti písomnej žiadosti o zrušenie účtu môžete nájsť na web stránke www.cdcp.sk v časti "Služby pre majiteľov CP ".

5. Akcie v roku 2015. Ak prevod bezcenných akcií neurobíte, budete musieť platiť poplatok za vedenie účtu. Podľa cenníka depozitára sa za vedenie účtu majiteľa vyberá poplatok 0,045 % z celkového objemu cenných papierov na účte. Zaplatíte minimálne 10 eur plus DPH, maximálne 165 eur plus DPH. Poplatok môže ísť od januára hore. Za prípadné postúpenie akcií na FNM už budete musieť platiť.

6. Čo so zdedenými akciami. Od roka 2012 Centrálny depozitár cenných papierov nespoplatňuje vedenie účtu majiteľa pre zosnulých. Dediči mohli dosiaľ s akciami nakladať - predať ich, previesť ich na FNM len vtedy, ak boli akcie v dedičskom rozhodnutí od notára. Po novom už dedič môže podať príkaz na prevod cenných papierov priamo z účtu zosnulého aj vtedy, ak nie sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve. 

  • Tlačiť
  • 0

Tagy bezcenné akcie

Diskusia (0 reakcií)