Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

eTREND radí: Ako vyplniť daňové priznanie 2011

25.01.2011, 08:45 | TREND.sk

Základné informácie k dani z príjmov za rok 2010 pre fyzické osoby

 • Tlačiť
 • 2

Tagy

dane

TlačiváOdpovede poradcovZákladné rady

Dôležité údaje k vyplneniu daňového priznania za rok 2010:

 • daňové priznanie si nemusí podať daňovník, ak mal vlani príjmy len zo Slovenska, ktoré neprekročili 2 012,85 € a neuplatňuje si daňový bonus na dieťa
 • nezdaniteľná suma na daňovníka je výnimočne totožná s výškou za rok 2009, teda 4025,70 €, od 1. 1. 2011 sa suma ráta už podľa pôvodného vzorca, ktorý ustanovuje § 11 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru daného roka
 • poslednýkrát si možno uplatniť odpočítateľné položky pri tzv. dobrovoľnom dôchodkovom sporení vo výške najviac 398,33 €
 • poslednýkrát možno cez daňové priznanie požiadať o vrátenie predtým zrazenej dane, napríklad z úrokov z bankových vkladov alebo z výnosov z podielový fondov
 • ľudia s nižšími príjmami majú nárok na tzv. zamestnaneckú prémiu
 • na odloženie daňového priznania stačí po prvýkrát fyzickým osobám o tejto skutočnosti príslušný daňový úrad len písomne informovať, v oznámení treba uviesť mesiac, do ktorého priznanie daňovník podá (najneskôr to môže byť jún), ak mal príjmy aj zo zahraničia, priznanie môže podať aj v septembri (vlani možnosť získať odklad cez oznámenie zákon prvýkrát zaviedol pre právnické osoby)
 • daňový bonus na dieťa si môžu uplatniť len daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy vlani dosiahli aspoň 1 846,20 € (6-násobok minimálnej mzdy)
 • príležitostné príjmy za sporadický predaj poľnohospodárskych výrobkov, z predaja hnuteľného majetku, vrátenia podielových listov, ale aj príjmy z prenájmu sú oslobodené od zdanenia do výšky spolu najviac 925,95 € (5-násobok životného minima)
 • zmeny v zákone o dani z príjmov platné od 1. januára 2011 zohľadnia daňovníci prvýkrát až pri priznávaní daní za tento rok, ktoré sa budú podávať do marca 2012

danovepriznanie2011vzorec

1) Odpočítateľné položky

Naďalej existujú štyri druhy odpočítateľných položiek, ktoré si môže uplatniť iba fyzická osoba. Bez ohľadu na to, či mala príjmy počas celého roka, alebo len v niektorých mesiacoch. Nárokovať si ich môžu živnostníci, študenti, nezaopatrené deti, ženy na rodičovskej dovolenke či dobrovoľne nezamestnaní:

I. nezdaniteľná suma na daňovníka:

a) 4025,70 € = nezdaniteľnej sume pre rok 2009, kedy sa táto suma vyrátala ako 22,5-násobok životného minima platného k začiatku roka. Odpočítateľnú položku v plnej výške si môže uplatniť daňovník, ktorého základ dane je rovný alebo nižší ako 15 387,12 €, čo zodpovedá 86–násobku platného životného minima pre rok 2009.

b) Ak je základ dane vyšší ako 15 387,12 €, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň. Pre daňovníka to znamená, že nárok na odpočítateľnú položku sa kráti podľa nasledujúceho vzorca =  (44 x 178,92 €) – (základ dane : 4). To znamená, že nezdaniteľná časť sa vyráta ako rozdiel medzi sumou 7 872,48 € a ¼ základu dane.  Suma 7 872,48 € predstavuje 44-násobok životného minima.  Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa bude rovnať nule.

II. na manželku/manžela:

Pri uplatňovaní tejto odpočítateľnej položky sa zohľadňuje príjem daňovníka, ktorý si nárokuje túto odpočítateľnú položku, ale aj výška príjmu partnera. Rozhodujúca je výška ročného príjmu daňovníka (do alebo nad) 31 489,92 € (čo je 176-násobok životného minima) a (do alebo nad) 4 025,70 € pre manžela či manželku (22,5-násobok životného minima pre rok 2009) nasledovne:

a) Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 31 489,92 €, potom odpočítateľná položka na manželského partnera je:

 • 4 025,70 € ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem
 • rozdiel sumy (4 025,70 € – vlastný príjem manžela/ky, ak nepresiahol 4 025,70 €)
 • 0 € ak príjem manžela/-ky presiahol 4 025,70 €

b) Ak základ dane daňovníka je vyšší ako 31 489,92 €, potom odpočítateľná položka na manželského partnera je:

 • suma = 11 898,18 € - (základ dane : 4), ak manžel/-ka nemal žiadny vlastný príjem. Ak je táto suma nižšia ako nula, potom odpočítateľná položka sa rovná nule
 • suma = 11 898,18 € – (základ dane : 4), od vypočítanej sumy sa ešte odráta príjem manžela/ky. Ak je výsledná suma nižšia ako nula, potom odpočítateľná položka sa rovná nule (suma 11 898,18 € predstavuje 66,5-násobok životného minima pre rok 2009)

III. na dôchodkové sporenie:

Ak daňovník preukázateľne zaplatil od 1. 1. do 31. 12. 2010 príspevok do niektorého z dobrovoľných dôchodkových sporení, príp. aj viacerých, môže si zdaniteľné príjmy znížiť až o 398,33 €. Ide o tieto typy dlhodobých sporení:

 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • účelové sporenie
 • životné poistenie

Potvrdenie o vzniku nároku na odpočítateľnú položku zasielajú poisťovne, ak boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky sporenia.

IV.  na vzdelávanie zdravotníkov

Zamestnanec, ktorý pracuje v zdravotníctve a vykonáva povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, môže si po odpočítaní poistného a príspevkov znížiť príjmy o úhrady za ďalšie vzdelávanie v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v závislosti od dosiahnutej úrovne vzdelania. Napríklad:

 • lekár a zubný lekár za celé štúdium 10 % oprávnených nákladov, najviac 1 327,75 €
 • zdravotná sestra a pôrodná asistentka za celé štúdium 10 % oprávnených nákladov, najviac 232,35 €

2) Daňový bonus

 • Uplatniť si ho môže len daňovník, ktorý vyživuje dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti (dočasný prechodný pobyt nárok na bonus nenarúša). Tento druh príjmu je oslobodený od dane a môže si ho uplatniť iba jeden rodič na každé dieťa. Daňový bonus znižuje vypočítanú daň fyzickej osobe, prípadne v priebehu roka jej mesačný preddavok na daň.
 • 240,12 € ročne, z toho 20,00 € mesačne (január - jún) a 20,02 € (júl - december)
 • nárok vzniká pri minimálnom zdaniteľnom príjme 1 846,20 € (6-násobok minimálnej mzdy)
 • nárok má aj podnikateľ, ak jeho príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu dosiahli aspoň 1 846,20 € a vykázal základ dane, teda neskončil v strate
 • nárok má aj ten daňovník, ktorého príjmy zo závislej činnosti nedosiahli  1 846,20 €, ale jeho príjmy z podnikania prevýšili 6-násobok minimálnej mzdy.


3) Zamestnanecká prémia

Medzi príjmy oslobodené od dane sa ráta aj suma, ktorá bola priznaná zamestnancovi, tzv. zamestnanecká prémia. Ide o príjem, ktorý mohol poberať iba zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti a príjmami, z ktorých sa daň vyberala zrážkou.

Výška týchto príjmov musela dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, t. j. 1 846,20 € (6 x 307,7 €) a poberať ich musel najmenej 6 mesiacov. Na vyplatenie prémie treba splniť viacero podmienok (§ 32a), nesplnenie čo i len jednej podmienky ruší nárok na prémiu. Ročne možno uplatniť prémiu vo výške 157,04 €.

Nárok na zamestnaneckú prémiu si uplatňuje zamestnanec každoročne na konci roka, napríklad pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania (typ A). Zamestnaneckú prémiu vypláca správca dane.

4) Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý nebol vlani platiteľom DPH alebo bol platiteľom len časť roka, môže sa ešte pred vyplnením daňového priznania rozhodnúť, ako bude uvádzať svoje daňovo uznateľné výdavky. Môže si vybrať, že bude vykazovať skutočné výdavky alebo paušálne odpísanie výdavkov. Zákonom stanoveným percentom z príjmov možno odpísať výdavky paušálne vo výške:

 • 60 % - pre remeselné živnosti (zoznam vybraných  remesiel je v prílohe č. 1 živnostenského zákona)
 • 40 % - všetci ostatní.

5) Všeobecné údaje

- Zdaňovacie obdobie: vždy kalendárny rok, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

- Sadzba dane z príjmov: 19 %

- Životné minimum: 185,19 € platné k 1. 1. 2010 (na jednu plnoletú fyzickú osobu), pri nezdaniteľných sumách sa vychádza z výšky životného minima platných ešte pre rok 2009 (178,92 €)

- Minimálna mzda: 307,70 € , stav k 1. 1. 201 (mesačne)

- Minimálna výška príjmov:

 • Daňové priznanie podáva každý občan, ktorého zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období presiahli 2012,85 € (je to 50 % z nezdaniteľnej sumy), do tejto sumy sa nerátajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
 • Daňovník, ktorý sumu 2012,85 € nepresiahol a neuplatňoval si daňový bonus, daňové priznanie nemusí podať. Ale ak je to pre neho výhodné (napríklad takto požiada o daň zrazenú zrážkou z bankových vkladov), môže ho podať dobrovoľne.
 • Ak príjmy daňovníka danú sumu nepresiahli, no za vlaňajšok vykazuje stratu, priznanie si podať musí. Prípadne mal vlani príjmy aj zo zahraničia.

- Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, ak:

 • jeho zdaniteľné príjmy (s výnimkou štátnych dávok a podpôr) presiahli 2012,85 €
 • nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, ale nebolo možné zraziť z neho preddavok na daň
 • nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr k 15. februáru
 • požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale včas nedodal potrebné doklady, napr. od viacerých zamestnávateľov
 • zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu
 • ho k podaniu priznania vyzve daňový úrad

A) Čo sú zdaniteľné príjmy:

 • príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený od dane,
 • príjem zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovno-právneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého či členského pomeru, alebo obdobného pomeru, kde je daňovník povinný dodržiavať pokyny a príkazy zamestnávateľa, resp. platiteľa príjmu,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov, konateľov eseročiek, komandistov (aj keď nie sú povinní pri výkone práce dodržiavať príkazy inej osoby,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, právnických osôb alebo spoločenstiev,
 • príjmy z prostriedkov zo sociálneho fondu (napr. príspevok na dopravu zamestnancovi),
 • prijaté ceny a výhry od zamestnávateľa nad 165,97 €,
 • používanie služobného auta zamestnávateľa aj na súkromné účely zamestnanca.

B) Príjmy oslobodené od dane a vylúčené z predmetu dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú:

 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a je tým splnená daňová povinnosť,
 • daňový bonus,
 • zamestnanecká prémia,
 • štátne sociálne dávky (dôchodky, nemocenská, atď.),
 • plnenia z poistenia osôb a majetku, náhrady škôd
 • štipendiá poskytované pri príprave na budúce povolanie (aj doktorandom),
 • príjmy z prenájmu a príležitostných činností, ak nepresiahnu 925,95 € (5-násobok životného minima), príjmy nad túto sumu sa zahŕňajú do základu dane,
 • príjmy z prevodu opcií, cenných papierov, podielu na eseročke, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva, ak aj po odrátaní uznateľných výdavkov presiahnu 925,95 €, do tejto sumy sa rátajú aj príležitostné príjmy a prenájom
 • príjem z predaja bytu alebo domu, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do majetku firmy po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia,
 • príjem zo závislej činnosti na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, ak výkon činnosti nepresiahne 183 dní v ktoromkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny v deň predaja,
 • hodnota stravy, ktorú poskytne zamestnávateľ v nepeňažnej forme (strava zdarma, lacnejší obedový lístok či gastrolístok),
 • hodnota nealkoholických nápojov pre zamestnancov na pracovisku v naturálnom plnení,
 • výhry alebo ceny v súťažiach do 165,97  €  (z verejnej súťaže obmedzenej podmienkami, reklamnej a športovej súťaže, žrebovania),
 • úvery a pôžičky (výnimka: výhodné zamestnanecké pôžičky),
 • podiely na zisku vyplácané zo zisku,
 • náhrady cestovných výdavkov za pracovné cesty,
 • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane udržiavania,
 • náhrada za používanie vlastného náradia,
 • a ďalšie

- Minimálna daň – ak výška dane nepresiahne 16,60 €, tak sa daň nevyrubí a neplatí (s výnimkou, ak si daňovník uplatňoval daňový bonus)

- Správne tlačivo -  pre priznanie dane z príjmov dosiahnutých v roku 2010 sa použijú nové tlačivá, ktoré majú vľavo dole uvedený rok 2010 (napr. MF/123456/2010-XX)

- Podanie priznania a úhrada dane – daňové priznanie treba podať najneskôr 31. marca 2011 a do tohto termínu aj vyrátanú daň zaplatiť.

6) Odklad podania daňového priznania:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace
 • najviac o 6 mesiacov, ak sú súčasťou daňového priznania aj príjmy zo zahraničia
 • fyzické aj právnické osoby môžu o odklad riadneho termínu požiadať zaslaním písomného oznámenia daňovému úradu do 31. marca 2010, v oznámení uvedú mesiac, do konca ktorého priznanie podajú

Neviete si pri daňovom priznaní s niečím rady? Opýtajte sa expertov v našej daňovej poradni.

Stiahnite si tlačivá a materiály k daňovému priznaniu tu.

Foto na titulke - Maňo Štrauch

 • Tlačiť
 • 2

Tagy dane